Interne opleidingen

OPNIEUW ZOEKEN

Ook voor opleidingen die niet in deze opleidingscataloog vermeld staan, kunt u Woodwize contacteren!

code omschrijving
acties
 
Groep: De (eigen) werkzaamheden voorbereiden en plannen  
A39 WERKZAAMHEDEN voorbereiden niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden
   - Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
   - Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Stelt eigen (productiegegevens)samen
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op (houtstaat, meetstaat, materiaalstaat, …)
   - Stelt een zaag-/snijplan op
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, …)
   - Houdt de voorraad bij en vult aan
   - Gebruikt (interne) transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Volgt informatie op
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Brengt merktekens aan
   - Houdt rekening met de interne codering
   - Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
   - Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan (verandering van collega's, …)
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Doet voorstellen om het ‘welzijn op het werk’ te verbeteren
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Beperkt stofemissie
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1002007-001
A44 WERKZAAMHEDEN TRAPPEN voorbereiden
A45 RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN voorbereiden
A36 WERKVOORBEREIDING HOUT plannen en voorbereiden Werkopdracht/ productie voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, materiaalstaat)
   - Een zaagplan opstellen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De te gebruiken machines bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De vereiste techniek bepalenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Analyseert de werkopdracht
   - Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
   - Controleert de haalbaarheid
   - Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
   - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
   - Gaat na of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE, brandveiligheid, …)
   - Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
   - Respecteert de regels rond de energieprestaties van gebouwen
Stelt (productie)gegevens samen
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Stelt (productie)gegevens samen
   - Maakt (productie)gegevens (houtstaat, meetstaat, materiaalstaat, …)
   - Bepaalt de productiemethode
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt de productiemiddelen
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Archiveert en beheert de informatie
Bereidt voor
   - Raadpleegt relevante informatie en (productie)gegevens en interpreteert ze
   - Plant de doorloop van het product (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
   - Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
   - Stelt werkinstructies op
   - Optimaliseert zaagschema’s
   - Laat, indien nodig, externe keuringen uitvoeren en volgt deze op
   - Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
   - Draagt de (productie)gegevens over aan de productie
   - Ondersteunt, indien nodig, de projectleider/productieverantwoordelijke
   - Analyseert problemen en zoekt mee naar oplossingen
   - Zorgt voor afstemming tussen werkzaamheden
   - Maakt (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing
   - Stuurt bij onvoorziene omstandigheden bij indien nodig (te late levering, defect aan de machine, …)
   - Ondersteunt en informeert, indien nodig, productiemedewerkers
   - Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
   - Archiveert en beheert de informatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
   - Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Doet voorstellen om het ‘welzijn op het werk’ te verbeteren
   - Werkt ergonomisch
   - Stelt preventieve maatregelen voor om problemen te voorkomen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij ODB-1002007-004
A47 WERKVOORBEREIDING INDUSTRIE plannen en voorbereiden
A43 PLAATOPTIMALISATIE toepassen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen)
Optimaliseert zaagschema's
   - Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Start de software op en schakelt uit
   - Leest en begrijpt programmastructuur
   - Gebruikt programmafuncties
   - Optimaliseert programma's
Stuurt CNC gestuurde machines aan
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Importeert gegevens (Excell, …)
   - Genereert CNC programma’s
   - Stuurt CNC programma’s door naar de machine
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's ODB-1002007-006
A42 KOSTPRIJSCALCULATIE niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Analyseert de werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde gegevens
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
Begroot de kosten
   - Bepaalt de machinekost
   - Begroot de materiaalkost
      - Selecteert het materiaal
      - Bepaalt het aantal (stuk, bulk)
   - Begroot de arbeidskost
      - Bepaalt de uurloonkost
      - Bepaalt de indirecte kosten per uur
      - Bepaalt de aan te reken uurloonkost (reële uurloonkost, indirecte kosten per uur, machinekost)
   - Begroot de machinekost/looptijden
Stelt een voorcalculatie op
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Bepaalt de benodigde kosten
   - Maakt een voorcalculatie (looptijden, materiaalkost, arbeidsuren, …)
Bepaalt de verkoopprijs
   - Voegt de winstmarge toe
   - Voegt BTW toe
      - Gaat na wat welk BTW-tarief van toepassing is
Calculeert na
   - Maakt een nacalculatie (daadwerkelijke materiaalkost, machine- en arbeidsuren, …)
   - Vergelijkt de voor- en nacalculatie en analyseert de verschillen
   - Rapporteert de resultaten
   - Archiveert en beheert de informatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor kwaliteit
   - Werkt ergonomisch
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij ODB-1002007-007
A48 (TECHNISCH) MATERIAAL aankopen
A68 WERKZAAMHEDEN BOSBOUW voorbereiden
A46 WERKVOORBEREIDING BOSBOUW plannen en organiseren
A34 OPMETEN De noodzakelijke afmetingen nemen (…)
   - Controleert de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, nutsvoorzieningen, verankeringspunten, …)
   - Opmeten (interieurinrichting, binnenschrijnwerk, buitenschrijnwerk, trappen, obstakels, nutsvoorzieningen, …)
   - Mallen maken
   - Maakt, indien nodig, schetsen
   - Markeringen op de locatie aanbrengen (nummering deuren, draairichting, , ...)
   - … niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen)
Meet op
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
   - Bereidt het opmeten voor
   - Bepaalt de benodigde meetgegevens
   - Controleert de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, nutsvoorzieningen, verankeringspunten, …)
      - Controleert en beoordeelt de ruwbouw (vloeren, muren, plafonds)
      - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen
      - Situeert en registreert obstakels
      - Traceert en controleert verankeringspunten
   - Voert opmeetwerkzaamheden uit (obstakels, nutsvoorzieningen, hoogte, breedte, diepte, …)
      - Meet interieurinrichting op (kamerhoogte, muren, …)
      - Meet binnenschrijnwerk op (binnenmuren, oppervlakte, uitbekleding, …)
      - Meet trappen op (vrije hoogte, doorloophoogte, brutto val, trapgat, dikte verdiepingsvloer, …)
      - Meet buitenschrijnwerk op (dagmaten, slag, …)
      - Meet opstakels op (ramen, deuren…)
      - Meet plaats van nutsvoorzieningen op (aansluiting sanitair, schakelaars, lichtpunten, contactdozen, …)
   - Maakt, indien nodig, mallen
   - Maakt, indien nodig, schetsen
   - Noteert de gegevens
   - Brengt markeringen aan (nummering deuren, draairichting, …)
   - Controleert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en lost eventuele problemen op
   - Gebruikt meet- en controlemiddelen
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Houdt gegevens bij
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Archiveert en beheert de informatie
   - Communiceert efficiënt mondeling en/of schriftelijk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Stelt preventieve maatregelen voor om problemen te voorkomen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd ODB-1001735-001
A49 DAKEN OPMETEN/MODELSPANT MAKEN
A40 CAD-tekenen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
Maakt (technische) tekeningen (CAD, (werk)tekeningen, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen (plannen)
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan
      - Maakt/past layout aan (snap, grid, object snap (tracking), …)
      - Gebruikt tekencommando's (punt, lijn, cirkel, boog, rechthoek, tekst, …)
      - Gebruikt bewerkingscommando's (kopiëren, wissen, verplaatsen, knippen, plakken, …)
      - Gebruikt tekenhulpmiddelen (magnetische punten, referentielijnen, …)
      - Bewerkt de eigenschappen van objecten (lagen , lijntype, kleur, lijndikte, …)
      - Tekent objecten
         - Tekent cirkels en bogen
         - Plaatst tekst(attributen)
         - Tekent raaklijnen en bogen
         - …
      - Bewerkt objecten
         - Transformeert en trimt
         - Rond en schuint af
         - Plaatst doorbrekingen en arceringen
         - …
      - Gebruikt symbolen en bibliotheken
      - Tekent in lagen
      - Stelt bematingen in en plaats ze
      - Maakt gebruik van navigatie (zoomen, slepen, roteren, …)
      - Print en plot
   - Maakt tekeningen in 2D
   - Bepaalt de constructiemethode
   - Controleert (tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering en lost eventuele problemen op
   - Archiveert plannen en tekeningen
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor kwaliteit
   - Werkt ergonomisch
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
   - Houdt zich aan de vooropgestelde deadlines ODB-1001736-001
A50 CAD-tekenen (vervolmaking)
M15 CNC-programmeren De CNC programmeren
   - Gereedschapconfiguraties aanmaken
   - Tekeningen integreren
   - Tekeningen omzetten (cad-cam)
   - Programma aanmaken
   - Programma simuleren en uittestenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen)
Stelt een bewerkingsprogramma op
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Start de software op en schakelt uit
   - Leest en begrijpt programmastructuur
   - Gebruikt programmafuncties
   - Importeert tekeningen (DXF, IGES, …)
   - Schrijft een CNC-programma (machine-specifiek, dialoogsturing, …)
   - Zet tekeningen om in CNC-programma's (CAD-CAM)
      - Voert basisfuncties uit
         - Voegt in
         - Verwijderd lijnen
         - Kopieërt/plakt
         - Slaat op
         - …
      - Past coördinatensysteem toe
      - Programmeert met absolute en incrementele maten
      - Programmeert in verschillende interpolatie-/werkstukvlakken
      - Programmeert horizontale en verticale boringen
      - Programmeert rechtlijnige bewegingen
      - Programmeert groeven
      - Programmeert circulaire bewegingen
      - Programmeert schuine en afgeronde hoeken
      - Programmeert met verschalen, herhalingen, rotaties en spiegelingen
      - Gebruikt geometrische functies
      - Voert gereedschapscompensaties uit
      - Integreert werkstuknulpunt verschuivingen
      - Integreert voorgeprogrammeerde modules
   - Past een bestaand CNC-programma aan
   - Controleert en herstelt programmeerfouten
   - Archiveert en beheert de informatie
Stuurt CNC gestuurde machines aan
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Maakt gereedschapsconfiguraties aan
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen,… af
   - Genereert CNC programma’s
   - Simuleert CNC programma’s
   - Controleert een CNC programma (gereedschapsbaan, verspaningscondities, …)
   - Stuurt, indien nodig, bij
   - Stuurt CNC programma’s door naar de machine
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor kwaliteit
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
   - Houdt zich aan de vooropgestelde deadlines ODB-1001737-001
M47 CNC-programmeren (vervolmaking)
A41 CAM-programmeren 2D niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen)
Stelt een bewerkingsprogramma op
   - Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Start de software op en schakelt uit
   - Leest en begrijpt programmastructuur
   - Gebruikt programmafuncties
   - Importeert gegevens (meetgegevens, geometrie, DXF, IGES, …)
   - Definieert uitgangsmateriaal
   - Selecteert materiaal
   - Selecteert (snij)gereedschap
   - Bepaalt bewerkingsrichting, bewerkingszijden en startpunt
   - Bepaalt bewerkingsmethode (contourfrezen, kamer- en eilandfrezen, boren/draadtappen, handmatig NC banen, multiboren, …)
   - Maakt bewerkingsstijlen aan
   - Groepeert bewerkingsstijlen (autostijlen)
   - Controleert en herstelt programmeerfouten
   - Archiveert en beheert de informatie
Stuurt CNC gestuurde machines aan
   - Genereert CNC programma’s
   - Simuleert CNC programma’s
      - Maakt 2D simulaties
      - Slaat geometrie en gereedschapsbanen op
      - Toont programma
      - Slaat programma op
   - Definieert gereedschappen
      - Maakt gereedschappen aan
   - Stelt voedingssnelheden en toerental in
   - Stuurt, indien nodig, bij
   - Stuurt CNC programma’s door naar de machine
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor kwaliteit
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
   - Houdt zich aan de vooropgestelde deadlines ODB-1001738-001
A51 CAM-programmeren 3D
Groep: Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden  
H10 DROOGINSTALLATIE instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (afmetingen, vochtigheid, houtsoort)
Hout drogen
De installatie instellen
Hout verwerken (drogen)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Bepaalt het droogschema (opwarmen , drogen, conditioneren)
   - Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (afmetingen, vochtigheid)
   - Gebruikt (interne) transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout)
   - Controleert het houtvochtgehalte
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Droogt hout (kuntmatig)
   - Houdt zich aan de voorgeschreven droogprocedure
   - Stapelt en lat het hout correct op
   - Brengt sensoren/sondes aan indien nodig
   - Past het voorgeschreven droogschema toe
   - Volgt het droogproces op (houtvochtgehalte, relatieve luchtvochtigheid, visuele controle (droogfouten), …)
   - Houdt de drooggegevens bij
   - Stuurt het droogproces bij indien nodig
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stuurt de installatie (droogkamer)
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Selecteert een programma
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Voert grondstoffen af
   - Gebruikt processturingen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Interpreteert controlegegevens (curves, temperaturen, waarden, …)
   - Regelt de installatie bij
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Controleert de houtvochtigheid
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken (verkleuring, barsten, scheuren, vervorming)
   - Leeft tolerantiegrenzen na
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing)
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ODB-1001828
H11 IMPREGNEERINSTALLATIE bedienen Producten voorbereiden
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
De installatie instellen (afhankelijk van de installatie/methode)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Het hout behandelen tegen schimmels en/of insecten (impregneren, drenken/dompelen)
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Bepaalt de vereiste techniek
   - Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in
Bereidt producten voor (aanmaken, mengen)
   - Selecteert benodigde producten
   - Maakt/mengt producten (conform gebruiksklasse van het hout)
      - Meet correcte mengverhouding af
      - Past de geschikte mengtechniek(en) toe
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Gebruikt (interne) transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Verduurzaamt hout (dompelen, drenken, impregneren, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Houdt zich aan regelgeving betreffende behandelen van hout voor internationaal transport.
   - Bereidt beschermings-/verduurzamingsproducten voor
   - Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
   - Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
   - Gebruikt verduurzamingsinstallaties
   - Onderneemt actie bij onvoorziene opstandigheden of problemen
Stelt de installatie in
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Voegt impregneervloeistof toe
   - Kiest een receptuur
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt vacuümpomp in
      - Stelt de temperatuur in
      - Stelt persdruk in
Stuurt de installatie (autoclaaf, drenk-/dompelstation, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Voert grondstoffen af
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit (op basis van voorschriften )
   - Merkt afwijkingen aan producten op
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in
Voert preventief basisonderhoud uit
   - Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
   - Registreert basisonderhoud
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Respecteert etiketten en markeringen
Reinigt de werkzone en ruimt op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
   - Gaat de netheid van materieel na ODB-1001747-001
H31 HOUT CONSERVEREN/VERDUURZAMEN
H09 HOUT KEUREN OP STERKTE Op sterkte sorteren (visueel)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout)
Sorteert hout (visueel, op sterkte)
   - Meet onvolkomenheden en gebreken
      - Meet de lengte van de barst op
   - Sorteert op basis van sterkte
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van kwasten (grootte, vorm, aard, vergroeiing, groepering)
         - Projecteert kwasten
         - Past KAR methode toe
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van vezelverloop
         - Bepaalt soort vezelverloop (rechte, scheve, kruis, warrige, golvende draad)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van jaarringbreedte
         - Berekent gemiddelde jaarringbreedte
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van wankanten
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van barsten
         - Herkent droogscheuren (ringscheur, valbreuk, vorstscheur, hartscheur, …)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van harsgallen en tussenschors
         - Onderscheidt doorgaande van niet doorgaande harsgallen en tussenschors
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van drukgroei
         - Bepaalt grootte van de drukgroei
   - Sortereert op basis van vervorming
      - Bepaalt soort vervoming (BOW, SPRING, CUP, TWIST)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van vervormingen
   - Sorteert op basis van aantasting door insecten en schimmels (wormgaten, boorgangen, houtrot, …)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van aantasting
   - Sorteert op basis van mechanische beschadiging
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van mechanische beschadiging
   - Zet sorteerklasse om naar weerstandsklasse
   - Brengt merktekens aan (labels, markeringen)
   - Controleert de kwaliteit van het (eigen) werk
      - Leeft tolerantiegrenzen na
Beheert (eigen) administratie
   - Vult opvolgdocumenten in (CE markering, comercieel begeleidend document)
   - Registreert voor naspeurbaarheid
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001748-001
H12 HOUT KEUREN OP ASPECT Op aspect sorteren (visueel)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout)
Sorteert hout (visueel, op aspect)
   - Meet onvolkomenheden en gebreken
      - Meet de lengte van de barst op
      - Meet vervorming op
   - Sorteert op basis van structuur
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van kwasten (grootte, vorm, aard, vergroeiing, groepering)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van vezelverloop
         - Bepaalt soort vezelverloop (rechte, scheve, kruis, warrige, golvende draad)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van jaarringbreedte
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van wankanten
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van barsten
         - Herkent droogscheuren (ringscheur, valbreuk, vorstscheur, hartscheur, …)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van spint- en kernhout
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van harsgallen en tussenschors
         - Onderscheidt doorgaande van niet doorgaande harsgallen en tussenschors
   - Sorteert op basis van zaagwijze
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van zaagwijze
         - Onderscheidt kwartier, half kwartier en dosse
         - Onderscheidt door het hart en met ingesloten hart hout
   - Sortereert op basis van vervorming
      - Bepaalt soort vervoming (BOW, SPRING, CUP, TWIST)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van vervormingen
   - Sorteert op basis van aantasting door insecten en schimmels (wormgaten, boorgangen, houtrot, …)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van aantasting
   - Sorteert op basis van kleur (zwarte strepen, merg, andere verkleuring)
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van verkleuring
   - Bepaalt kwaliteitsklasse
   - Brengt merktekens aan
   - Controleert de kwaliteit van het (eigen) werk
      - Leeft tolerantiegrenzen na
Beheert (eigen) administratie
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert voor naspeurbaarheid
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001748-002
H14 STERKTESORTEERINGSINSTALLATIE bedienen De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal verwerken
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - De installatie beladen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Regels CE-markering toepassen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout)
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Sorteert hout (mechanisch, op sterkte)
   - Meet onvolkomenheden en gebreken
   - Sorteert op basis van sterkte
      - Bepaalt sterktesorteerklasse
   - Zet sorteerklasse om naar weerstandsklasse
   - Brengt merktekens aan (labels, markeringen)
   - Controleert de kwaliteit van het (eigen) werk
Stuurt de installatie
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Voert grondstoffen af
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast (…)
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit (op basis van voorschriften )
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Past de regels voor CE-markering toe
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in (CE markering, comercieel begeleidend document)
   - Registreert voor naspeurbaarheid
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen ODB-1001748-003
A26 MASSIEF HOUT uitsmetten/debiteren De onderdelen verzamelen en controleren
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout, op bool, gekantrecht, …)
   - Grondstoffen selecteren in functie van de werkopdracht (dikte, lengte, breedte)
   - Sorteren naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
Hout uitsmetten
   - Visueel bepalen hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden
   - Uit te zagen onderdelen op het hout of plaatmateriaal uittekenen
   - Onderdelen op de juiste afmeting volgens borderel of zaagplan uitzagen
   - Merktekens aanbrengen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Voert opmeetwerkzaamheden uit
   - Stelt een zaag-/snijplan op
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (kwaliteitsafwijkingen, afmetingen, gebreken)
   - Gebruikt (interne) transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout, zaagwijze, …)
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, …)
   - Sorteert naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Smet hout uit (debiteren, uitsmetten, aftekenen, paren, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Kantrecht ruw hout
   - Kort ruw hout af
   - Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagswijze, vezelrichting, tekening, gebreken van het hout, …, …)
   - Tekent uit te zagen onderdelen uit
   - Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
   - Sorteert op basis van structuur
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen ODB-1001728
H13 FINEER sorteren Op aspect sorteren (visueel)
   - Fineer herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Sorteren op basis van afmetingen
   - Sorteren op basis van structuur (gebreken, drukgroei, vezelverloop, …)
   - Sorteren op basis van zaagwijze
   - Sorteren op basis van kleur (zwarte strepen, merg, andere verkleuring)
   - Kwaliteitsklasse bepalen
   - Merktekens aanbrengen (labels, identificatie, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen)
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen (fineer)
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschikbaarheid, hoeveelheid, …)
Sorteert fineer (visueel)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen
   - Sorteert op basis van afmetingen
   - Sorteert op basis van structuur (gebreken, drukgroei, vezelverloop, …)
   - Sorteert op basis van zaagwijze
      - Bepaalt sorteerklasse op basis van zaagwijze
         - Onderscheidt kwartier, half kwartier en dosse
   - Sorteert op basis van kleur (zwarte strepen, merg, andere verkleuring)
   - Bepaalt kwaliteitsklasse
   - Versnijdt fineer
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde (open boek, geschoven, gestolpt, …)
   - Brengt merktekens aan
   - Controleert de kwaliteit van het (eigen) werk
      - Leeft tolerantiegrenzen na
      - Gebruikt meet- en controlegereedschap
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen ODB-1001749-001
M45 FINEREN niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen)
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen (fineer)
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschikbaarheid, hoeveelheid, …)
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Sorteert naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Fineert
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Sorteert fineer naargelang tekening, uitzicht en kwaliteit
   - Controleert de kwaliteit van bekledingsmateriaal
   - Voegt fineerstroken samen (open boek, geschoven, gestolpt, …)
   - Behandelt de ondergrond voor (opruwen, …)
   - Brengt lijm aan (contactijm, Pvac (witte houtlijm) koud geperst, …)
   - Positioneert de werkstukken
   - Verlijmt bekleding op plaatmateriaal (fineer)
   - Brengt (kant)afwerking aan (fineer)
   - Perst en/of drukt aan
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
      - Evalueert oppervlakken visueel op afwijkingen en gebreken en herstelt onvolkomenheden
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen ODB-1001749-002
M48 HOUT buigen
Groep: Verwerkinghandelingen in de eerste houtverwerking uitvoeren  
H21 HOUTOOGSTMACHINE (HARVESTER) besturen De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Bosbouwmachine operationeel maken
Beveiliging en bescherming controleren/activeren
Bosbouwmachine naar de exploitatieplaats, opslagplaats,… verplaatsen (bos)
Bomen kappen/vellen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, …)
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de opdracht en de plaats van de opdracht vast op basis van de planning
   - Leest/stelt zich op de hoogte van de werkopdracht
   - Controleert de planning
   - Leest kaarten
   - Situeert een perceel in een gebied
Maakt de machine werkklaar
   - Kiest een machine uit in functie van de opdracht
   - Hangt indien nodig machines aan
   - Controleert en (de)monteert (snij)gereedschap
      - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
      - Controleert (snij)gereedschappen
      - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
      - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
      - Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
   - Controleert de aanhechting en de beveiliging van de machine
   - Past de machine aan naargelang de toestand van de bodem, het terrein en de weersomstandigheden
   - Stelt de machine in op basis van de werkvoorschriften en de technische bepalingen van de opdracht
   - Controleert alle noodzakelijke onderdelen van de machine
   - Controleert of het voertuig startklaar is
   - Neemt corrigerende maatregelen indien nodig
   - Start de machine
   - Rijdt de machine naar het startpunt van de werkzaamheden
Bereidt de locatie en het traject voor de werkzaamheden voor
   - Stelt de toestand van de bodem, de beperkingen en obstakels van het terrein vast
   - Bepaalt de plaats waar de machine moet komen om het werk aan te vangen
   - Stippelt een haalbare en efficiënte route uit naargelang de machine, de eventuele lading en de planning en de exploitatievoorwaarden
Voert bosexploitatiewerkzaamheden uit met bosbouwvoertuigen (oogsten / harvester)
   - Stelt de boordcomputer in (kalibratie, sortimentering, …)
   - Bestuurt en bedient de bosexploitatiemachine
   - Verifieert de merktekens op de te vellen bomen
   - Bepaalt de velrichitng van de bomen
      - Houdt rekening met de veiligheidsaspecten
      - Houdt rekening met de terreinomstandigheden
      - Houdt rekening met de ruimingswerken die volgen
   - Velt gemarkeerde bomen volgens de velrichting en werkt ze op
      - Zaagt de boomstam af
      - Onttakt de boomstam
      - Ontschorst de boomstam
      - Verzaagt de boomstammen op lengte
   - Sorteert de houtsortimenten
Rondt de werkzaamheden uitgevoerd met de machine af
   - Parkeert de machine
   - Zet de machine stop en schakelt de besturing uit
   - Laat de machine veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg
   - Laat de werkplek achter zoals opgelegd in de exploitatievoorwaarden
Brengt verslag uit
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Rapporteert aan de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Begrijpt de instructies en de uitvoering van de opdracht
   - Communiceert effectief en efficiënt
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Rapporteert over de opdracht aan leidinggevenden
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
Communiceert intern en extern
   - Gebruikt communicatiemiddelen op correcte manier (CB, GSM, …)
   - Gebruikt de boordcomputer op correcte manier
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
   - Communiceert met het bedrijf/collega’s
   - Communiceert op een (klant)vriendelijke manier met derden
   - Past zijn communicatie aan de situatie aan
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ecologisch
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Werkt volgens de instructies en/of procedures betreffende de veiligheids-, milieu-, kwaliteits- en welzijnsvoorschriften
   - Meldt ongevallen onmiddellijk
   - Zorgt bij gebruik van last- en laadarmen voor een stabiele stand van het voertuig
   - Integreert en/of past nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie toe
Treedt op bij ongevallen
   - Schat de situatie in
   - Voorkomt erger
   - Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, …)
   - Biedt eerste hulp
   - Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen ODB-1002044-001
H20 SLEEPTRAKTOR (SKIDDER) besturen De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Bosbouwmachine operationeel maken
Beveiliging en bescherming controleren/activeren
Bosbouwmachine naar de exploitatieplaats, opslagplaats,… verplaatsen (bos)
Boomstammen uitslepen
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de opdracht en de plaats van de opdracht vast op basis van de planning
   - Leest/stelt zich op de hoogte van de werkopdracht
   - Controleert de planning
   - Leest kaarten
   - Situeert een perceel in een gebied
Maakt de machine werkklaar
   - Kiest een machine uit in functie van de opdracht
   - Hangt indien nodig machines aan
   - Controleert de aanhechting en de beveiliging van de machine
   - Past de machine aan naargelang de toestand van de bodem, het terrein en de weersomstandigheden
   - Stelt de machine in op basis van de werkvoorschriften en de technische bepalingen van de opdracht
   - Controleert alle noodzakelijke onderdelen van de machine
   - Controleert of het voertuig startklaar is
   - Neemt corrigerende maatregelen indien nodig
   - Start de machine
   - Rijdt de machine naar het startpunt van de werkzaamheden
Bereidt de locatie en het traject voor de werkzaamheden voor
   - Stelt de toestand van de bodem, de beperkingen en obstakels van het terrein vast
   - Bepaalt de plaats waar de machine moet komen om het werk aan te vangen
   - Stippelt een haalbare en efficiënte route uit naargelang de machine, de eventuele lading en de planning en de exploitatievoorwaarden
Voert bosexploitatiewerkzaamheden uit met bosbouwvoertuigen (slepen / skidder)
   - Bestuurt en bedient de bosexploitatiemachine
   - Liert indien nodig het te ruimen hout bij tot de exploitatiepiste
   - Plaatst verankeringssystemen aan de boomstammen of takken (kabel, takel, riemen, …)
   - Bindt boomstammen samen indien nodig
   - Grijpt boomstammen
   - Sleept bomen naar de stapelplaats
   - Stapelt boomstammen (rekening houdend met laad-en transportwerkzaamheden die volgen)
Rondt de werkzaamheden uitgevoerd met de machine af
   - Parkeert de machine
   - Zet de machine stop en schakelt de besturing uit
   - Laat de machine veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg
   - Laat de werkplek achter zoals opgelegd in de exploitatievoorwaarden
Brengt verslag uit
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Rapporteert aan de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Begrijpt de instructies en de uitvoering van de opdracht
   - Communiceert effectief en efficiënt
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Rapporteert over de opdracht aan leidinggevenden
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
Communiceert intern en extern
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
   - Communiceert met het bedrijf/collega’s
   - Communiceert op een (klant)vriendelijke manier met derden
   - Past zijn communicatie aan de situatie aan
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ecologisch
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Werkt volgens de instructies en/of procedures betreffende de veiligheids-, milieu-, kwaliteits- en welzijnsvoorschriften
   - Meldt ongevallen onmiddellijk
   - Zorgt bij gebruik van last- en laadarmen voor een stabiele stand van het voertuig
   - Integreert en/of past nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie toe
Treedt op bij ongevallen
   - Schat de situatie in
   - Voorkomt erger
   - Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, …)
   - Biedt eerste hulp
   - Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen ODB-1002044-002
H32 UITRIJCOMBINATIE (FORWARDER) bedienen/besturen
S05 GRIJPKRAAN besturen (houtpark) algemene kennis van het productieproces
situering werkpost binnen het productieproces
basiskennis houtsoorten
organisatie houtpark
stockopname houtpark
bediening van de kraan
   - lossen vrachtwagens rondhout
   - laden van de band(en)
elementaire kennis onderhoud kraan
kwaliteitscontrole
   - algemene begrippen
   - optimale menging houtsoorten
controleverslagen opmaken
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies voor werken met de kraan
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Controleert het voertuig vooraf en neemt desgevallend corrigerende maatregelen
   - Controleert alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig
   - Controleert of het voertuig startklaar is
   - Controleert of de nodige signalisatie conform de verkeerswetgeving ‘signalisatie van landbouwvoertuigen’ is voorzien
   - Neemt corrigerende maatregelen indien nodig
Neemt kennis van de instructie en/of opdracht
   - Leest/stelt zich op de hoogte van de werkopdracht
   - Controleert de planning
Maakt de machine werkklaar
   - Controleert de aanhechting en de beveiliging van de machine
   - Stelt de machine in op basis van de werkvoorschriften en de technische bepalingen van de opdracht
   - Controleert alle noodzakelijke onderdelen van de machine
   - Controleert of het voertuig startklaar is
   - Neemt corrigerende maatregelen indien nodig
   - Start de machine
   - Rijdt de machine naar het startpunt van de werkzaamheden
Rijdt met het voertuig op het bedrijfsterrein
   - Bestuurt het voertuig conform de bedrijfsregels en het intern mobiliteitsplan
   - Neemt voorkomende en/of corrigerende actie bij bevuiling van het bedrijfsterrein tijdens zijn rit
Voert werkzaamheden uit met zware voertuigen in de eerste houtnijverheid
   - Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone (PBM's, EHBO-kit, risicoanalyse/noodprocedure, …)
   - Lost hout (vrachtwagen, treinwagon, …)
   - Grijpt hout(afval) veilig
   - Laad hout(afval) op de aanvoerband
   - Schat risico's en gevaren in
   - Past richtlijnen voor de opslag toe
Rondt de werkzaamheden uitgevoerd met de machine af
   - Parkeert de machine
   - Zet de machine stop en schakelt de besturing uit
   - Verlaat de stuurcabine/bedieningspost
   - Laat de machine veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg
   - Reinigt de machine
   - Laat de werkplek achter zoals opgelegd in de exploitatievoorwaarden
Brengt verslag uit
   - Houdt gegevens bij
   - Rapporteert aan de verantwoordelijke
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Begrijpt de instructies en de uitvoering van de opdracht
Communiceert effectief en efficiënt
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Rapporteert over de opdracht aan leidinggevenden
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
   - Gebruikt communicatiemiddelen op correcte manier (CB, GSM, …)
   - Gebruikt de boordcomputer op correcte manier
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
   - Communiceert met het bedrijf/collega’s
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt rekening met voertuigbewegingen op het bedrijfsterrein
   - Meldt ongevallen onmiddellijk
   - Integreert en/of past nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie toe ODB-1001734
H17 KETTINGZAAG onderhouden en bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagketting)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Afkorten
   - Bomen vellen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Werkt met courante machines en/of materieel
   - Maakt de machines en werktuigen gebruiksklaar en/of past ze aan
   - Gebruikt courante bosbouwmachines en handgereedschappen op correcte en veilige manier
   - Zorgt, tijdens de werkzaamheden, dat er geen materiaalverlies is en dat de levensduur van machines en gereedschappen optimaal is
Neemt kennis van de instructie en/of opdracht
   - Leest/stelt zich op de hoogte van de werkopdracht
   - Handelt in functie van de instructie en/of opdracht
   - Verzamelt de benodigde materialen en materieel op het bedrijf
Past doorkorttechnieken toe met kettingzaag
   - Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone (PBM's, EHBO-kit, risicoanalyse/noodprocedure, …)
   - Onderhoudt en controleert de kettingzaag op de algemene conditie, scherpte en veiligheidsvoorzieningen
   - Slijpt de hele ketting
   - Voorziet de machine, indien nodig, van brandstof
   - Gebruikt aangepaste, veilige doorkorttechnieken met gepast materiaal
   - Zorgt bij het toepassen van doorkorttechnieken voor een correcte lichaamshouding en positie
   - Kort af
   - Zet kettingrem steeds op voor verplaatsing of als machine met één hand wordt gelost
   - Kiest en gebruikt de geschikte hulpmiddelen om hout te verplaatsen
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagketting)
   - Raadpleegt technische bronnen
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen
   - Onderhoudt en slijpt (snij)gereedschap
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Controleert de spanning van de ketting
Controleert, reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel
   - Reinigt na gebruik het materieel en de machines
   - Controleert de werking van het materieel en de machines
   - Gaat zorgvuldig met het materieel om en laat het gebruiksklaar achter
   - Bewaakt het (preventief) onderhoud van machines en materieel
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
      - Controleert instellingen
      - Controleert en reinigt onderdelen
      - Smeert indien nodig
   - Bergt het materieel en de machines op een correcte en veilige manier op
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier
   - Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
Reinigt de werkzone en ruimt op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Ruimt op tijdens en aan het einde van de werkzaamheden
   - Laat de werkplek opgeruimd en verzorgd achter ODB-1001852-001
H19 BOMEN vellen (diameter <40cm) De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Bomen kappen/vellen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Neemt kennis van de instructie en/of opdracht
   - Leest/stelt zich op de hoogte van de werkopdracht
   - Handelt in functie van de instructie en/of opdracht
   - Verzamelt de benodigde materialen en materieel op het bedrijf
Velt (gemarkeerde) bomen met een kettingzaag (stam op velhoogte kleiner dan zaagbladlengte)
   - Controleert de werkplek en de toestand van de te vellen bomen
   - Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone
   - Bereidt voorafgaand aan de velling de boom voor door het veilig uitvoeren van een stamreiniging
   - Verwijdert, indien nodig, wortelaanzetten
   - Maakt correct een valkerf, spintsnedes en velsnede
   - Behoudt een breuklijst van niet minder dan 10% van de stamdiameter op velhoogte
   - Velt bomen met stam op velhoogte kleiner dan zaagbladlengte, op een veilige en ergonomische manier
   - Onttakt en kort stam af op een veilige en ergonomische manier
   - Haalt een (vasthangende) boom veilig en ergonomisch neer
Werkt gevelde bomen op met een kettingzaag
   - Onttakt de gevelde boom
   - Kort het hout door volgens bestek of opdracht
   - Brengt markeringen op het hout aan
   - Meet het liggend hout op
Controleert de eigen werkzaamheden
   - Controleert de eigen werkzaamheden
   - Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
   - Meldt en overlegt problemen met de leidinggevende
   - Meldt gebreken, beschadigingen, afwijkingen en onvoorziene zaken
Brengt verslag uit
   - Houdt gegevens bij
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Rapporteert aan de verantwoordelijke
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
   - Beantwoordt vragen in een duidelijk begrijpbare taal
Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
   - Werkt ergonomisch
   - Past hef- en tiltechnieken toe
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Vermijdt risico’s voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
   - Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier
   - Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
Reinigt de werkzone en ruimt op
   - Verwerkt het restmateriaal indien van toepassing
   - Ruimt op tijdens en aan het einde van de werkzaamheden
   - Laat de werkplek opgeruimd en verzorgd achter
Bouwt eigen deskundigheid op
   - Volgt de aangewezen of relevante bijscholingen
   - Integreert en/of past nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie toe ODB-1001852-002
H25 BOMEN vellen (diameter >40cm)
H26 BESCHADIGDE EN WINDGEVALLEN BOMEN vellen
H05 BOOMPARK besturen/opvolgen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, zaagketting, …)
Het machinepark in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, …)
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten (massief hout)
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen (beschadiging door wild, afwijkende structuur, aantasting door schimmels of insecten , beschadiging door vellen/kappen, …)
   - Voert dimensionale berekeningen uit
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Optimaliseert het gebruik van gekapt hout
   - Kort ruw hout af
   - Ontschorst stamhout
   - Detecteert vreemde materialen (metaal, …)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Brengt merktekens aan
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Bedient de machine
   - Manipuleert het hout in functie van de zaagswijze en het optimaal uitsmetten
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert verspanende bewerkingen uit
   - Verzaagt hout voor de eerste houtverwerking
   - Zaagt het eerste schaaldeel
   - Zaagt op bool
   - Kantrecht planken
   - Zaagt op breedte
   - Verzaagt hout optimaal i.f.v. de zaagwijze
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Pakt producten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (via beeldschermen, vanuit controlekamer, …)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Interpreteert controlegegevens (afmetingen)
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Verzorgt de afvoer en controleert de kwaliteit van het bewerkt hout
   - Voert (kwaliteits)controles uit
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Klasseert het hout volgens de kwaliteit en afmeting
   - Klasseert het structuurhout op sterkte
   - Lat massief hout op
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001746-001
H28 BOOMPARK instellen/beheren
H07 CANTER-QUAD bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, zaaglint, schraper)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, …)
   - Herkent en selecteert grondstoffen (massief hout)
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Voert dimensionale berekeningen uit
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Bedient de machine
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine
Voert verspanende bewerkingen uit
   - Verzorgt de toevoer van grondstoffen volgens zaagwijze en capaciteit van de machine(straat)
   - Schraapt blokdelen
   - Kantrecht massief hout
   - Zaagt op breedte
   - Zaagt op dikte
   - Verzorgt de afvoer van grondstoffen volgens zaagwijze en capaciteit van de machine(straat)
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Interpreteert controlegegevens (afmetingen)
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001746-003
H29 CANTER-QUAD in- en omstellen
H02 BOOMZAAG besturen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaaglint)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
Start, bedient en stopt de machine (boomzaag)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start indien nodig de software op
   - Start de machine op
   - Verzorgt de toevoer (grondstoffen)
   - Bedient de machine
   - Manipuleert het hout in functie van de zaagswijze en het optimaal uitsmetten
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine
Voert verspanende bewerkingen uit
   - Verzaagt hout voor de eerste houtverwerking
   - Zaagt het eerste schaaldeel
   - Zaagt op bool
   - Verzaagt hout optimaal i.f.v. de zaagwijze
   - Verzorgt de afvoer van grondstoffen volgens zaagwijze en capaciteit van de machine(straat)
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001746-005
H30 BOOMZAAG in- en omstellen
H06 KANTRECHTBANK instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Hout machinaal bewerken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad)
   - Raadpleegt technische bronnen
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Stelt in en gebruikt randapparatuur
      - Stelt laser in (plaatsbepaling)
   - Stelt beveiligingen in
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
Start, bedient en stopt de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Verzorgt de toevoer (grondstoffen)
   - Bedient de machine
   - Manipuleert het hout in functie van de zaagswijze en het optimaal uitsmetten
   - Stelt parameters af/bij
   - Stopt de machine
Voert verspanende bewerkingen uit
   - Kantrecht planken
   - Zaagt op breedte
   - Verzorgt de afvoer van grondstoffen volgens zaagwijze en capaciteit van de machine(straat)
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001746-007
H08 STAPELAAR instellen/bedienen Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
Hout machinaal verwerken
   - De machine beladen
   - Stapelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren machines (werking, opbouw) niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Stelt onderlinge afstand stappellaten in
   - Stelt afstandsregelaar planken in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - (De)monteert en stelt aandrukvoet in
   - Stelt beveiligingen in
Start, bedient en stopt de machine (stapelaar)
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine (manueel, afstappelbaan, transportbaan, …)
   - Ontlaadt de machine
Stapelt massief hout
   - Lat massief hout op
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Bindt pakketten samen (hoepels omleggen, …)
   - Brengt merktekens aan (labels, …)
   - Past de richtlijnen voor opslag toe (stapelen, klimatiseren, …)
Voert preventief basisonderhoud uit
   - Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
   - Merkt storingen en afwijkingen op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ODB-1001827
Groep: Machine(s) in-, omstellen en bedienen  
M46 ELEKTRISCH OF PNEUMATISCH (HAND)GEREEDSCHAP instellen/bedienen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Kantrecht ruw hout
   - Kort ruw hout af
   - Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt beveiligingen in
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Zaagt op maat
   - Boort gaten
   - Brengt profileringen aan
   - Maakt verbindingen
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op (nagelen)
   - …
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Maakt mallen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
   - Reinigt na gebruik manueel en pneumatisch handgereedschap
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Controleert de werking van het materieel en de machines
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Bergt het materieel en de machines op een correcte en veilige manier op
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001731
M16 VLAK- EN VANDIKTESCHAAFMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (schaven)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (schaafbeitel/-frees)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt de afvoertafel af
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt de spaanafname in
      - Stelt de langgeleider af
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt beveiligingen in (beschermkap, parallelbeveiliging)
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (schaven)
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Schaaft tot ontruwde vlakken
   - Schaaft vlak/haaks
   - Schaaft van dikte/breedte
   - Schaaft schuin
   - Schaaft sponningen
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Maakt mallen
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
      - Evalueert het oppervlak op afwijkingen en gebreken
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001750-001
A03 VIERZIJDIGE SCHAAF- EN FREESMACHINE bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schaafbeitel, (profiel)beitel)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (schaven)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (schaven, frezen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Schaaft tot ontruwde vlakken
   - Schaaft vlak/haaks
   - Schaaft van dikte/breedte
   - Brengt profileringen aan (langsprofiel)
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
      - Evalueert het oppervlak op afwijkingen en gebreken
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001750-002
A61 VIERZIJDIGE SCHAAF- EN FREESMACHINE instellen
M22 LANGSZAAGMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, aftekenen, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (vezelrichting, tekening, gebreken van het hout, …)
   - Tekent uit te zagen onderdelen uit
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt de langgeleider af
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt in en gebruikt randapparatuur
      - Stelt laser in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (zagen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op (pneumatisch)
   - Kantrecht massief hout
   - Zaagt op breedte
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Ontlaadt de machine (manueel, (vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001751-001
M21 MEERBLADZAAG instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - Verspaningssets samenstellen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - De machine beladen
   - Schulpen
   - Kantrechten en op breedte zagen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Stelt verspaningssets samen (snijgereedschapsbussen)
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (zagen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Zaagt op breedte
   - Ontlaadt de machine (manueel, (vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001751-002
M23 LINT-/BANDZAAGMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (uitsmetten, aftekenen, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaaglint)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagswijze, vezelrichting, tekening, gebreken van het hout, …)
   - Tekent uit te zagen onderdelen uit
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaaglint/ -band)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
      - Zaagwiel instellen
      - Span- en kantelmechanisme instellen
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt geleiders in
      - Stelt de langgeleider af
   - Stelt zaaglintgeleiding in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Bevestigt mallen
      - Stelt aanvoerwals in
   - Stelt beveiligingen in (beschermkap)
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (zagen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Schulpt hout
   - Zaagt op breedte
   - Zaagt gebogen vormen (figuren, cirkels, …)
   - Zaagt op maat
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Maakt mallen
      - Bevestigt mallen
      - Werkt met mallen
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001751-003
M20 AFKORTZAAG instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, paren, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt de aanslag in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt beveiligingen in (beschermkap, spouwmes)
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (zagen)
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Kort af (haaks, op lengte)
   - Zaagt in verstek
   - Zaagt op maat
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001751-004
M19 PANEELZAAGMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, voorrits)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Stelt een zaag-/snijplan op
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagswijze, vezelrichting, tekening, gebreken van het hout, …)
   - Deelt plaatmateriaal optimaal op (richting, tekening, beschadiging, …)
   - Tekent uit te zagen onderdelen uit
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad, voorrits)
   - Raadpleegt technische bronnen
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt de aanvoersnelheid en toerental in
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt de zaag in (hoogte, hoek)
      - Stelt de aanslag in
      - Stelt de langgeleider af
      - Stelt (haaks)geleider in
      - Stelt hulpgeleider in (verstek, schuin)
   - Stelt de voorrits af
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - …
   - Stelt beveiligingen in (beschermkap, spouwmes)
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (zagen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Kantrecht massief hout
   - Zaagt op breedte
   - Kort af
   - Zaagt in verstek
   - Zaagt schuin
   - Zaagt op maat
   - Deelt plaatmateriaal op (aanzagen, lengte, breedte, verstek schuin)
   - Voert complexe bewerkingen uit (spie, pen, korte en dunne werkstukken, schuine gaten)
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Gebruikt hulpmiddelen indien nodig (spouwmes)
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001751-005
A02 OPDEELZAAGMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, voorrits)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Stelt een zaag-/snijplan op
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (opdelen)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Deelt plaatmateriaal optimaal op (richting, tekening, beschadiging, …)
   - Tekent uit te zagen onderdelen uit
   - Brengt merktekens aan
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Start de software op
   - Roept een CNC-programma op (zaagoptimalisatie)
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in ((semi)computergestuurd)
      - Stelt de zaag in
      - Stelt de drukbalk in
   - Stelt de voorrits af
   - Stelt in en gebruikt randapparatuur
      - Gebruikt barcodescanner (scannen, printen)
      - Stelt zijaandrukker in
      - (De)monteert belandingsunit voor dunne panelen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (zagen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine (manueel, automatisch platenmagazijn, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Zaagt op maat
   - Deelt plaatmateriaal op (aanzagen, lengte, breedte, verstek schuin)
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken (labels, …)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001751-006
M17 LANGGATBOORMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (boor)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel)
      - Stelt de boor in (hoogte, breedtte, diepte)
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Stelt de werkstukopspanning in
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (boren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Spant werkstuk op
   - Boort gaten
      - Maakt (niet) doorgaande gaten
   - Voert complexe bewerkingen uit (schuine gaten)
   - Maakt verbindingen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001752-001
M02 MEERSPILLIGE BOORMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (boor)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking (links-/rechtsdraaiend)
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af (boorblok)
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel)
      - Stelt de boor in (diepte)
      - Stelt de aanslag in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Stelt de werkstukopspanning in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (boren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Spant werkstuk op
   - Boort gaten
   - Boort/freest uitsparingen (beslag)
   - Boort rijboringen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001752-002
M11 BOOR- EN DREVELMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, boor)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (boor)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Controleert en stelt de toevoer in (deuvels/drevels)
   - Controleert en vult het lijmagregaat aan
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt de boor in (hoogte, breedtte, diepte)
      - Stelt de aanslag in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (boren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start indien nodig de software op
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Spant werkstuk op
   - Boort gaten
      - Maakt (niet) doorgaande gaten
   - Spuit lijm in
   - Injecteert deuvels/drevels
   - Maakt verbindingen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001752-003
M04 BOORSTRAAT bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (boor)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (boren)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens (labels)
Stelt de machine(straat), lijn in
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (boren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start indien nodig de software op
   - Scant indien nodig de opdracht
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Roept een CNC programma op
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
   - Boort gaten
   - Boort/freest uitsparingen (beslag, sluitwerk, slotplaat, kruk- en slotgat)
   - Boort rijboringen
   - Ontlaadt de machine (manueel, (vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001752-004
M49 BOORSTRAAT instellen
M13 KANTENLIJMMACHINE bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, borstel, wegwerpmesjes)
De machine in- en omstellen
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (fineer, hpl, melamine, massief hout, metaalfolie, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Controleert en stelt de toevoer in (kantenband)
   - Positioneert de kantenband
   - Roept een CNC-programma op
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
Brengt bekleding/kanten aan (fineer, hpl, melamine, massief hout, metaalfolie, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de kwaliteit van bekledingsmateriaal
   - Verlijmt bekleding op plaatmateriaal
   - Brengt (kant)afwerking aan
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Scant indien nodig de opdracht
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Verzorgt de toevoer (grondstoffen)
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001753-001
M50 KANTENLIJMMACHINE instellen
W01 PENNENBANK instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, (profiel)beitel, slisschijf)
De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, paren, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad, boor, slisschijf)
   - Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Stelt verspaningssets samen (snijgereedschapsbussen, raamfrezen, …)
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt de profielas in (hoogte, hoek)
      - Stelt de pennenkoppen in (hoogte, diepte)
      - Stelt de aanslag in
      - Stelt (haaks)geleider in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Stelt meetlint in
      - Bevestigt contramal
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (zagen, frezen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
   - Brengt profileringen aan (kopsprofiel)
      - Slaat pennen
         - Slaat enkel pennen
         - Slaat dubbele pennen
         - Slaat schuine pennen
      - Slist kepen
      - Slaat contraprofielen
   - Maakt verbindingen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001829
M14 VERTICALE FREESMACHINE instellen/bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen ((profiel)beitel, frees)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (frezen)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen ((profiel)beitel/-frees, frees)
   - Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Stelt verspaningssets samen (raamfrezen, …)
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt de aanvoersnelheid en toerental in
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af (aanvoerapparaat)
      - Stelt aanvoerapparaat in
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt frees in (hoogte, breedte)
      - Stelt de langgeleider af
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Bevestigt mallen
   - Stelt beveiligingen in (beschermkap, linealen)
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (frezen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Brengt profileringen aan (langsprofiel, gebogen)
   - Maakt verbindingen
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001754-001
M18 KETTINGFREESMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (freesketting)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (freesketting )
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt frees in (breedte, diepte, lengte, hoek)
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Plaatst aanslagen/klossen
      - Stelt spaanbreker in
   - Stelt beveiligingen in (beschermkap)
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (frezen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Spant werkstuk op
   - Freest gaten
      - Maakt (niet) doorgaande gaten
   - Voert complexe bewerkingen uit (schuine gaten)
   - Maakt verbindingen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001754-002
M10 KOPIEERFREESMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (frees, …)
De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (frezen, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (frees)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt frees in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Bevestigt mallen
   - Stelt beveiligingen in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Kopieert mallen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001754-003
A04 LANGEBANDSCHUURMACHINE instellen/bedienen (Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (schuur)gereedschappen (schuurband)
   - Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
      - Stelt de spanning in
   - Bergt (schuur)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Stelt de schuurtafel in (hoogte)
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt beveiligingen in (beschermkap)
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (schuren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Positioneert het werkstuk
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
      - Evalueert het oppervlak op afwijkingen en gebreken
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001755-001
A05 BREEDBANDSCHUURMACHINE instellen/bedienen (Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
   - Schuurgereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Schuurband opleggen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Kwaliteit en maatvoering controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (schuur)gereedschappen (schuurband)
   - Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
      - Stelt de spanning in
   - Bergt (schuur)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in ((semi)computergestuurd)
      - Stelt walsen en drukschoenen af
      - Stelt de schuurdikte in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (schuren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
      - Evalueert het oppervlak op afwijkingen en gebreken
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001755-002
M27 BORSTELSCHUURMACHINE instellen/bedienen (Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (borstel)
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen controleren
Onderdelen machinaal bewerken (borstelen)
   - Borstellen tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Kwaliteit en maatvoering controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (schuur)gereedschappen (borstels)
   - Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (schuur)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in ((semi)computergestuurd)
      - Stelt de hoogte in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Borstelt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
      - Evalueert het oppervlak op afwijkingen en gebreken
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001755-003
M28 KANTEN(PROFIEL)SCHUURMACHINE instellen/bedienen (Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband)
   - Schuurgereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Schuurband opleggen
De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (schuren)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Kwaliteit en maatvoering controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (schuur)gereedschappen (schuurband, pads, …)
   - Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (schuur)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt de aanslag in
      - Stelt profiel in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Stelt beveiligingen in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (schuren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
      - Evalueert het oppervlak op afwijkingen en gebreken
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001755-004
M52 SCHIJFSCHUURMACHINE instellen/bedienen
M53 LASERSNIJMACHINE instellen/bedienen
M54 WATERJET instellen/bedienen
M05 FINEERSNIJMACHINE instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (beitel)
De machine in- en omstellen
   - De juiste aanvoersnelheid en toerental instellen
   - Parameters en coördinaten instellen
Fineer bewerken
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Fineer opdelen
   - Fineer afrolen
   - Fineer op vel snijden
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde (open boek, afgeschoven, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen (fineer)
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (beitel, (wegwerp)mesjes)
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt de werkstukdikte in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (snijden)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
   - Snijdt fineer (Deelt op, Snijdt op vel)
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001756-001
M06 FINEERVOEGMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De machine in- en omstellen
   - Lijmagregaat controleren aanvullen (lijmdraad, voegband)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Fineer bewerken (open boek, afschuiven)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Fineer samenvoegen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen (fineer)
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in ((kunststofbewerkings)machines)
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Controleert en stelt de toevoer in (voegband)
   - Controleert en vult het lijmagregaat aan (lijmdraad, …)
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af
      - Stelt verlijmagregaat in-/af
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt de temperatuur in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (voegen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Voegt fineer samen (open boek, geschoven, geplakt, (kops) gedraaid, …)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001756-002
M03 CNC BEWERKINGSCENTRUM (< 3,5 assig) bedienen (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
De (CNC) machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen, …)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (hoeveelheid, afmetingen, gebreken)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (< 3,5 assig)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Roept een CNC programma op
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel, …)
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op (mechanisch, pneumatisch)
Voert verspanende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, …)
   - Deelt plaatmateriaal op
      - Nest
   - Boort gaten
   - Boort/freest uitsparingen
   - Boort rijboringen
   - Brengt profileringen aan (gebogen)
   - Maakt verbindingen
   - …
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Ontlaadt de machine (manueel, (vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001757-001
M55 CNC BEWERKINGSCENTRUM (< 3,5 assig) in- en omstellen
M24 CNC BEWERKINGSCENTRUM (> 3 assig) bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, schuren, boren, frezen, …)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (hoeveelheid, afmetingen, gebreken)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (> 3 assig)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Roept een CNC programma op
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel, …)
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op (mechanisch, pneumatisch)
Voert verspanende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, …)
   - Deelt plaatmateriaal op
      - Nest
   - Boort gaten
   - Boort/freest uitsparingen
   - Boort rijboringen
   - Bewerkt zijkanten
   - Voert roterende bewerkingen uit (hol, bol, …)
   - Brengt profileringen aan
   - …
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Ontlaadt de machine (manueel, (vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001757-003
M56 CNC BEWERKINGSCENTRUM (> 3 assig) in- en omstellen
W02 CNC RAAMHOEK bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, (profiel)beitel, frees, …)
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (hoeveelheid, afmetingen, gebreken)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, markeringen, …)
Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (zagen, frezen, boren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Roept een CNC programma op
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel, …)
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
Voert verspanende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, …)
   - Kort af
   - Boort gaten
   - Brengt profileringen aan (langsprofiel, kopsprofiel)
      - Slaat pennen
      - Slist kepen
      - Slaat contraprofielen
   - Maakt verbindingen
   - …
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Ontlaadt de machine (manueel, (vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001757-005
W22 CNC RAAMHOEK in en omstellen
B03 CNC BEWERKINGSCENTRUM HOUTBOUW bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (hoeveelheid, afmetingen, gebreken)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (vochtigheid, …)
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Sorteert op basis van sterkte (visueel)
   - Sorteert op basis van zaagwijze
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, markeringen, …)
Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (zagen, frezen, boren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Roept een CNC programma op
   - Belaadt de machine ((vacuüm) hef-/lifttoestel, rollerbaan, transportbaan, …)
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
Voert verspanende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, …)
   - Zaagt op maat
   - Boort gaten
   - Boort/freest uitsparingen
   - Brengt profileringen aan (langsprofiel, kopsprofiel)
   - Maakt verbindingen
   - …
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Ontlaadt de machine ((vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001757-007
B14 CNC BEWERKINGSCENTRUM HOUTBOUW in- en omstellen
B06 CNC ZAAGCENTRUM HOUTBOUW bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (hoeveelheid, afmetingen, gebreken)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Sorteert op basis van sterkte (visueel)
   - Brengt merktekens aan (markeringen, …)
Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (zagen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Roept een CNC programma op
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
Voert verspanende bewerkingen uit (zagen, …)
   - Voert verspanende bewerkingen uit
   - Kort af
   - Zaagt in verstek
   - Zaagt schuin
   - Ontlaadt de machine (manueel, (vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001757-009
B15 CNC ZAAGCENTRUM HOUTBOUW instellen
M30 VERSTEKKAPMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Beveiligingen instellen
Onderdelen machinaal bewerken
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Kappen
   - Afkorten
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (mes)
   - Controleert (snij)gereedschappen
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (schuur)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt de hoek in
      - Stelt de aanslag in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (kappen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
   - Kapt onder de gewenste hoek
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001830
M25 HOUTDRAAIBANK instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschap selecteren en controleren (beitel, guts, …)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (houtdraaien, schuren)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht (kwaliteit, afmetingen, …)
   - Sorteert naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af (diagonale op kopse kanten)
Selecteert en controleert (snij)gereedschappen
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking (beitel, guts, …)
   - Controleert (snij)gereedschappen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt het toerental in
   - Plaatst en bevestigt opspanmiddelen (meeneemcenter/-plaat, klauwspaan, …)
   - Stelt geleiders in
      - Plaatst en stelt de ondersteuningsgeleider in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Stelt leunspaan in
      - Stelt het langcopieerapparaat in
      - Stelt het dwarscopieerapparaat in (kruisslede)
      - Plaatst en stelt het meeloopcenter in
      - …
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (draaien)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
   - Draait hout (langs, dwars, steken, profiel, conus, …)
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001758-001
M26 CNC HOUTDRAAIBANK bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (beitel, schuurband, borstel, …)
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (houtdraaien, schuren)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (hoeveelheid, afmetingen, gebreken)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht (kwaliteit, afmetingen, …)
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (draaien, schuren, borstelen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
Voert verspanende bewerkingen uit
   - Draait hout
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Borstelt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001758-002
M57 CNC HOUTDRAAIBANK in- en omstellen
M44 KOPIEERDRAAIBANK instellen/bedienen De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Afkitten (glas, in- of opbouwtoestel)
   - Ondergrond voorbehandelen (reinigen, ontvetten, ontstoffen, …)
   - Kit aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controlerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht (kwaliteit, afmetingen, …)
   - Sorteert naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af (diagonale op kopse kanten)
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (beitel)
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt het toerental in
   - Plaatst en bevestigt opspanmiddelen
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Bevestigt mallen
   - Stelt beveiligingen in
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (draaien)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
   - Voert roterende bewerkingen uit
   - Draait hout
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001758-004
M12 VLAKPERS instellen/bedienen De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Verlijmt de onderdelen (indien nodig)
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Stelt parameters in
      - Stelt persdruk in
      - Stelt de perstemperatuur in
      - Stelt de perstijd in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Bevestigt mallen
      - Bevestigt contramal
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (persen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Positioneert het werkstuk
   - Perst en/of drukt aan
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001759-001
A27 OPSLUITBANK instellen/bedienen De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Verlijmt de onderdelen
   - Voegt de elementen samen volgens een logische volgorde
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Positioneert de drukcylinders
   - Plaatst spanblokken
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (persen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op (pneumatisch)
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001759-002
M31 CORPUSPERS instellen/bedienen De machine in- en omstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Verlijmt de onderdelen
   - Voegt de elementen samen volgens een logische volgorde
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt de hoogte in
      - Stelt de breedte in
      - Stelt persdruk in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (persen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Positioneert het werkstuk
   - Perst en/of drukt aan (pneumatisch)
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001759-003
M32 MEMBRAANPERS instellen/bedienen De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Verlijmt de onderdelen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Plaatst het membraan
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Stelt parameters in
      - Stelt vacuümpomp in
      - Stelt de temperatuur in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Bevestigt mallen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (persen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Positioneert het werkstuk
   - Trekt vacuüm
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001759-004
B07 SPANTENPERS instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De (CNC) machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal verwerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Werkstukken positioneren
   - Merktekens aanbrengen (identificatie, markering)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging)
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Voegt de elementen samen volgens een logische volgorde
   - Plaatst verbindingsplaten
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt persdruk in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Plaatst aanslagen/klossen
      - Stelt laser in (plaatsbepaling)
      - Gebruikt barcodescanner
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (persen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start indien nodig de software op
   - Selecteert een programma
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Perst en/of drukt aan
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken (identificatie, markeringen, …)
   - Ontlaadt de machine
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001759-005
H18 PELLETS- / BRIKETTENPERS instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De installatie instellen
   - Parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie sturen
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (hout)
   - Parameters afstellen
   - Installatie stoppen
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, vochtigheid, …)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert het houtvochtgehalte
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken)
   - Verwijderd vreemde elementen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt de installatie in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Controleert en stelt de toevoer in
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Stelt parameters in
      - Stelt persdruk in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
Stuurt de installatie
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Verzorgt de toevoer (grondstoffen)
   - Perst en/of drukt aan (briketten, pellets)
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Voert geproduceerde goederen af
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Interpreteert controlegegevens (curves, waarden, afmetingen)
   - Regelt de installatie bij
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Houdt gegevens bij
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert voor naspeurbaarheid
   - Rapporteert aan de verantwoordelijke
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001759-006
M65 NC HOEKENPERS instellen/bedienen ODB-1002279
Groep: Machine(straat), -lijn of installatie in-, omstellen, opvolgen en bedienen  
I02 AUTOMATISCHE NAGEL- EN NIETMACHINE instellen/bedienen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal verwerken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Leidt uit aangereikte documenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Leest werkdocumenten
   - Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Leidt productiegegevens af uit de werktekening
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in (selecteren van een basisprogramma)
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machine(onderdelen) in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Kiest bevestigingsmiddelen i.f.v. de werkopdracht (nagels, nieten)
   - Laadt en stelt het nagel-/nietpistool in
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af
   - Kiest een programma
   - Controleert CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Positioneert het werkstuk
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten)
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Ontlaadt de machine
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert (verloop van de eigen productie)
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Houdt gegevens bij
   - Rapporteert aan de verantwoordelijke
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001760-001
S07 MACHINE(STRAAT), -LIJN bedienen/opvolgen Werkopdracht analyseren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De machine(straat), -lijn starten, bedienen en stoppen
(Geautomatiseerde) productieproces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Verloop van het (productie)proces registreren en rapporteren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Bedient de machine
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert handelingen uit op hout en houtderivaten
   - Voert verspanende bewerkingen uit (indien van toepasing)
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan (indien van toepassing)
   - Monteert houten elementen tot (half) afgewerkt product (indien van toepassing)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Pakt producten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001760-002
S06 MACHINE(STRAAT), -LIJN instellen Werkopdracht analyseren
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine(straat) in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De machine(straat), -lijn starten, bedienen en stoppen
Machine-(straat), -lijn omstellen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Leidt uit aangereikte documenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert berekeningen uit
   - Leidt productiegegevens af uit de werktekening
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Raadpleegt technische bronnen
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Stelt verspaningssets samen
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd)
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - Kalibreert meet- en controle-instrumenten
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in de gereedschapshouder en stelt af
   - Stelt parameters in
   - Beheert het gereedschapsmagazijn
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in (machine(straten), machinelijn)
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machine(onderdelen) in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af
   - Kiest een programma
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Volgt op via beeldschermen
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Start, bedient en stopt de machine
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Draait proef
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij (manueel , (semi)computergestuurd)
Stelt de machine(straat), -lijn om
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
   - Stelt parameters manueel of computergestuurd in
   - Kiest een programma uit een keuzemenu
   - Volgt informatie op (via beeldschermen)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001760-003
M07 FREES- en PROFILEERSTRAAT (alleskunner) bedienen/opvolgen Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, (profiel)beitel, frees, …)
De machine(straat) in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, frezen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Roept een CNC programma op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Belaadt de machine
   - Bedient de machine
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert verspanende bewerkingen uit
   - Schaaft tot ontruwde vlakken
   - Brengt profileringen aan
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Pakt producten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001760-004
M51 FREES- en PROFILEERSTRAAT (alleskunner) instellen
B04 VINGERLASMACHINE(STRAAT) bedienen/opvolgen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (frees)
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (lijmen, frezen, persen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Voorziet de machine/installatie van materiaal of producten en controleert de bevoorrading (hoeveelheid, afmetingen, gebreken)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, …)
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Belaadt de machine (manueel, (vacuüm) hef-/lifttoestel)
   - Bedient de machine
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert handelingen uit op hout en houtderivaten (frezen, lijmen, persen, …)
   - Brengt profileringen aan (kopsprofiel)
   - Spuit lijm in
   - Maakt verbindingen (vingerlas)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001760-006
B16 VINGERLASMACHINE(STRAAT) instellen
A12 VERPAKKINGSMACHINE(STRAAT) bedienen/opvolgen De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal verwerken (verpakken)
Verpakken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (orderbonnen)
   - Neemt de planning door
   - Organiseert de werkplek
Voorziet de machine/installatie van materiaal of producten en controleert de bevoorrading
   - Houdt de voorraad bij en vult aan
   - Gebruikt (interne) transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Onderscheidt hulp-, grondstoffen en materialen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Voorkomt stilstand
   - Volgt informatie op
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Houdt rekening met de interne codering
   - Past hef- en tiltechnieken toe
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Bedient de machine
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij (manueel , (semi)computergestuurd)
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Voorziet de verpakte producten of partijen van een etiket
   - Bedient de etiketteermachine(s)
   - Controleert of het etiket overeenstemt met het te verpakken product
   - Controleert de voorraad etiketten en meldt tekorten
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
Registreert en rapporteert
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001760-008
A62 VERPAKKINGSMACHINE(STRAAT) instellen
S03 DROOGINSTALLATIE (spaanders/vezels) instellen/opstarten De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
Stelt de (proces)installatie in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Kiest een programma
   - Voert interventies in het programma/receptuur uit
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt de aanvoersnelheid in
      - Stelt de temperatuur in
      - Stelt de branders af
      - Stelt de zeefinstallatie af
      - Stelt de breekmolen in
      - Stelt de magneten af
      - …
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Voert risicoanalyses uit en reageert passend
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Start de installatie op
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Draait proef (geeft al dan niet vrij voor productie)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001761-001
S10 DROOGINSTALLATIE (spaanders/vezels) opvolgen/bedienen
S04 VERSPANINGSINSTALLATIE instellen/opstarten (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Herkent en selecteert grondstoffen (ter plaatse, vanuit de controlekamer)
   - Gebruikt software voor voorraadbeheer
   - Gebruikt toestellen voor goederentransport
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Stelt verspaningssets samen
   - Controleert (snij)gereedschappen
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in de gereedschapshouder en stelt af
Stelt de (proces)installatie in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machine(onderdelen) in
   - Kiest een programma
   - Voert interventies in het programma/receptuur uit
   - Stelt parameters en coördinaten in
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Voert risicoanalyses uit en reageert passend
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Start de installatie op
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Draait proef (geeft al dan niet vrij voor productie)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
Stelt de (proces)installatie om
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
   - Stelt parameters manueel of computergestuurd in
   - Kiest een programma uit een keuzemenu
   - Volgt informatie op (ter plaatse, vanuit controlekamer, …)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001761-003
S11 VERSPANINGSINSTALLATIE opvolgen/bedienen
S01 CONTINUPERS instellen/opstarten Werkopdracht/ productie voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Installatie omstellen
Kwaliteitscontroles uitvoeren, (Preventief) basisonderhoud uitvoerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Herkent en selecteert grondstoffen (ter plaatse, vanuit de controlekamer)
   - Gebruikt software voor voorraadbeheer
   - Gebruikt toestellen voor goederentransport
Stelt de (proces)installatie in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af
      - Stelt verlijmagregaat in-/af
         - Stelt hoeveelheid lijm in
         - Controleert lijminjectie
   - Kiest een receptuur
   - Voert interventies in het programma/receptuur uit
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt de temperatuur in (lijm)
      - Stelt dikte in
      - Stelt de zaag in
      - Stelt persdruk in
      - Stelt de perstemperatuur in
      - …
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Voert risicoanalyses uit en reageert passend
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Start de installatie op
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Draait proef (geeft al dan niet vrij voor productie)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
Stelt de (proces)installatie om
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
   - Stelt parameters manueel of computergestuurd in
   - Kiest een receptuur uit een keuzemenu
   - Volgt informatie op (ter plaatse, vanuit controlekamer, …)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001761-005
S12 CONTINUPERS opvolgen/bedienen
S08 PROCESINSTALLATIE instellen/opstarten Werkopdracht analyseren
De installatie instellen
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Receptuur selecteren
   - Programma selecteren
   - Interventies in het programma/receptuur uitvoeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
   - Procesinstallatie opstarten
   - Proefdraaien en (al dan niet) vrij geven voor productie
   - Parameters afstellen (manueel, computergestuurd)
   - De procesinstallatie stoppen
(Proces)installatie omstellen
   - (Proces)installatieonderdelen manueel of computergestuurd omstellen
   - Parameters manueel of computergestuurd instellen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
Stelt de (proces)installatie in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machine(onderdelen) in
   - Kiest een receptuur
   - Kiest een programma
   - Voert interventies in het programma/receptuur uit
   - Stelt parameters en coördinaten in
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Voert risicoanalyses uit en reageert passend
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Start de installatie op
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Draait proef (geeft al dan niet vrij voor productie)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
Stelt de (proces)installatie om
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
   - Stelt parameters manueel of computergestuurd in
   - Kiest een programma uit een keuzemenu
   - Kiest een receptuur uit een keuzemenu
   - Volgt informatie op (ter plaatse, vanuit controlekamer, …)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001761-007
S09 PROCESINSTALLATIE opvolgen/bedienen Werkopdracht analyseren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Voorziet de machine/installatie van materiaal of producten en controleert de bevoorrading
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Stuurt de installatie
   - Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de (productie)stappen
   - Zorgt voor onderlinge afstemming tussen de productiestappen
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Start de installatie op
   - Verzorgt de toevoer (grondstoffen)
   - Bedient de installatie
   - Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
   - Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de installatie
Voert handelingen uit op hout en houtderivaten
   - Voert mechanisch fysische bewerkingen uit in hout en houtderivaten
   - Voert chemische fysische bewerkingen uit in hout en houtderivaten
   - Verwerkt hout of houtderivaten tot (half)afgewerkte producten
   - Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, vanuit controlekamer)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt de installatie bij (volgens analyse)
   - Regelt parameters/coördinaten bij (volgens analyse)
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Formuleert verbetervoorstellen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001761-008
H16 WARMTE-KRACHT-INSTALLATIE o.b.v. HOUT instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (beschikbaarheid, tekorten, vochtigheid)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
(Proces)installatie sturen (volgens de instructies)
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Verloop van het proces registreren en rapporteren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Voorziet de machine/installatie van materiaal of producten en controleert de bevoorrading
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten (hout, schors, pellets, …)
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht (ter plaatse, vanuit de controlekamer)
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
Stuurt de installatie
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Start de installatie op (verbrandingskamer, warmtewisselaar, stoomgenerator, branders, …)
   - Verzorgt de toevoer (brandstof, water, lucht, …)
   - Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
   - Regelt de afvoer van restproducten (warme lucht, olie, stoom, as, …)
   - Stopt de installatie
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, vanuit controlekamer)
   - Analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt de installatie bij (volgens analyse)
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Houdt gegevens bij over het verloop
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen ODB-1001761-009
Groep: Stoffeermachines in-, omstellen en bedienen  
Z17 KUSSEN VULMACHINE instellen/bedienen De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken
   - Kussens opvullen
De kwaliteit van het werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters in
      - Stelt persdruk in
      - Stelt klemmen in
Vult kussens op
   - Vult machinaal op
   - Start, stopt en bedient machines voor het vullen en afwerken
   - Trekt de hoes over het vulmateriaal
   - Positioneert het vulmateriaal
   - Naait of rits de open naden dicht (rits, klittenband, (druk)knop, garen, …)
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001762-001
Z18 STOFFEERPERS instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
   - Parameters instellen
Onderdelen bewerken (persen, nieten)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De kwaliteit van het werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters in
      - Stelt persdruk in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - (De)monteert en stelt aandrukvoet in
Bewerkt onderdelen met (stoffeer)machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Belaadt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op (persen)
   - Zet bekleding vast (nieten)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001762-002
Z19 SCHALMMACHINE instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schalmen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Brengt merktekens aan
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (schaafmes)
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters in
      - Stelt dikte in
   - Stelt geleiders in
      - Stelt de langgeleider af
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - (De)monteert en stelt aandrukvoet in
Bewerkt onderdelen met (stoffeer)machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Bewerkt het (kunst)leder conform de werkopdracht (schalmen)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001762-003
Z20 TAPE EDGE MACHINE instellen/bedienen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (stikken)
De kwaliteit van het werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt de aanvoersnelheid in (hoek, rechte lijn)
   - Plaatst garen
      - Plaatst spoel op spoelwinder
      - Rijgt garen in
      - Haalt onderdraad op
   - Plaatst boordlint
   - Kiest patroonprogramma (indien van toepassing)
   - Stelt parameters in
      - Stelt de hoogte in (tafel)
      - Stelt stiksteek in
      - Regelt spanning (onderdraad, bovendraad)
      - Stelt de steeklengte in
      - Stelt rotatiesnelheid in
      - Stelt aantal steken in
      - …
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - (De)monteert en stelt aandrukvoet in
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met (stoffeer)machines (stikken, locken)
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Verzorgt de toevoer
   - Belaadt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Bewerkt meubelstof conform de werkopdracht (stikken, locken)
      - Stikt boordlint op
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001762-004
Z21 CNC SNIJMACHINE bedienen/instellen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De (CNC) machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (snijden)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (snijplan, patronen, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Brengt merktekens aan (fouten, …)
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (mes)
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in (CNC gestuurde machine)
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Start de software op
      - Leest en begrijpt de programmastructuur
   - Ijkt de machine
   - Kiest een programma
   - Voert CNC-programma in en slaat op
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Simuleert en test CNC-programma uit
   - Stelt in en gebruikt randapparatuur (laser, barcodescanner)
      - Stelt laser in (plaatsbepaling)
      - Gebruikt barcodescanner (scannen)
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde machines (snijden)
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
      - Herkent fouten in meubelbekleding (kleurschakering, weeffouten, patroonverloop, wonden, …)
   - Bewerkt meubelstof conform de werkopdracht (snijden)
   - Bewerkt het (kunst)leder conform de werkopdracht (snijden)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Houdt gegevens bij
   - Rapporteert aan de verantwoordelijke
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001762-005
Groep: Onderdelen vergaren  
I01 PALETTEN en KRATTEN vergaren/samenstellen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren (paletten, kratten)
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, tekorten, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (paletten, kratten)
   - Leest (werk)tekeningen
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, …)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Werkt af (paletten, kratten)
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001764-001
I04 PALETTEN en KRATTEN herstellen De herstelling voorbereiden
   - Controleren of ze geschikt zijn voor herstelling
   - Bepalen welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
   - Verbindingen losmaken
   - Beschadigde en/of aangetaste onderdelen verwijderen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, schaven)
Onderdelen vergaren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze (beschadiging, vochtigheid, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Herstelt paletten en kratten
   - Controleert of de paletten en kratten geschikt zijn voor herstelling
   - Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
   - Vervaardigd te vernieuwen onderdelen
   - Monteert nieuwe onderdelen
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, …)
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001764-002
I05 INDUSTRIËLE VERPAKKING vergaren/samenstellen De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren (bodems, zijwanden, deksel, paletten)
Onderdelen voor transport inkisten
Oppervlakken behandelen (verduurzamen)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
Vergaart onderdelen (bodems, zijwanden, deksel, paletten, …)
   - Leest (werk)tekeningen
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
Pakt onderdelen voor transport in
   - Selecteert en controleert, volgens order, of alle in te pakken onderdelen aanwezig zijn
   - Plaatst volgens een logische volgorde de onderdelen op de bodemplaat (palet)
   - Brengt luchtdichte en vochtwerende bescherming rond de goederen aan
   - Stut en ondersteunt de goederen
   - Vult holtes in kisten op
   - Sluit de industriële verpakking af
Maakt klaar voor transport (industriële verpakkingen)
   - Beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval…) (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
   - Voorziet de verpakte goederen van een identificatie ( etiket, barcode…) (etiket, barcode, …)
   - Zet volgens een logische volgorde klaar voor verzending
   - Controleert, volgens order, of alle onderdelen aanwezig zijn
Werkt af (industriële verpakkigen)
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Brengt markeringen aan (identificaties, …)
   - Monteert en regelt hang- en sluitwerk voor industriële verpakkingen
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001764-003
I06 FLIGHTCASE vervaardigen/samenstellen
B02 WANDEN VOOR HOUTBOUW vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren ((niet) dragende binnenwand, buitenwand, woningscheidende wand)
De voorzieningen, muur- en gevelvulllende elementen aanbrengen
Isolatiematerialen plaatsen
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (sterkte, gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen ((niet) dragende binnenwand, buitenwand, woningscheidende wand, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Brengt verstevigingen aan
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Brengt voorzieningen en vullende elementen aan (muur, gevel, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Maakt eventuele inkepingen, gaten, doorboringen of uitsparingen (elektriciteit, sanitair, …)
   - Brengt dozen en leidingen voor elektriciteit aan
   - Brengt leidingen voor sanitair aan
   - Brengt bekleding aan op de wanden (gipsplaat, vezelplaat, spaanderplaat, …)
   - Bevestigt tijdelijke voorzieningen (hijsvoorzieningen, klossen op de onderregels, …)
   - Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
Werkt af
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001772-001
B01 VLOERELEMENTEN VOOR HOUTBOUW vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren (balklaag, roostering)
Isolatiematerialen plaatsen
Vochtscherm plaatsen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (sterkte, gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (balklaag, roostering, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Brengt verstevigingen aan
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
Werkt af
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bevestigt tijdelijke voorzieningen (hijsvoorzieningen, klossen op de onderregels, …)
   - Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
   - Plaatst beplanking op de roostering
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001772-002
B08 GEÏNDUSTRIALISEERDE SPANTEN samenstellen/vergaren De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen vergaren (nagelen, persen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (sterkte, gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (identificatie)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (spanten, dakkapellen, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (metalen verbindingsplaten, nagelen, …)
   - Stelt daktimmerelementen samen (spanten, dakkapellen, …)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Slaat (tussentijds) op
   - Verticaal opslaan
      - Steunblokken plaatsen
   - Horizontaal opslaan
      - Rustbalken plaatsen
Werkt af
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001773-001
B17 COMPLEX DAK met spanten samenstellen/vergaren
W03 RAMEN EN DEUREN IN HOUT vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, luiken, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (buitenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (identificatie)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (kozijnen, vaste ramen, raamvleugels, deurvleugels, luiken , …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint met vast beslag (houten drevel, …)
      - Verbint zonder beslag (tand en groef, pen en gat, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Gebruikt persmachines (opsluitbank, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Freest vleugels voor buitenschrijnwerk om
   - Zaagt lijsten, opvul-en oplegelementen op maat
   - Brengt vakvulling aan (isolatie, celkarton, planchetten/gevelbekleding, plaatmateriaal, …)
   - Brengt lijsten, oplegelementen,… aan
   - Stelt buitenschrijnwerkelementen samen (raam, deur, luik, …)
      - Vergaart vleugels
      - Vergaart kozijnen
      - …
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Kort (schuif)beslag af
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
   - Gebruikt indien nodig mallen
Monteert dichtingen
   - Snijdt/knipt dichtingen op maat
   - Last dichtingen
   - Plaatst dichtingen
Werkt af
   - Integreert ander materialen
   - Regelt af (beslag, hangwerk, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Bereidt toebehoren voor de plaatsing voor
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Houdt zich aan de regels voor factory production control (FPC)
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001774-001
W07 RAMEN EN DEUREN IN KUNSTSTOF vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, luiken, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (buitenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (identificatie)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen in kunststof (kozijnen, vaste ramen, raamvleugels, deurvleugels, luiken , …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past manuele en machinale opspantechnieken toe
   - Reinigt de te lassen kunststofprofielen
   - Last/lijmt verbindingen voor buitenschrijnwerk in kunststof
   - Plaats dichtingen in afgewerkte kaders
   - Werkt lasnaden af
   - Zaagt opvul- en oplegelementen, lijsten, glaslatten … op maat
   - Brengt vakvulling aan (isolatie, planchetten, panelen, …)
   - Brengt oplegelementen, lijsten, dichtingen, … aan
   - Vergaart buitenschrijnwerkelementen (raam, deur, luik, …)
   - Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Kort (schuif)beslag af
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
   - Gebruikt indien nodig mallen
Monteert dichtingen
   - Snijdt/knipt dichtingen op maat
   - Last dichtingen
   - Plaatst dichtingen
Werkt af
   - Integreert ander materialen
   - Regelt af (beslag, hangwerk, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Houdt zich aan de regels voor factory production control (FPC)
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001774-002
W08 RAMEN EN DEUREN METAAL/ALUMINIUM vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (buitenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de kwaliteit van de oppervlaktebehandeling bij aluminium met oog voor eventuele beschadigingenen voert een laagdiktemeting uit. (lakwerk, anosidatie)
   - Brengt merktekens aan (identificatie)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen in aluminium of een ander metaal (kozijnen, vaste ramen, raamvleugels, deurvleugels, schuiframen, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past manuele en machinale opspantechnieken toe
   - Past mechanische verbindingstechnieken
   - Plaatst dichtingen in afgewerkte kaders
   - Zaagt opvul- en oplegelementen, lijsten, glaslatten… op maat
   - Brengt vakvulling aan (isolatie, panelen, …)
   - Brengt oplegelementen, lijsten, dichtingen, glaslatten… aan
   - Vergaart buitenschrijnwerkelementen (raam, deur, luik, …)
   - Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Kort (schuif)beslag af
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Integreert ander materialen
   - Regelt af (beslag, hangwerk, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Houdt zich aan de regels voor factory production control (FPC)
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001774-003
W40 POORTEN IN HOUT vergaren/samenstellen
W23 POORTEN IN KUNSTSTOF vergaren/samenstellen
W24 POORTEN IN METAAL/ALUMINIUM vergaren/samenstellen
W25 TUINBERGING/-ELEMENTEN IN HOUT vergaren/samenstellen
W06 VERANDA/TUINKAMER IN HOUT vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, schuiframen, luiken, poorten, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen (geleidingssystemen)
Afwerken (buitenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controlerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (identificatie)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (vaste ramen, raamvleugels, deurvleugels, schuiframen)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint met vast beslag (houten drevel, …)
      - Verbint zonder beslag (tand en groef, pen en gat, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Gebruikt persmachines (opsluitbank, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Freest vleugels voor buitenschrijnwerk om
   - Zaagt lijsten, opvul-en oplegelementen op maat
   - Brengt vakvulling aan (isolatie, celkarton, planchetten/gevelbekleding, plaatmateriaal, …)
   - Brengt lijsten, oplegelementen,… aan
   - Stelt buitenschrijnwerkelementen samen (raam, deur, …)
      - Vergaart vleugels
      - Vergaart kozijnen
      - …
   - Maakt, indien nodig, een proefopstelling
      - Bevestigt elementen aan elkaar
      - Bereidt sluitstukken tussen elementen voor
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Stelt buitenschrijnwerk samen (veranda, tuinkamer, erker, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Stelt buitenschrijnwerk samen (veranda, tuinkamer, erker, …)
   - Brengt verstevigingen aan
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt demontabel voor transport
Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk, ... af (schuifdeurbeslag)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag, schuifmechanismen)
   - Stelt beslag samen
   - Kort (schuif)beslag af
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
   - Gebruikt indien nodig mallen
Monteert dichtingen
   - Snijdt/knipt dichtingen op maat
   - Last dichtingen
   - Plaatst dichtingen
Werkt af
   - Plaatst dichtingen
   - Integreert ander materialen (glas, smeedwerk, …)
   - Regelt af (beslag, hangwerk, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Bereidt toebehoren voor de plaatsing voor
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Houdt zich aan de regels voor factory production control (FPC)
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoonODB-1001774-008
W26 VERANDA/TUINKAMER IN KUNSTSTOF vergaren/samenstellen
W27 VERANDA/TUINKAMER IN METAAL/ALUMINIUM vergaren/samenstellen
W09 BINNENSCHRIJNWERK (andere) vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (rolluik- en gordijnkasten, binnenluiken, radiatorkasten, omkasting , …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (binnenschrijnwerk)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (identificatie)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (rolluikkasten, gordijnkasten, binnenluiken, radiatorkasten, omkastingen, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint met vast beslag (koekjesdrevel, houten drevel, …)
      - Verbint zonder beslag (tand en groef, in verstek, …)
      - Verbint met demonteerbaar beslag (klik- en schuifbeslag, verbindingsbeslag, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt binnenschrijnwerkelementen samen (rolluikkast, gordijnkast, binnenluiken, radiatorkast, omkastingen, wand, …)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Kort (schuif)beslag af
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Integreert ander materialen (glas, rooster, …)
   - Regelt af (beslag, hangwerk, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001775-001
W10 MASSIEVE BINNENDEUR vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren ((massieve) deurbladen, (ingekaste) binnendeuren, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (binnendeuren)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (panelen, deurbladen, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint met vast beslag (houten drevel, …)
      - Verbint zonder beslag (pen en gat, in verstek)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Gebruikt persmachines (opsluitbank, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt binnenschrijnwerkelementen samen (paneel , deurblad)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Voorziet uitsparingen
   - Gebruikt indien nodig mallen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
Werkt af
   - Integreert ander materialen (glas, rooster, …)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke (binnendeuren, glas, …)
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001775-003
W28 BINNENDEUR inkasten
W21 WRONG- EN KUIPSTUKKEN vervaardigen
W11 RECHTE TRAP vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (trapbomen, treden en stootborden , trappalen, leuning, …)
Afwerken (trappen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Maakt, indien nodig, een afschrijfmal
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (trapbomen, treden, stootborden, leuning, bordes, balustrades, welstuk, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Stelt traptreden samen
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint zonder beslag (rug-in-groef, pen en gat, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt trappen samen (rechte steektrap, balustrade, bordes, …)
      - Monteert treden
      - Plaatst stootborden
      - Monteert leuning /balustrade
      - …
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Werkt af
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Bereidt toebehoren voor de plaatsing voor (traplatten, …)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001776-002
W12 (DUBBELE) KWARTDRAAITRAP vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (trapbomen, treden en stootborden , wrong en kuipstukken, trappalen, leuning, …)
Afwerken (trappen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Maakt, indien nodig, een afschrijfmal
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (trapbomen, treden, stootborden, trappalen, leuning, balustrades, welstuk, bloktrede, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Stelt traptreden samen
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint zonder beslag (rug-in-groef, pen en gat, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt trappen samen (balustrade, (dubbele)kwartdraai, scheluwe trap, …)
      - Monteert treden
      - Plaatst stootborden
      - Monteert leuning /balustrade
      - …
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Werkt af
   - Integreert ander materialen
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Bereidt toebehoren voor de plaatsing voor (traplatten, …)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001776-003
W29 COMPLEXE TRAP vergaren/samenstellen
M58 PLAATMEUBEL vergaren/samenstellen
M08 MASSIEF MEUBEL vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, tafelblad, tafelonderstel, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (meubels)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (panelen, corpussen, deuren, lades, tafelbladen, sokkels, tafelpoten, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint met vast beslag (koekjesdrevel, houten drevel, losse pen, losse veer, …)
      - Verbint zonder beslag (tand en groef, zwaluwstaart, rug-in-groef, pen en gat, in verstek, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Gebruikt persmachines (opsluitbank, paneelpers, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt meubel samen (kast, tafel, bureau, …)
      - Stelt paneel samen
      - Vergaart lade
      - Vergaart kastdeur
      - Vergaart korpus
      - Monteert tafel
      - …
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, ... af (handvatten, lades (glijsystemen), hang- en sluitwerk, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Integreert ander materialen (glas, kastindelingen, accesiores, …)
   - Brengt poten, plinten… aan
   - Regelt af (beslag, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001777-002
M36 ZIT- en LIGMEUBEL (karkassen) vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren ((zetel)karkas, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (zetels)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (hoofd- en voeteinde, zitbak, beddenbak , (rug)leuning, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt meubel samen (karkassen voor ligmeubelen, karkassen voor zitmeubelen, …)
      - Vergaart onzichtbaar karkas (bed, zetel)
      - …
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Integreert ander materialen (elektrische toestellen, …)
   - Regelt af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001777-003
M35 COMPLEX MEUBEL vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, paren, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Fineren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, tafelblad, tafelonderstel, stoelen, (zetel)karkas, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (meubels)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
   - Past de geschikte buigmethode toe
   - Verlijmt bekleding op plaatmateriaal
   - Brengt (kant)afwerking aan
Vergaart onderdelen (panelen, corpussen, deuren, lades, tafels, stoelen, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint met vast beslag (houten drevel, losse veer, …)
      - Verbint zonder beslag (tand en groef, rug-in-groef, pen en gat, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Gebruikt persmachines (korpuspers, paneelpers, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Zaagt lijsten, opvul-en oplegelementen op maat
   - Stelt meubel samen (kast, stoel, tafel, karkassen voor zitmeubelen, …)
      - Stelt paneel samen
      - Vergaart lade
      - Vergaart kastdeur
      - Vergaart korpus
      - Vergaart zichtbaar karkas (zetel)
      - Monteert tafel
      - Brengt lijsten, oplegelementen,… aan
      - …
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, ... af (handvatten, lades (glijsystemen), hang- en sluitwerk, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Integreert ander materialen (glas, accesiores, …)
   - Brengt poten, plinten… aan
   - Regelt af (beslag, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001777-004
M39 (ANTIEK) MEUBEL herstellen De restauratie voorbereiden
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, schuren, schaven, boren, frezen)
Onderdelen vergaren
Herstellingen uitvoeren (inlegwerk, …)
Oppervlakken behandelen (verduurzamen, beitsen, politoeren, patineren, lakken/vernissen, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
(De)monteert en recupereert onderdelen
   - (De)monteert indien nodig de onderdelen
   - Identificeert de oorspronkelijk gebruikte verbindingstechniek
   - Maakt verbindingen los
   - Controleert welke houten onderdelen recupereerbaar zijn en/of geschikt zijn voor herstelling
   - (De)monteert andere materialen dan hout (beslag, glas, spiegel, marmer, appliques, …)
   - Sorteert, stockeert, ordent en nummert herbruikbare grondstoffen en onderdelen
   - Beschermt en slaat grondstoffen en materialen op de gepaste manier op
   - Past veiligheidsvoorzieningen toe voor het wegnemen, laden, lossen en terugplaatsen van houten elementen
   - Meldt problemen (verantwoordelijke, leidinggevende, conservator-restaurator)
Bereidt de restauratie/herstelling voor
   - Reinigt en verstevigt waar nodig
   - Schermt, indien nodig, te behouden elementen af
Verwijdert en vult aangetast hout op
   - Stelt vast tot waar het hout is aangetast
   - Verwijdert aangetast hout zonder bijkomende schade (kappen, zagen, …)
   - Maakt fixeerproducten aan
   - Brengt fixeerproducten aan
Restaureert / herstelt
   - Controleert de constructie en de verbindingen
   - Controleert de grondstoffen
   - Beoordeelt de originele constructie
   - Zet nieuwe houten stukken in
   - Herstelt inlegwerk (maquetterie, intersia)
   - Herstelt breuken
   - Bewerkt (krimp)scheuren (stabiliseren, dichten, retoucheren)
   - Herstelt sculpteerwerk
   - Verlijmt scheuren
   - Vult scheuren op
   - Brengt (inleg)fineer aan
   - Monteert onderdelen
Voert manuele bewerkingen uit
   - Voert eenvoudig snijwerk uit
   - Beitelt eenvoudig motieven uit
   - Gebruikt manueel gereedschap
   - Maakt profileringen
   - Onderhoudt manueel gereedschap
   - Past de geschikte buigmethode toe
Werkt af
   - Integreert ander materialen (glas, …)
   - Regelt af (beslag, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001777-005
M09 MODEL MAKEN (meubel) Werkopdracht analyseren
Tekeningen maken (schetsen, (werk)tekening)
Prototype voorbereiden
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Prototype maken
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken
De kwaliteit van het werk controleren
Vastleggen van de definitieve specificaties niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Analyseert de werkopdracht
   - Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
      - Controleert maten
      - Controleert verhoudingen
      - Bepaalt de maten
   - Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
   - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
Maakt (technische) tekeningen (schetsen, (werk)tekeningen, uitvoeringstekeningen)
   - Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan (manueel, CAD)
Stelt (productie)gegevens samen
   - Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op (meetstaat, materiaalstaat)
   - Stelt een zaag-/snijplan op
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Bereidt voor (model, prototype)
   - Raadpleegt relevante informatie en (productie)gegevens en interpreteert ze
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden
   - Deelt plaatmateriaal optimaal op
   - Tekent uit te zagen onderdelen uit
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Maakt een prototype/model
   - Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Stelt machine en gereedschap in
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert verspanende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, schaven, …)
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Stelt meubel samen
   - Bevestigt beslag
   - Integreert ander materialen
   - Regelt af (beslag)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Legt definitieve specificaties vast
   - Maakt rendementsanalyse
   - Stelt correct en overzichtelijk defintieve werkdocumenten op (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, materiaalstaat, werkschema, …)
      - Bepaalt maten
      - Bepaalt materialen
      - Bepaalt kwaliteitseisen
   - Bepaalt constructiemethode
   - Bepaalt productiemethode
Registreert en rapporteert
   - Stelt de nodige documenten op
   - Archiveert en beheert informatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001777-006
X01 DECORS EN STANDEN vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Maakt kisten op maat voor (internationaal) transport
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Transporteert op de plaats van bestemming
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Verzamelt bestaande decor- en standonderdelen en toebehoren
   - Controleert de te (her)gebruiken grondstoffen (visueel), materialen en elementen en onderneemt actie bij afwijkingen (sterkte, gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
Vergaart onderdelen (interieurelementen, roostering, wanden, plafonds, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt elementen voor decors en standen samen (theaterdecor, filmdecor , beursstand, tentoonstellingstand, …)
      - Vergaart wanden
      - Vergaart roosteringen
      - Stelt interieurelementen samen
      - …
   - Maakt, indien nodig, een proefopstelling
      - Bevestigt elementen aan elkaar
      - Bereidt sluitstukken tussen elementen voor
      - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
   - Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
Monteert en regelt beslag, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Bereidt toebehoren voor de plaatsing voor
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001831
M33 INTERIEURELEMENT vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (hpl, melamine, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
Afwerken (interieurelementen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (beschadiging, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
   - Verlijmt bekleding op plaatmateriaal
   - Brengt (kant)afwerking aan
Vergaart onderdelen (corpussen, lades, sokkels, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint met vast beslag (koekjesdrevel, houten drevel, losse pen, losse veer, …)
      - Verbint zonder beslag (tand en groef, rug-in-groef, pen en gat, in verstek, …)
      - Verbint met demonteerbaar beslag (klik- en schuifbeslag, verbindingsbeslag, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Gebruikt persmachines (korpuspers, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt interieurelement samen (onderkast, hangkast, kolomkast, ladekast, …)
      - Vergaart lade
      - Vergaart korpus
      - Monteert sokkel
      - …
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, ... af (scharnieren, handvatten, lades (glijsystemen), …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Integreert ander materialen (kastindelingen, accesiores, …)
   - Brengt poten, plinten… aan
   - Regelt af (beslag)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001778-001
M34 INTERIEURINRICHTING vergaren/samenstellen De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, …)
Massief hout en plaatmateriaal buigen
Bekleding/kanten op plaatmateriaal aanbrengen (fineer, hpl, melamine, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (corpus, deur, lade, …)
Beslag, ... monteren en (af)regelen (accesiores, kastindeling)
Afwerken (interieurelementen)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (beschadiging, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
   - Verlijmt bekleding op plaatmateriaal
   - Brengt (kant)afwerking aan
Vergaart onderdelen (corpussen, lades, sokkels, werkbladen, interieurelementen, …)
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past verbindingstechnieken toe
      - Verbint met vast beslag (koekjesdrevel, houten drevel, losse pen, losse veer, …)
      - Verbint zonder beslag (tand en groef, rug-in-groef, pen en gat, in verstek, …)
      - Verbint met demonteerbaar beslag (klik- en schuifbeslag, verbindingsbeslag, …)
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Gebruikt persmachines (korpuspers, paneelpers, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt elementen voor interieurinrichting samen (keuken, dressing, badkamermeubel, …)
      - Vergaart lade
      - Vergaart korpus
      - Monteert sokkel
      - …
   - Maakt, indien nodig, een proefopstelling
      - Bevestigt elementen aan elkaar
      - Bereidt werkbladen voor op de plaatsing
      - Bereidt sluitstukken tussen elementen voor
      - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
   - Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
Monteert en regelt beslag, ... af (scharnieren, handvatten, lades (glijsystemen), schuifdeurbeslag, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Kort (schuif)beslag af
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Integreert ander materialen (glas, elektrische toestellen, sanitair, kastindelingen, accesiores, …)
   - Regelt af (beslag)
   - Bereidt toebehoren voor de plaatsing voor (passtukken, plinten, kroonlijst, …)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001778-002
M59 PROJECT en WINKELINRICHTING vergaren/samenstellen
M37 COMPOSIETMATERIAAL bewerken De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen, kleur)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (opdelen, aftekenen, paren, …)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
De machine in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Onderdelen vergaren (verlijmen, samenvoegen, opspannen)
Oppervlakken behandelen (schuren)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Stelt een zaag-/snijplan op
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Bewerkt composietmaterialen
   - Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Stelt machine en gereedschap in
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Deelt plaatmateriaal op
   - Boort/freest uitsparingen
   - Brengt profileringen aan
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
Vergaart onderdelen (verlijmen, samenvoegen, opspannen, …)
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bereidt de verlijmen vlakken voor (reinigen, ontvetten)
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Verwijdert lijmresten
   - Brengt verstevigingen aan (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Werkt af
   - Schuurt/poliert tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001778-004
M38 COMPOSIETMATERIAAL thermoformeren De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, afmetingen, kleur)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (thermoformeren, persen, …)
   - Mal gebruiken
   - Werkstukken verwarmen
   - Werkstukken positioneren
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken
   - Werkstukken laten afkoelen
   - Polijsten tot de gewenste afwerkingsgraad
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Maakt, indien nodig, inkepingen (buigen)
   - Brengt merktekens aan
Bewerkt composietmaterialen (thermoformeren)
   - Stelt machine en gereedschap in
      - Stelt de perstemperatuur in
      - Stelt de perstijd in
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Maakt mallen
      - Bevestigt mallen
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op (mechanisch, pneumatisch, persen)
   - Ontspant de werkstukken
   - Laat de werkstukken afkoelen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Schuurt/poliert tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001778-005
M66 LIJSTEN vergaren/samenstellen ODB-1002280-001
M67 INLIJSTEN ODB-1002280-002
V01 VORMENBOUW Algemene kennis van het productieproces
Bedienen en instellen van houtbewerkingmachines
Kennis van onderhoud en veiligheidsvoorschriften van houtbewerkingmachines
Kennis van snijgereedschappen
Kennis van de gebruikte materialen
Beheersen van de noodzakelijke manuele handtechnieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in eenvoudige tekeningen
   - ruimtelijk inzicht: basis
   - planlezen en interpreteren
Inzicht in hoofdprincipes “vormenbouw”
   - krimp
   - lossingen
   - bewerkingstoeslag
   - eenvoudige vormen, mallen en modellen
   - kerndozen en kernprenten
   - eenvoudige toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een “model natuur” aan de hand van een eenvoudige tekening. “Model natuur” is model zonder kerndozen
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een model met kerndozen aan de hand van een eenvoudige tekening.
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: algemene begrippen en eindbeoordeling
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (identificatie, …)
Maakt vormen (hout , kunststof, metaal)
   - Stelt machine en gereedschap in
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert verspanende bewerkingen uit
   - Maakt verbindingen
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Vervaardigt vormen, mallen, modellen… ((contra)mallen, vacuümvormen, prototypes, …)
   - Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan (indien van toepassing)
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Werkt af
   - Schuurt/poliert tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001779-001
V02 VORMENBOUW COMPLEXE MODELLEN Algemene kennis van het productieproces
Bedienen en instellen van alle gebruikte houtbewerkingmachines
Kennis van onderhoud en veiligheidsvoorschriften van deze houtbewerkingmachines
Kennis van snijgereedschappen
Kennis van alle gebruikte materialen
Beheersen van alle noodzakelijke technieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in ingewikkelde tekeningen
   - ruimtelijk inzicht
   - planlezen en interpreteren
Inzicht in principes “vormenbouw”
   - ingewikkelde vormen, mallen en modellen
   - kerndozen en kernprenten
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een “model natuur” aan de hand van een ingewikkelde tekening. “Model natuur” is model zonder kerndozen
   - toepassingen
Inzicht in de eigenlijke opbouw van een model met kerndozen aan de hand van een ingewikkelde tekening.
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: eindbeoordeling per klant
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (identificatie, …)
Maakt vormen (hout , kunststof, metaal)
   - Stelt machine en gereedschap in
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Voert verspanende bewerkingen uit
   - Maakt verbindingen
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Maakt samengestelde vormen, mallen, modellen… ((contra)mallen, gieterijmodellen, vacuümvormen, prototypes, kerndozen, kernprenten, …)
   - Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan (indien van toepassing)
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt vormen samen
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Plaatst kernsteunen
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Schuurt/poliert tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001779-002
V03 VORMENBOUW herstellen Beheersen van alle noodzakelijke technieken, welke van toepassing kunnen zijn bij het vervaardigen van modellen
Inzicht in complexe 3D-tekeningen
   - ruimtelijk inzicht (3D)
   - planlezen en interpreteren (3D)
Inzicht in “vormenbouw”
   - zeer complexe vormen, mallen en samengestelde modellen
   - complexe kerndozen en kernprenten
   - toepassingen
Aan de hand van tekeningen: zelfstandig een uitslag (tracé) maken
   - toepassingen
Aan de hand van een uitslag: zelfstandig de vereiste kalibers aanmaken
   - toepassingen
Extra’s aan modelgereedschap:
   - drukrandjes
   - vuilbakjes
   - ontluchtingspennen
   - gietkanalen
   - koppelen van gietplaten
   - toepassingen
Gebruik van negatieven
   - opgieten van negatieven in kunststof
   - toepassingen
Kwaliteitscontrole: kennis van de kwaliteitseisen per klant
Veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructie veiligheid en gezondheid niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Analyseert de werkopdracht
   - Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
   - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
(De)monteert en recupereert onderdelen
   - (De)monteert indien nodig de onderdelen
   - Identificeert de oorspronkelijk gebruikte verbindingstechniek
   - Maakt verbindingen los
   - Sorteert, stockeert, ordent en nummert herbruikbare grondstoffen en onderdelen
   - Beschermt en slaat grondstoffen en materialen op de gepaste manier op
   - Meldt problemen
Bereidt de restauratie/herstelling voor
   - Reinigt en verstevigt waar nodig
   - Schermt, indien nodig, te behouden elementen af
Restaureert / herstelt
   - Controleert de constructie en de verbindingen
   - Controleert de grondstoffen
   - Beoordeelt de originele constructie
   - Herstelt vormen
   - Vervangt onderdelen
   - Maakt aansluiting met oorspronkelijke onderdelen
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Werkt af
   - Schuurt/poliert tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Werkt onvolkomenheden af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001779-003
Groep: Oppervlakken behandelen  
A22 (FIJN)SCHUREN De onderdelen verzamelen en controleren
(Schuur)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schuurband, pads, borstel)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Oppervlakken behandelen (schuren, polieren)
   - Diverse ondergronden voorbereiden (schuren, ontstoffen, …)
   - Polieren tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Speciale toepassingen uitvoeren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Onvolkomenheden herstellen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, kwaliteitsafwijkingen)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (schuur)gereedschappen (schuurband, pads, …)
   - Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking (korrelgrootte )
      - Selecteert de juiste korrel
   - Vervangt en onderhoudt (schuur)gereedschappen
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap (indien nodig)
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Behandelt oppervlakken ((fijn)schuren)
   - Bereidt diverse ondergronden voor (opvullen, ontvetten)
      - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken
      - Behandelt indien nodig scheuren
      - Herstelt oppervlakken (opstoppen, …)
   - Schuurt tussen tot de gewenste afwerkingsgraad (manueel, klein elektrisch gereedschap)
   - Ontstoft oppervlakken
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
   - Voert kleine herstellingen en retouches uit
   - Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001781-001
A67 POLIEREN
X02 MANUEEL OPPERVLAKKEN behandelen Producten voorbereiden
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), aantallen, …)
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Oppervlakken behandelen (schuren, kleuren, afwerken)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Gereedschap reinigen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aard en de staat van de ondergrond van de te behandelen oppervlakken
   - Controleert de hygrothermische omgevingscondities (binnenklimaat)
   - Berekent op plan de nodige hoeveelheden materiaal
   - Bepaalt de uitvoeringsfases
   - Bepaalt de vereiste techniek
   - Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
   - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (tekorten, …)
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats
Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Bereidt beschermingsproducten voor
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
      - Selecteert benodigde producten
      - Bepaalt benodigde hoeveelheid
   - Voegt eventueel pigment, oliën, een verharder of een verdunner toe aan het afwerkingsproduct
   - Mengt het afwerkingsproduct
      - Maakt/mengt producten
   - Controleert de viscositeit en zuiverheid van het afwerkingsproduct
   - Zet het aangemaakte afwerkingsproduct klaar
Bereidt de oppervlakken voor
   - Bereidt diverse ondergronden voor (opvullen, (tussen)schuren, ontvetten, …)
      - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken
      - Behandelt indien nodig scheuren
      - Herstelt oppervlakken (opstoppen, plamuren)
      - Schuurt (tussen) tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Ontstoft oppervlakken
   - Plakt/dekt onderdelen af
Schildert manueel oppervlakken
   - Gaat na welke behandeling de ondergrond heeft gekregen
   - Kiest het type rol, borstel of spatel in functie van de uit te voeren werken
   - Brengt een grondlaag aan (primer)
   - Kit, indien nodig, af
   - Brengt tussenlagen aan
   - Brengt afwerkings- en/of beschermlagen aan
   - Brengt transparante afwerklagen aan (borstel, vod, spons, kwast, rol, …)
      - Brengt afwerkingslaag aan (primer/grondlaag, kleur/beits, vernis, verf)
   - Past speciale technieken toe in functie van de werkopdracht (boenen, kunstmatig verouderen, lakken, decoratieve verftechnieken, …)
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
   - Voert kleine herstellingen en retouches uit
   - Brengt interne codering aan
   - Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Onderhoudt en reinigt beschermingsmiddelen
   - Controleert de beschermingsmiddelen en bergt deze op
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Laat de werkplek ordelijk en net achter
   - Verwijdert de bescherming van niet te behandelen delen
   - Plaatst de weggehaalde voorwerpen terug
   - Ruimt de werkplek op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Respecteert etiketten en markeringen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt ODB-1001781-003
A28 KLEUREN mengen/aanmaken Werkopdracht analyseren
Producten voorbereiden (aanmaken, mengen)
Onderdelen machinaal verwerken (mengen)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Stalen nemen en labellen
Gereedschap reinigen
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Analyseert de werkopdracht
   - Leest en begrijpt mengformules
   - Zoekt en stelt volgens staal- of kleurkaart kleurtonen samen
   - Zoekt mengformules op
   - Stelt mengformules samen
Stuurt de installatie (menginstallatie)
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Verzorgt de toevoer (grondstoffen, hulpproducten, …)
   - Past de geschikte mengtechniek toe
Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar
   - Leest de gebruiksaanwijzingen van de gebruikte producten
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
      - Selecteert benodigde producten
      - Bepaalt benodigde hoeveelheid
   - Mengt het afwerkingsproduct
      - Filtert door te zeven
      - Zoekt correcte mengverhouding
      - Meet correcte mengverhouding af (volume - gewicht)
      - Maakt/mengt producten
   - Test het aangemaakte afwerkingsproduct aan de hand van een staal
   - Maakt de juiste hoeveelheid afwerkingsproduct aan
   - Controleert de viscositeit en zuiverheid van het afwerkingsproduct
   - Respecteert de uithardingstijd
   - Controleert en stuurt, indien nodig, de aangemaakte producten bij
   - Zet het aangemaakte afwerkingsproduct klaar
   - Voegt nieuwe formules toe aan de verfmenginstallatie
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Laat de werkplek ordelijk en net achter
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Respecteert etiketten en markeringen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001781-004
A06 PISTOOLSPUITEN Producten voorbereiden
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), aantallen, …)
De installatie instellen
Oppervlakken behandelen (spuiten)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (installatie)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aard en de staat van de ondergrond van de te behandelen oppervlakken
   - Controleert de hygrothermische omgevingscondities (binnenklimaat)
   - Berekent op plan de nodige hoeveelheden materiaal
   - Bepaalt de uitvoeringsfases
   - Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
   - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
Stelt de afwerkingsinstallatie in en om (spuitinstallatie)
   - Voorziet en controleert de producttoevoer (onderbeker, bovenbeker, drukvat)
   - Sluit de product-/luchtdruk aan (pomp , compressor)
   - Selecteert, vervangt en stelt de spuitmond (nozzle) in
   - Stelt het spuitpistool af
      - Stelt de productdruk/-debiet in
      - Stelt luchtdruk/-debiet in
      - Stelt spuitpatroon af
   - Stelt de afzuiging in
Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
      - Selecteert benodigde producten
      - Bepaalt benodigde hoeveelheid
   - Voegt eventueel pigment, oliën, een verharder of een verdunner toe aan het afwerkingsproduct
   - Mengt het afwerkingsproduct
      - Maakt/mengt producten
   - Controleert de viscositeit en zuiverheid van het afwerkingsproduct
   - Zet het aangemaakte afwerkingsproduct klaar
Bereidt de oppervlakken voor
   - Bereidt diverse ondergronden voor
      - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken
      - Herstelt oppervlakken
   - Schuurt tussen tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Ontstoft oppervlakken
   - Plakt/dekt onderdelen af
Brengt afwerkingsproducten machinaal aan (spuitpistool)
   - Controleert de voorbereidende werkzaamheden
   - Gaat na welke behandeling de ondergrond heeft gekregen
   - Kiest het type verfpistool in functie van de uit te voeren werken
   - Stelt de spuitinstallatie en spuitcabine af
   - Brengt een grondlaag aan (primer)
   - Brengt tussenlagen aan
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
      - Gebruikt meet- en controle-instrumenten en interpreteert de resultaten (vicositeitsmeter)
   - Voert kleine herstellingen en retouches uit
   - Brengt interne codering aan
   - Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Reinigt het spuitpistool
   - Onderhoudt en reinigt beschermingsmiddelen
   - Controleert de beschermingsmiddelen en bergt deze op
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Laat de werkplek ordelijk en net achter
   - Verwijdert de bescherming van niet te behandelen delen
   - Ruimt de werkplek op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Respecteert etiketten en markeringen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001781-005
A07 PISTOOLSPUITEN vervolmaking kennis van verschillende kleurtechnieken
kennis van stijlen
kennis van esthetische aspecten in meubelstijlen
kennis van speciale laktechnieken
mengen van producten
patineren
kwaliteitscontrole
uitvoeren van herstelwerk
inrichten van de werkpost
rapportering
kennis van codering en werkorganisatie
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
instructie veiligheid en gezondheidniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aard en de staat van de ondergrond van de te behandelen oppervlakken
   - Controleert de hygrothermische omgevingscondities (binnenklimaat)
   - Berekent op plan de nodige hoeveelheden materiaal
   - Bepaalt de uitvoeringsfases
   - Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
   - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
Stelt de afwerkingsinstallatie in en om (spuitinstallatie)
   - Voorziet en controleert de producttoevoer (onderbeker, bovenbeker, drukvat)
   - Sluit de product-/luchtdruk aan (pomp , compressor)
   - Selecteert, vervangt en stelt de spuitmond (nozzle) in
   - Stelt het spuitpistool af
      - Stelt de productdruk/-debiet in
      - Stelt luchtdruk/-debiet in
      - Stelt spuitpatroon af
   - Stelt de afzuiging in
Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
      - Selecteert benodigde producten
      - Bepaalt benodigde hoeveelheid
   - Voegt eventueel pigment, oliën, een verharder of een verdunner toe aan het afwerkingsproduct
   - Mengt het afwerkingsproduct
      - Maakt/mengt producten
   - Controleert de viscositeit en zuiverheid van het afwerkingsproduct
   - Zet het aangemaakte afwerkingsproduct klaar
Bereidt de oppervlakken voor
   - Bereidt diverse ondergronden voor
      - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken
      - Herstelt oppervlakken
   - Schuurt tussen tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Ontstoft oppervlakken
   - Plakt/dekt onderdelen af
Brengt afwerkingsproducten machinaal aan (spuitpistool)
   - Controleert de voorbereidende werkzaamheden
   - Gaat na welke behandeling de ondergrond heeft gekregen
   - Kiest het type verfpistool in functie van de uit te voeren werken
   - Stelt de spuitinstallatie en spuitcabine af
   - Brengt afwerkings- en/of beschermlagen aan
   - Brengt transparante afwerklagen aan
   - Past speciale technieken toe in functie van de werkopdracht (hoogglans, decoratieve afwerkingstechnieken met effecten, patineren , …)
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
      - Gebruikt meet- en controle-instrumenten en interpreteert de resultaten (vicositeitsmeter)
   - Voert kleine herstellingen en retouches uit
   - Brengt interne codering aan
   - Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Reinigt het spuitpistool
   - Onderhoudt en reinigt beschermingsmiddelen
   - Controleert de beschermingsmiddelen en bergt deze op
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Laat de werkplek ordelijk en net achter
   - Verwijdert de bescherming van niet te behandelen delen
   - Ruimt de werkplek op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Respecteert etiketten en markeringen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001781-006
A20 SPUITROBOT bedienen/opvolgen Producten voorbereiden
De onderdelen verzamelen en controleren
De installatie instellen
De robot programmeren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Oppervlakken behandelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aard en de staat van de ondergrond van de te behandelen oppervlakken
   - Controleert de hygrothermische omgevingscondities
   - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Houdt de voorraad bij en vult aan
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Houdt rekening met de interne codering
Stuurt de installatie
   - Start de installatie op
   - Verzorgt de toevoer (afwerkingsproducten , grondstoffen)
   - Belaadt de installatie
   - Bedient de installatie
   - Positioneert het werkstuk
   - Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de installatie
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, via controleschermen, vanuit controlekamer)
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Regelt de installatie bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, via controleschermen, vanuit controlekamer, …)
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
      - Gebruikt meet- en controle-instrumenten en interpreteert de resultaten
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Reinigt het spuitpistool
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Laat de werkplek ordelijk en net achter
   - Verwijdert de bescherming van niet te behandelen delen
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001781-007
A64 SPUITROBOT instellen
M01 AFWERKINGSSTRAAT bedienen/opvolgen Producten voorbereiden
De onderdelen verzamelen en controleren (kwaliteits(afwijkingen), aantallen, dosering , mengeling, conformiteit, …)
De afwerkingsstraat in- en omstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
Oppervlakken behandelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aard en de staat van de ondergrond van de te behandelen oppervlakken
   - Controleert de hygrothermische omgevingscondities
   - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Houdt de voorraad bij en vult aan
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
Start, bedient en stopt de machine (afwerkingsstraat)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Belaadt de machine
   - Bedient de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert handelingen uit op hout en houtderivaten
   - Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, via controleschermen, …)
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
      - Gebruikt meet- en controle-instrumenten en interpreteert de resultaten
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Onderhoudt en reinigt beschermingsmiddelen
   - Controleert de beschermingsmiddelen en bergt deze op
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Laat de werkplek ordelijk en net achter
   - Verwijdert de bescherming van niet te behandelen delen
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001781-009
M63 AFWERKINGSSTRAAT in- en omstellen
Groep: Onderdelen plaatsen  
B09 HOUTSKELETBOUWELEMENTEN plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Hout(skelet)bouwelementen plaatsen
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden
   - Neemt de planning door
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Zet de bouwwerken uit
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Brengt signalisatie aan
Slaat lasten aan
   - Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
   - Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
   - Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
   - Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van de machines
Plaatst houtbouwelementen
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (nutsvoorzieningen, vloerplaat, …)
   - Plaatst de grondregels
   - Plaatst de waterkerende laag
   - Bevestigt geprefabriceerde en vooraf geassembleerde houten structuren en structuurelementen aan de grondregels, bestaande gebouwen en/of aan elkaar
   - Monteert wanden
   - Monteert en verankert houten en metalen kolommen en liggers
   - Monteert verdiepingsvloeren
   - Verankert en beschermt houtbouwelementen tegen wisselende weersomstandigheden tijdens de opbouw
   - Maakt sluitstukken tussen buitenschrijnwerk en de houten structuuronderdelen
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Plaatst beplanking op de roostering
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
   - Selecteert de gepaste valbeveiliging
   - Brengt de gepaste valbeveiliging aan
   - Gebruikt de gepaste valbeveiliging
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001782-001
B18 HOUTSTAPELBOUWELEMENTEN plaatsen
B19 MASSIEVE MEERLAAGSE HOUTPLATENBOUW plaatsen
B20 PAAL/BALKENBOUW plaatsen
B12 REPETITIEVE SPANTEN plaatsen
B13 TRADITIONELE DAK plaatsen
B21 COMPLEX DAK plaatsen
B22 DAKRENOVATIE/ -HERSTELLING
W19 ENKELVOUDIG BUITENSCHRIJNWERK plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Buitenschrijnwerk plaatsen
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de ruwbouw, controleert in functie van de eigen werkzaamheden (dorpel, muren, dag- en buitenmaten, …)
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen (indien nodig)
   - Traceert en controleert verankeringspunten (muurblokken, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Brengt signalisatie aan
Bereidt de opening voor
   - Verwijdert oude onderdelen indien nodig (buitenschrijnwerk)
   - Verwijdert oneffenheden
   - Maakt proper , stof- en vetvrij
Plaatst buitenschrijnwerk (raam , deur , poort, luik, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving
   - Bereidt de onderdelen voor
      - Plaatst kruk
      - Plaatst overbruggingsdorpel (indien nodig)
      - Plaatst bevestigingshaken (raam- en deurankers, …)
      - Brengt mousseband aan
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar (hout , kunststof, metaal/aluminium)
      - Brengt kit op de dorpel aan (silicone, mastiek, …)
      - Positioneert buitenschrijnwerk
      - Zet pas en in het lood en tijdelijk vast
      - Plaatst de vleugel(s)
      - Zet defintief vast
      - Schuimt kader op ((PU) schuim, …)
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Stopt (nage)lgaten op
   - Plaatst dichtingen
   - Integreert andere materialen/onderdelen (glas, tochtborstel, rollluik, handvat/kruk, …)
   - Regelt af (beslag, sluitwerk)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001784-001
W30 VERANDA/TUINKAMER plaatsen
W31 TUINBERGING/-ELEMENTEN plaatsen
W32 GEVELBEKLEDING plaatsen
W05 (BUITEN)SCHRIJNWERK afkitten Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Isolatiematerialen plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Afwerken (buitenschrijnwerk)
Afkitten (glas, open voegen)
   - Ondergrond voorbehandelen
   - Kit aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches (productfiches, instructiefiches)
   - Controleert de hygrothermische omgevingscondities
   - Bepaalt de vereiste techniek
   - Selecteert benodigde producten
   - Bepaalt benodigde hoeveelheid
Plaatst isolatiematerialen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Plaatst isolatie op uniforme en correcte wijze (voegbanden, …)
Kit af (glas, open voegen, …)
   - Bereidt de ondergrond voor (reinigen, ontvetten, ontstoffen, …)
   - Kit af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Herstelt onvolkomenheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Respecteert etiketten en markeringen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen ODB-1001784-005
W14 GLAS plaatsen (buitenschrijnwerk) De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Glas plaatsen
   - De sponning drogen, reinigen en ontvetten
   - Cellulaire band aanbrengen (sponning, glaslat)
   - Steunblokjes plaatsen
   - Glas positioneren
   - Stelblokjes plaatsen (opspieën)
   - Glaslatten bevestigen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (plannen, werkopdracht, …)
   - Voert opmeetwerkzaamheden uit (glas)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken materialen en onderneem actie bij afwijkingen
Plaatst glas
   - Droogt, reinigt en ontvet de sponning
   - Brengt cellulaire band aan (sponning, glaslat)
   - Plaatst steunblokjes
   - Plaatst en positioneert glas
   - Plaatst stelblokjes (opspieën)
   - Bevestigt glaslatten
   - Kit af (indien nodig)
   - Stopt nagelgaten op
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ODB-1001784-006
W17 WAND plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Wanden en plafonds plaatsen
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen (indien nodig)
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Gebruikt meet- en controlegereedschap
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Brengt signalisatie aan
Plaatst wanden (wanden )
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (nutsvoorzieningen, …)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Zet of lijnt uit (wanden)
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar
      - Bevestigt draagstructuur binnenwand aan de ruwbouw en aan elkaar (hout , metaal)
         - Plaatst binnenwand
      - Brengt versterkingen aan (deur, raam, nutsvoorzieningen, …)
      - Plaatst bekabeling
      - Plaatst specifieke wanden (modulaire systeemwand, voorzetwand, …)
   - Brengt bekleding aan (planchetten, plaatmateriaal, …)
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (stopcontacten, verluchtingsroosters, …)
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Gebruikt controle- en meetgereedschap
Werkt af
   - Plaatst randafwerking (plinten, …)
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001786-001
W33 PLAFOND plaatsen
W34 DROGE BINNENBEPLEISTERING plaatsen
W35 VLOER egaliseren
W18 HOUTEN VLOERBEDEKKING plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Houten vloerelementen plaatsen
Vloerelementen behandelen (schuren, beitsen, kleuren, boenen, lakken/vernissen)
Afwerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Bepaalt de legrichting
   - Bepaalt de plaatsingsmethode
   - Bepaalt de uitzettingsvoeg
Controleert de plaatsingsvoorwaarden
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Controleert de dimensionale karakteristieken van de ondervloer (peil, horizontaliteit, vlakheid)
   - Controleert het vochtgehalte van de ondervloer
   - Bepaalt of er een voorbehandeling van de ondervloer nodig is
   - Controleert de mechanische karakteristieken van de ondervloer (sterkte, oppervlaktecohesie) (sterkte, oppervlaktecohesie)
   - Controleert het houtvochtgehalte
   - Controleert het binnenklimaat
   - Maakt een controlelijst op
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen (indien nodig)
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Gebruikt meet- en controlegereedschap
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
Bereidt de ondergrond voor
   - Verwijdert oude onderdelen indien nodig (vloerbedekking)
   - Verwijdert oneffenheden (spatel, schijfschuurmachine, …)
   - Maakt proper , stof- en vetvrij
Plaatst houten vloerbedekking (houten vloerbedekking)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (deuren, …)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Plaats de onderlaag (houten onderlaag, akoestische isolatie, …)
   - Zet of lijnt uit (legpatroon)
   - Maakt de houten vloerbedekking op maat
   - Bevestigt de vloerbedekking op basis van hout op de ondergrond (gelijmd, genageld)
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (stopcontacten, radiatorbuizen, …)
   - Stopt nagelgaten op
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Plaatst randafwerking (plinten, profielen, eind- en tussendorpels, rozetten, …)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001788-002
W36 LEGKLARE AFGEWERKTE HOUTEN VLOERBEDEKKING plaatsen
W37 HOUTEN VLOERBEDEKKING afwerken
W38 HOUTEN VLOERBEDEKKING herstellen
W15 RECHTE TRAP plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Binnenschrijnwerk plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden (vloer, muren, …)
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
   - Traceert en controleert verankeringspunten
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Brengt signalisatie aan
Plaatst trappen
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (trapopening, …)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar
      - Stelt trap in trapgat op
      - Verankert aan de ruwbouw (mecchanische verbindingen, (PU)schuim)
      - Plaatst welstuk
      - Bekleedt het trapgat uit
      - …
   - Plaatst leuningen
      - Past de leuning aan
      - Bevestigt de leuning
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw (leiwang, traplatten, …)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Stopt (nage)lgaten op
   - Integreert andere materialen/onderdelen (glas, (metalen) leuning, …)
   - Plaatst randafwerking (traplatten, …)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Beschermt onderdelen (afdekken , afplakken)
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
Werkt op hoogte
   - Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
   - Gebruikt hulpmiddelen om op hoogte te werken
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001789-001
W39 COMPLEXE TRAP plaatsen
W20 BINNENSCHRIJNWERK (andere) plaatsen
W16 BINNENDEUR plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Binnenschrijnwerk plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden (vloer, dorpel, muren, …)
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
   - Traceert en controleert verankeringspunten (muurblokken, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Plaatst binnenschrijnwerk (binnendeuren)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving ((deur)openingen, …)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Bereidt de deuropening voor
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar (draaideur, pivotdeur, schuifdeur, zwaaideur, …)
      - Stelt binnenkast samen
      - Spiet kassement/dagstukken op
      - Zet kassement/dagstukken vast (nagelen, schroeven, opschuimen, …)
      - Hangt de deurvleugel af
   - Plaatst de omlijsting
      - Zaagt op maat
      - Bevestigt de omlijsting (nagelen, …)
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af (binnendeuren)
   - Stopt (nage)lgaten op
   - Plaatst hanvat/kruk
   - Integreert andere materialen/onderdelen (glas, deurpomp, …)
   - Regelt af (beslag, hangwerk, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Herstelt onvolkomenheden
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001790-002
W13 TECHNISCHE BINNENDEUR plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Binnenschrijnwerk plaatsen (brandwerende deuren)
Afwerken
Kwaliteitscontroles uitvoeren
(Eigen) administratie beheren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en organiseert de werkzaamheden
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches (plaatsingsvoorschriften)
   - Leest en begrijpt labels (Benor-ATG, …)
   - Gaat na of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE, brandveiligheid)
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden (vloer, dorpel, muren, …)
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
   - Traceert en controleert verankeringspunten (muurblokken, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Plaatst binnenschrijnwerk (acoustische deuren, brandwerende deuren, inbraakwerende deuren, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving ((deur)openingen, …)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Bereidt de deuropening voor
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar (conform technische specificaties)
      - Stelt binnenkast samen
      - Spiet kassement/dagstukken op
      - Zet kassement/dagstukken vast (nagelen, schroeven, opschuimen, …)
      - Hangt de deurvleugel af
   - Vult aansluiting van de ruwbouw met het deurkader op (minerale wol, schuim, ..)
   - Plaatst de omlijsting (conform technische specificaties)
      - Zaagt op maat
      - Bevestigt de omlijsting (nagelen, …)
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Brengt makeringen aan (labels, certificatienummer, …)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af (binnendeuren)
   - Stopt (nage)lgaten op
   - Plaatst hanvat/kruk (conform technische specificaties)
   - Integreert andere materialen/onderdelen (glas, deurpomp, …)
   - Regelt af (beslag, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Herstelt onvolkomenheden
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert voor naspeurbaarheid
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001790-003
X05 DECOR en STAND op- en afbouwen Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Decors en standen opbouwen
Afwerken
Decors en standen afbouwen
De kwaliteit van het (eigen) werk controlerenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Neemt kennis van de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de locatie
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de locatie, controleert de inplantingsplaats (vloer, plafond, muren, …)
   - Traceert en controleert verankeringspunten
   - Controleert de aanwezigheid van de nutsvoorzieningen
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Brengt signalisatie aan
Bouwt decors en standen op
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Bevestigt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde aan elkaar
   - Plaatst (systeem)vloeren
   - Plaatst soepele en houten vloerbekleding
   - Monteert wanden en plafonds
   - Monteert systeemstanden
   - Bevestigt doeken in een frame
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Meldt problemen aan de bevoegde persoon
   - Gebruikt hijstoestellen
   - Ziet er op toe dat veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd (brand, publiek, …)
Werkt af (decors en standen)
   - Werkt onvolkomenheden bij
   - Integreert andere materialen/onderdelen (sanitair, …)
   - Plaatst randafwerking
   - Monteert / kleeft belettering
   - Richt decors en standen in (tafels, stoelen, toonbank, kaders, …)
   - Regelt af (beslag)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Bouwt decors en standen af
   - Bepaalt welke onderdelen hergebruikt moeten/kunnen worden
   - Leeft de veiligheidsvoorschriften na bij afbouw
   - Demonteert standen en decors volgens een logische volgorde
   - Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, tempertuur, lichtinval, …)
   - Organiseert tussentijdse opslag rekening houdend met de omstandigheden op de locatie
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt (rol)steiger en /of hoogwerker volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001835-001
X03 (AUDIOVISUELE) RANDAPPARATUUR installeren De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
(Audiovisuele) randapparatuur plaatsen
(Audiovisuele) randapparatuur installeren
   - Bekabeling aanbrengen
   - (Data)verbindigen maken
   - (Audiovisuele) randapparatuur aansluiten
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, elektrische schema's, …)
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Controleert de aanwezigheid van de nutsvoorzieningen
   - Gebruikt meet- en controlegereedschap
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
Integreert (audiovisuele) randapparatuur
   - Leest en begrijpt montage-instructies
   - Plaatst (audiovisuele) randapparatuur
   - Brengt (elektrische) bekabeling aan
   - Sluit elektrische toestellen en verlichting aan
   - Sluit (audiovisuele) randapparatuur aan (projector, projectiescherm, beeldscherm, audio, …)
   - Start (audiovisuele) randapparatuur op
      - Zet een testcase op
   - Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
   - Lokaliseert storingen en lost ze op of meldt problemen aan leidinggevenden en verantwoordelijken
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt (rol)steiger en /of hoogwerker volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001835-002
M40 INTERIEURELEMENTEN plaatsen De onderdelen verzamelen en controleren
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
Interieurelementen plaatsen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden (vloer, muren, …)
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Verwijderd losse en vaste elementen
   - Brengt signalisatie aan
Plaatst interieurelementen
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (nutsvoorzieningen, dampafvoer, …)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar
      - Stelt op
      - Verbindt aan elkaar
      - Verankert aan de ruwbouw
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw (plinten, passtukken)
   - Plaatst lijsten (lichtlijst, kroonlijst, …)
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (gootsteen, kookplaat, stopcontacten, verluchtingsroosters, spots, …)
   - Plaatst (werk)blad (plaatmateriaal, graniet, solid surface, …)
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Integreert andere materialen/onderdelen (elektrische toestellen, sanitair, kastindelingen, …)
   - Sluit dampafvoer aan
   - Regelt af (beslag, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Herstelt onvolkomenheden
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving ODB-1001791-001
M64 PROJECT en WINKELINRICHTING plaatsen
M41 SANITAIRE en ELEKTRISCHE TOESTEL installeren ( i.f.v. interieurbouw) De onderdelen verzamelen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Sanitaire toestellen plaatsen ((meng)kraan, gootsteen, boiler, …)
Elektrische toestellen aansluiten (kookplaat, spot, lichtarmatuur, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, elektrische schema's, …)
   - Verzamelt en controleert de onderdelen
   - Controleert de aanwezigheid van de nutsvoorzieningen
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Gebruikt meet- en controlegereedschap
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
Plaatst elektrische toestellen (keukentoestellen, spot, lichtarmatuur, boiler, …)
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen
   - Voert eenvoudige elektrische verbindingen, waarvoor hij/zij bevoegd is uit
   - Monteert elektrische toestellen
   - Sluit elektrische toestellen aan, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Plaatst sanitaire toestellen ((meng)kraan, gootsteen, lavabo, boiler, …)
   - Monteert en verbindt aanvoerleidingen (pers- en klemkoppelingen)
   - Monteert en verlijmt (kunststof)afvoerleidingen
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen
   - Monteert sanitair
   - Sluit eenvoudige watertoevoer en –afvoer aan (hoekstopkraan, sifon, …)
   - Kit af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001791-003
B23 ISOLATIE/bouwfolie plaatsen
Groep: (Zit)meubelen stofferen  
Z16 PATRONEN maken Werkopdracht analyseren
De noodzakelijke afmetingen nemen
Tekeningen maken (patronen)
   - Patronen maken en aanpassen (CAD, manueel)
   - Merktekens aanbrengen (labels, …)
   - Tekeningen omzetten (cad-cam)
Mallen maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (plannen, ontwerpen, patronen, …)
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Bepaalt de benodigde patronen
Meet op
   - Voert opmeetwerkzaamheden uit (meubelstoffering)
Maakt (technische) tekeningen (patronen)
   - Maakt nieuwe patronen of past bestaande aan (manueel, CAD)
      - Zet patroon uit
      - Controleert vormgeving en stuurt bij
      - Print en plot
   - Brengt merktekens aan
   - Maakt mallen
   - Controleert (tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering en lost eventuele problemen op
   - Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Gebruikt registratiesystemen
   - Archiveert en beheert informatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Rapporteert over de opdracht aan leidinggevenden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch ODB-1001763-001
Z05 (ZIT)MEUBELBEKLEDING snijden De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht (meubelstof )
   - Merktekens aanbrengen
Meubelstoffering uitvoeren (snijden)
   - Materiaal op maat maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
      - Informeert zich over de eigenschappen van materialen (plantaardige vezelstoffen (katoen, jute, vlas, linnen…), kunstmatige vezelstoffen, (kunst)leder, gesplit leder)
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Stelt een snijplan op
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gebruikt (hand)gereedschap
   - Gebruikt afschrijfgereedschap (potlood, kleermakerskrijt of radeerkrijt, …)
   - Gebruikt stoffeergereedschap ((stoffeer)schaar, breekmes, snijlat, …)
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt stofcutter
   - …
Selecteert en bewerkt meubelbekleding voor het bekleden van (zit)meubelen ((kunst)leder, meubelstof)
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
      - Herkent fouten in meubelbekleding (kleurschakering, weeffouten, …)
   - Bewerkt meubelstof conform de werkopdracht (snijden)
   - Bewerkt het (kunst)leder conform de werkopdracht (snijden)
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Houdt rekening met interne codering
Maakt de bekledingsmaterialen op maat (meubelstof, (kunst)leer)
   - Houdt zich aan de werkopdracht
   - Leest een snijplan
   - Leest en begrijpt patronen
   - Selecteert patronen
   - Legt patronen uit
   - Tekent patronen af
   - Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
   - Gebruikt indien nodig mallen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-002
Z06 (ZIT)MEUBELBEKLEDING VOOR COMPLEXE MODELLEN snijden De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Meubelstoffering uitvoeren (snijden)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
      - Informeert zich over de eigenschappen van materialen (plantaardige vezelstoffen (katoen, jute, vlas, linnen…), kunstmatige vezelstoffen, (kunst)leder, gesplit leder)
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Stelt een snijplan op
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gebruikt (hand)gereedschap
   - Gebruikt afschrijfgereedschap (potlood, kleermakerskrijt of radeerkrijt, …)
   - Gebruikt stoffeergereedschap ((stoffeer)schaar, breekmes, snijlat, …)
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt stofcutter
   - …
Selecteert en bewerkt meubelbekleding voor het bekleden van (zit)meubelen ((kunst)leder, meubelstof)
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
      - Herkent fouten in meubelbekleding (kleurschakering, weeffouten, patroonverloop, wonden, …)
   - Bewerkt meubelstof conform de werkopdracht (snijden)
   - Bewerkt het (kunst)leder conform de werkopdracht (snijden)
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Houdt rekening met interne codering
Maakt de bekledingsmaterialen op maat (meubelstof, (kunst)leer)
   - Houdt zich aan de werkopdracht
   - Leest een snijplan
   - Leest en begrijpt patronen
   - Selecteert patronen
   - Legt patronen uit (rekening houdend met tekenening…)
   - Tekent patronen af
   - Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
   - Gebruikt indien nodig mallen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-003
Z01 (ZIT)MEUBELSTOF stikken De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (naald)
De machine in- en omstellen ((industriële) naaimachine, lockmachine)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (locken, stikken, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
      - Informeert zich over de eigenschappen van materialen (plantaardige vezelstoffen (katoen, jute, vlas, linnen…), kunstmatige vezelstoffen)
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Stelt machine en gereedschap in ((industriële) naaimachine, lockmachine)
   - Plaatst naald
   - Plaatst garen
      - Plaatst spoel op spoelwinder
      - Rijgt garen in
      - Haalt onderdraad op
   - Plaatst boordlint
   - Kiest patroonprogramma
      - Stelt klemmen in
      - Stelt stiksteek in
      - Regelt spanning (onderdraad, bovendraad)
      - Stelt de steeklengte in
      - Stelt rotatiesnelheid in
      - Stelt aantal steken in
      - …
   - Stelt beveiligingen in
Selecteert en bewerkt meubelbekleding voor het bekleden van (zit)meubelen (meubelstof)
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Bewerkt meubelstof conform de werkopdracht (stikken)
   - Houdt rekening met interne codering
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Maakt de bekledingsmaterialen op maat
   - Houdt zich aan de werkopdracht
   - Leest en begrijpt patronen
   - Past naai- en, locktechnieken toe (meubelstof)
      - Stikt enkelvoudig
      - stikt gecombineerd
      - Stikt verschillende afstanden en richtingen
      - Stikt ritssluiting
      - Stikt lint op
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-004
Z23 LEDER stikken
Z02 (ZIT)MEUBELSTOF EN LEDER VOOR COMPLEXE MODELLEN stikken De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (naald)
De machine in- en omstellen ((industriële) naaimachine, lockmachine)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen bewerken (locken, stikken, …)
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
      - Informeert zich over de eigenschappen van materialen (plantaardige vezelstoffen (katoen, jute, vlas, linnen…), kunstmatige vezelstoffen, (kunst)leder, gesplit leder)
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Stelt machine en gereedschap in ((industriële) naaimachine, lockmachine)
   - Plaatst naald
   - Plaatst garen
      - Plaatst spoel op spoelwinder
      - Rijgt garen in
      - Haalt onderdraad op
   - Plaatst boordlint
   - Kiest patroonprogramma
      - Stelt klemmen in
      - Stelt stiksteek in
      - Regelt spanning (onderdraad, bovendraad)
      - Stelt de steeklengte in
      - Stelt rotatiesnelheid in
      - Stelt aantal steken in
      - …
   - Stelt beveiligingen in
Selecteert en bewerkt meubelbekleding voor het bekleden van (zit)meubelen ((kunst)leder, meubelstof)
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Bewerkt meubelstof conform de werkopdracht (stikken)
   - Bewerkt het (kunst)leder conform de werkopdracht (schalmen, stikken)
   - Houdt rekening met interne codering
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Maakt de bekledingsmaterialen op maat
   - Houdt zich aan de werkopdracht
   - Leest en begrijpt patronen
   - Schalmt leder
   - Past naai- en, locktechnieken toe (meubelstof, (kunst)leer)
      - Stikt enkelvoudig
      - stikt gecombineerd
      - Stikt verschillende afstanden en richtingen
      - Stikt raffelnaad
      - Stikt plooien
      - Stikt ritssluiting
      - Stikt lint op
      - Stikt sierstiksels
      - Stikt modellen
      - …
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-006
Z14 WERKEN MET VULSCHUIM/LIJM spuiten (Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
Meubelstoffering uitvoeren (vulschuim bewerken)
   - Materiaal op maat maken
   - Lijm spuiten
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze (zachte polyurethaanschuimen, schuimrubber, …)
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, …)
   - Herkent en selecteert grondstoffen (lijm, vulmaterialen, …)
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Brengt merktekens aan
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt decoupeer- /wipzaag
   - Gebruikt nietpistool
   - …
Stelt spuitpistool in (lijmpistool)
   - Voorziet en controleert de producttoevoer
   - Sluit de product-/luchtdruk aan
   - Stelt het spuitpistool af
   - Stelt de afzuiging in
Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt de machine in (parameters, geleiders, …)
   - (De)monteert en stelt hulpstukken beveiligingen in
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, stopt en bedient de machine
   - Maakt een proefstuk/-bewerking
   - Bewerkt vul- en afdekmateriaal conform de werkopdracht
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Maakt de vulmaterialen op maat (polyether, schuimrubber, …)
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Leest een snijplan
   - Brengt vulmateriaal op maat met de daartoe voorziene apparatuur (snijden, knippen , zagen, stansen)
   - Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
      - Verlijmt vulmateriaal
   - Gebruikt indien nodig mallen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het spuitpistool
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-007
Z08 GRIJSWERK/VOORSTOFFEREN Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Karkassen van (zit)meubelen (de)monteren
Meubelstoffering uitvoeren (grijswerk/voorstofferen)
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Gebruikt (hand)gereedschap
   - Gebruikt afschrijfgereedschap
   - Gebruikt meetgereedschap
   - Gebruikt stoffeergereedschap
   - …
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt nagelpistoool
   - Gebruikt nietpistool
   - Gebruikt lijmpistool
   - …
Maakt de bekledingsmaterialen op maat (afdekmateriaal)
   - Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
   - Gebruikt indien nodig mallen
Voorstoffeert de (zit)meubelen (platstofferen, hoogstofferen)
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel in overleg met de leidinggevende
   - Brengt plaatmateriaal als zitondersteuning aan
      - Brengt plaatmateriaal op maat
      - Boort verluchtingsgaten
      - Breekt kanten
   - Brengt singels of veren met de juiste spanning aan op de (zit)meubels/karkassen/salons
      - Breng veren op maat (knippen, plooien)
      - Schrijft plaats van de singels of veren af
      - Schrijft de plaats van de veren af
      - Zet singels of veren vast
      - Spant singels of veren aan
      - Buig (golf)veren indien nodig bij
      - Naai springveren vast
      - Maakt singels vast (nieten)
      - Snijdt singels op maat
      - Verbindt veren
   - Brengt een verenbed aan
      - Maakt verenbed vast
   - Brengt afdekmateriaal aan
   - Brengt vulmaterialen aan op de meubels
   - Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets, profielen… aan op de meubels/karkassen/salons
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk, ... af (scharnieren, relaxsystemen, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-008
Z10 LOSSE KUSSENS stofferen Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Meubelstoffering uitvoeren (meubelstof, (kunst)leer)
   - (Kunst)leer schalmen
   - Kussens opvullen
   - Meubelstof aanbrengen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Vult kussens op
   - Vult manueel op
   - Vult machinaal op
   - Start, stopt en bedient machines voor het vullen en afwerken
   - Trekt de hoes over het vulmateriaal
   - Positioneert het vulmateriaal
   - Naait of rits de open naden dicht (rits, klittenband, (druk)knop, garen, …)
   - Brengt knoppen aan
   - Brengt noppen aan
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-009
Z24 MATRASSEN stofferen
Z11 (ZIT)MEUBEL stofferen Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Meubelstoffering uitvoeren (meubelstof)
   - Meubelstof aanbrengen (losse onderdelen , vaste zitting, rechte rug, matrassen, …)
Stoffering (zit)meubelen afwerken
   - Afwerkingsmaterialen voor (zit)meubelen aanbrengen (poten, plinten, …)
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Gebruikt (hand)gereedschap
   - Gebruikt stoffeergereedschap
   - …
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt nietpistool
   - …
Brengt bekledingsmateriaal aan (losse onderdelen , vaste zitting, rechte rug, …)
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Brengt merktekens op de bekleding aan
   - Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen
   - Spant bekledingsmaterialen aan
   - Knipt bekleding bij indien nodig
   - Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht (rits, klittenband, (druk)knop, garen, …)
   - Brengt bekledingsmaterialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Werkt stoffering(zit)meubelen af
   - Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
   - Brengt biesnaad, meubelkoord… aan
   - Brengt sierspijkers, koperwerk… aan
   - Brengt poten, plinten… aan
   - Controleert kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-011
Z12 (ZIT)MEUBEL stofferen (vervolmaking) Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Meubelstoffering uitvoeren
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Gebruikt (hand)gereedschap
   - Gebruikt stoffeergereedschap
   - …
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt nietpistool
   - …
Brengt bekledingsmateriaal aan (losse onderdelen , vaste zitting, rechte rug, losse holle rug , armligger , …)
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Brengt merktekens op de bekleding aan
   - Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen
   - Spant bekledingsmaterialen aan
   - Zet plooien
   - Knipt bekleding bij indien nodig
   - Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht (rits, klittenband, (druk)knop, garen, …)
   - Brengt knoppen aan
   - Brengt noppen aan
   - Brengt bekledingsmaterialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Regelt beslag af
Werkt stoffering(zit)meubelen af
   - Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
   - Brengt biesnaad, meubelkoord… aan
   - Brengt sierspijkers, koperwerk… aan
   - Brengt poten, plinten… aan
   - Integreert andere materialen (elektrische toestellen, …)
   - Controleert kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-012
Z15 SPECIFIEKE STOFFEERTECHNIEKEN toepassen Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Meubelstoffering uitvoeren
Speciale stoffeertechnieken toepassen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Gebruikt (hand)gereedschap
   - Gebruikt afschrijfgereedschap
   - Gebruikt meetgereedschap
   - Gebruikt stoffeergereedschap
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt schroef-/boormachine
   - Gebruikt capitonneermachine
   - Gebruikt naaimachine
   - …
Past specifieke stoffeertechnieken toe (butonneren, bomberen, capitonneren)
   - Butonneert/bombeert (zit)meubelen
      - Verlijmt meubelstoffen, afdekmateriaal en vulmateriaal
      - Meet figuur volgens het vereiste patroon uit en tekent af
      - Stikt figuur volgens het vereiste patroon
      - Brengt vulmateriaal aan
      - Brengt meubelbekleding aan
      - Brengt/trekt knopen aan in de stoffering
      - Zet knopen vast
   - Capitonneert (zit)meubelen
      - Meet knopen uit en tekent af
      - Plaatst stoffeerspelden in de singels of veerlinnen
      - Brengt gaten aan op de plaats van de capitoneerknopen
      - Bepaalt plooidiepten
      - Bepaalt toegift
      - Bepaalt benodigde meubelbekleding
      - Brengt knopentouw aan
      - Vormt vouwen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-013
Z22 HERSTOFFEREN De werkzaamheden voorbereiden en plannen
(Zit)meubelen om te herstofferen ontmantelen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Elektrisch en pneumatisch (hand)gereedschap gebruiken
Restaureren en herstofferen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
Herstellingen uitvoeren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen
   - Houdt zich aan de werkopdracht
   - Ontmantelt (zit)meubelen
   - Maakt de meubels klaar om te herstofferen
   - Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke
(De)monteert en recupereert onderdelen (karkassen van (zit)meubelen)
   - Houdt zich aan de werkopdracht
   - (De)monteert indien nodig de onderdelen
Bereidt de restauratie/herstelling voor
   - Controleert of de (zit)meubelen/karkassen geschikt zijn voor herstoffering
   - Reinigt en verstevigt waar nodig
   - Voorziet of en hoe er schade kan ontstaan door de restauratiewerkzaamheden
   - Schermt, indien nodig, te behouden elementen af
   - Controleert de constructie en de verbindingen
   - Voert kleine herstellingen uit en werkt onvolkomenheden bij
Restaureert en herstoffeert
   - Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
   - Vervangt voorstoffering indien nodig
   - Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan
   - Brengt afwerkingen aan
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-014
Z13 MODEL stofferen Werkopdracht analyseren
Tekeningen maken (schetsen, ontwerpen, (werk)tekening, patronen)
Prototype voorbereiden
Prototype maken
Speciale stoffeertechnieken toepassen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het werk controleren
Vastleggen van de definitieve specificaties
Proefserie maken
Vrijgeven voor productieniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Analyseert de werkopdracht
   - Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Bepaalt de benodigde patronen
   - Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
   - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
   - Bepaalt de benodigde meetgegevens
   - Voert opmeetwerkzaamheden uit (meubelstoffering)
Maakt (technische) tekeningen (schetsen, (werk)tekeningen, uitvoeringstekeningen, patronen)
   - Maakt nieuwe patronen of past bestaande aan (manueel, CAD)
Stelt (productie)gegevens samen
   - Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op (meetstaat, materiaalstaat)
   - Stelt een snijplan op
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Bereidt voor (model, prototype)
   - Raadpleegt relevante informatie en (productie)gegevens en interpreteert ze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
   - Maakt een proefstuk/-bewerking
Stoffeert modellen
   - Brengt vulmateriaal op maat met de daartoe voorziene apparatuur
   - Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
   - Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
   - Maakt mallen
   - Brengt voorstoffering/grijswerk aan
   - Brengt bekledingsmaterialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
Past specifieke stoffeertechnieken toe (butonneren, bomberen, capitonneren)
   - Bevestigt beslag
   - Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
   - Brengt afwerking aan
   - Controleert kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Legt definitieve specificaties vast
   - Maakt rendementsanalyse
   - Stelt correct en overzichtelijk defintieve werkdocumenten op (productiegegevens, meetstaat, materiaalstaat, werkschema, snijplan, …)
   - Legt toleranties vast
   - Bepaalt productiemethode
   - Bepaalt stoffeermethode
   - Bepaalt stikmethode
Registreert en rapporteert
   - Stelt de nodige documenten op
   - Archiveert en beheert informatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001763-015
Groep: Goederen behandelen  
A15 MAGAZIJN beheren - GOEDEREN opslaan Het magazijn organiseren
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
De voorraad beheren
Goederen opslaan
Laden en lossenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Neemt de planning door
Bedient (interne) transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Past hef- en tiltechnieken toe
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Organiseert de dagelijkse werkzaamheden (magazijn en goederen)
   - Ontvangt en begrijpt de opdracht
   - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met een logische werkvolgorde
   - Stelt een planning op
   - Leest en begrijpt de bestellingen/instructies
Organiseert het magazijn
   - Bepaalt waar en hoe de goederen opgeslagen moeten worden
   - Stippelt een efficiënte routing uit
   - Doet voorstellen voor de verbetering en aanpassing van de organisatie van het magazijn
   - Selecteert de transportmiddelen in functie van het geproduceerde, bewerkte of verhandelde product
   - Doet voorstellen voor de verbetering van de interne transportsystemen
   - Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen
Ontvangt en controleert de goederen en producten (massief hout, halffabrikaten, toebehoren)
   - Neemt leveringen in ontvangst en controleert ze
   - Meet de lading op indien nodig
   - Controleert indien nodig de vochtigheid van het hout
   - Controleert de goederen visueel (verkeerde zending, beschadigde verpakking, toestand van de goederen bij levering, aantallen, …)
   - Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, …)
   - Leest locatiecodes
   - Leest codes en symbolen
   - Leest en begrijpt de vervoerdocumenten
   - Lost de inkomende goederen
   - Tekent de vervoerdocumenten voor ontvangst
   - Houdt gegevens bij over de herkomst, hoeveelheid en kwaliteit
   - Onderneemt de nodige stappen om geweigerde goederen terug naar de afzender te sturen
Bereidt de opslag van de goederen voor
   - Pakt de binnengekomen goederen uit
   - Zorgt voor de verwerking van het verpakkingsmateriaal
   - Sorteert de goederen
   - Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan
Slaat de goederen op
   - Controleert de reeds opgeslagen goederen en de locatienummers
   - Plaatst de goederen op de hiertoe voorziene locatie
   - Past richtlijnen voor opslag toe (stapelen, klimatiseren, …)
   - Geeft instructies aan de medewerkers over de goederen
   - Geeft de nodige documenten door aan de administratie
   - Meldt onregelmatigheden aan de leidinggevende
Beheert en inventariseert de voorraad
   - Houdt de voorraden bij
   - Beheert de voorraden
   - Controleert de voorraad
   - Signaleert tekorten
   - Meldt afwijkingen
   - Doet voorstellen voor een optimalisering van het voorraadbeheer
   - Controleert periodiek de hoeveelheid aanwezige benodigde materialen en materieel
   - Gebruikt relevante software(systemen)
Vult (opvolg)documenten in
   - Leest gegevens en interpreteert ze
   - Registreert de ontvangen goederen
   - Maakt een lijst met beschadigde producten
   - Stelt de nodige documenten op
   - Gebruikt (kantoor)software
   - Beschikt over basisvaardigheden ICT
   - Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
   - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Respecteert etiketten en markeringen
Reinigt de werkzone en ruimt op (materieel, accesoires, …)
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
   - Gaat de netheid van materieel naODB-0002257
A14 ORDERS PICKEN De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), afmetingen, …)
Orders picken
Orders klaarmaken voor transport
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
Registreren en rapporterenniveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Leest en begrijpt werkdocumenten (orderbonnen, …)
   - Neemt de planning door
Bedient (interne) transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Past hef- en tiltechnieken toe
   - Organiseert tussentijdse opslag rekening houdend met de omstandigheden
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Pickt volgens de instructies van de ordervoorbereiding en stelt de pakketten, partijen, ... samen
   - Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, …)
   - Bedient interne transportmiddelen
   - Leest locatiecodes
   - Leest codes en symbolen
   - Controleert de voorraad
   - Reserveert de bestellingen
   - Maakt een orderverzamellijst op
   - Kiest een efficiënte route voor het verzamelen van orders
Maakt orders klaar voor transport
   - Stelt een order samen
   - Controleert of alle onderdelen aanwezig zijn
   - Verzamelt de orders
   - Zet de orders klaar volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Vervoert de goederen naar de distributiezone
Vult (opvolg)documenten in
   - Leest gegevens en interpreteert ze
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
   - Respecteert etiketten en markeringen
Reinigt de werkzone en ruimt op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
   - Gaat de netheid van materieel na ODB-0002319
A25 AUTOMATISCH PLATENMAGAZIJN instellen/bedienen Transport van grondstoffen organiseren en uitvoeren
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie bedienen/sturen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
Verloop van het proces registreren en rapporteren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Bereidt de opslag van de goederen voor
   - Pakt de binnengekomen goederen uit
   - Zorgt voor de verwerking van het verpakkingsmateriaal
   - Controleert de goederen visueel op afwijken en/of gebreken
   - Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan
Slaat de goederen op
   - Start op, bedient en stopt de installatie
   - Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, …)
   - Leest codes en symbolen
   - Meet goederen op (Lengte, breedte, dikte)
   - Voert manueel gegevens in
   - Plaatst de goederen op de hiertoe voorziene locatie
   - Past richtlijnen voor opslag toe
   - Geeft de nodige documenten door aan de administratie
   - Gebruikt software voor voorraadbeheer (Warehouse Management System)
Volgt de voorraad op
   - Controleert de voorraad
   - Signaleert tekorten
   - Meldt afwijkingen
Pickt volgens de instructies een order
   - Start op, bedient en stopt de installatie
   - Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, …)
   - Leest locatiecodes
   - Leest codes en symbolen
   - Controleert de voorraad
   - Selecteert het order
   - Voert het order uit
   - Voert het order af
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Gebruikt software voor voorraadbeheer (Warehouse Management System)
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Beschikt over basisvaardigheden ICT
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in ODB-0002225
A35 AUTOMATISCH MAGAZIJN beheren Transport van grondstoffen organiseren en uitvoeren
De voorraad beheren (aantallen, afmetingen, gebreken)
De installatie instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
De installatie bedienen/sturen
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Bereidt de opslag van de goederen voor
   - Pakt de binnengekomen goederen uit
   - Zorgt voor de verwerking van het verpakkingsmateriaal
   - Controleert de goederen visueel op afwijken en/of gebreken
   - Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan
Slaat de goederen op
   - Start op, bedient en stopt de installatie
   - Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, …)
   - Leest codes en symbolen
   - Voert manueel gegevens in
   - Plaatst de goederen op de hiertoe voorziene locatie
   - Past richtlijnen voor opslag toe
   - Geeft de nodige documenten door aan de administratie
   - Gebruikt software voor voorraadbeheer (Warehouse Management System)
Volgt de voorraad op
   - Controleert de voorraad
   - Signaleert tekorten
   - Meldt afwijkingen
Pickt volgens de instructies een order
   - Start op, bedient en stopt de installatie
   - Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, …)
   - Leest locatiecodes
   - Leest codes en symbolen
   - Controleert de voorraad
   - Selecteert het order
   - Voert het order uit
   - Voert het order af
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Gebruikt software voor voorraadbeheer (Warehouse Management System)
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
   - Beschikt over basisvaardigheden ICT
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in ODB-0002237
A16 INTERNE TRANSPORTMIDDELEN bedienen Transportmiddel besturen (heftruck, elektrische transpallet/stapelaar, reachtruck)
De veiligheidsvoorzieningen controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Verpakt met het vereiste verpakkingsmateriaal
   - Beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
   - Controleert de te laden goederen
   - Voorziet de verpakte goederen van een identificatie
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Selecteert te gebruiken (intern) transport- en arbeidsmiddel
   - Controleert het (intern) transport- en arbeidsmiddel voor en na gebruik
   - Gebruikt (intern) transport- en arbeidsmiddel op een veilige en efficiënte manier
   - Transporteert op de werf of plaats van bestemming
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Past hef- en tiltechnieken toe
   - Organiseert tussentijdse opslag rekening houdend met de omstandigheden
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Laadt en lost de goederen in en uit een extern transportmiddel overeenkomstig de opdracht
   - Gebruikt het passende transportmiddel om de los- en laadopdrachten uit te voeren
   - Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen
   - Past de manoeuvres aan de werkinstructies, het gebruikte externe transportmiddel de aard van de lading en de ruimte aan
   - Meldt schade en afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Laadt en lost in de vrachtwagen
   - Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s
Stapelt, ontstapelt zorgvuldig (op diverse hoogten)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Stapelt en ontstapelt de goederen zonder ze te beschadigen
   - Stapelt en ontstapelt de goederen zonder de stapelruimte te beschadigen
   - Plaatst de goederen evenwichtig verdeeld in de stapelruimte
   - Neemt enkel stabiele ladingen op
   - Stapelt enkel als de voorziene stapelruimte groot genoeg is
   - Houdt de werkplek ordelijk en net
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Meldt ongevallen en incidenten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Vermijdt risico’s voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen ODB-1001739-001
A59 INTERNE GEMOTORISEERDE TRANSPORTMIDDELEN besturen
A23 TRANSPORT besturen/begeleiden De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
Transportmiddel besturen
Laden en lossen
Transporteren naar de plaats van bestemming
Leveringen uitvoeren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (voertuig)niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Bereidt de verplaatsing van en naar de locatie voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Raadpleegt de planning
   - Bepaalt de optimale route
Bedient (interne) transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Past hef- en tiltechnieken toe
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Laadt en lost de goederen in en uit overeenkomstig de opdracht
   - Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in
   - Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max.gewicht, aantal, …)
   - Houdt rekening met de volgorde waarin gelost moet worden
   - Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging volgens opdracht
   - Meldt schade en afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Laadt en lost in de vrachtwagen
Bevestigt en beveiligt de lading
   - Zet losse delen vast zodat ze niet kunnen verschuiven tijdens de verplaatsing
   - Brengt bescherming aan om goederen extra te beschermen (dekens, karton, …)
   - Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (zekeren van ladingen, …)
      - Gebruikt het gepaste bindmateriaal en bindmethode
      - Past de gepaste techniek voor stapelen, laden en lossen toe
   - Zorgt ervoor dat de machines, het materieel, de grondstoffen en de beheerresten, klaarstaan voor het transport naar en van de locatie
   - Benut optimaal de beschikbare ruimte van het transportvoertuig
   - Zekert en beschermt de lading
Rijdt met het voertuig van en naar de locatie
   - Controleert de ladingszekering en corrigeert indien nodig of laat corrigeren
   - Bestuurt het voertuig conform de verkeersregels
   - Gebruikt navigatiemateriaal indien van toepassing (GPS, wegenkaart, boordcomputer)
   - Schat de afstanden, leveringstijden en snelheid in
   - Houdt rekening met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen
   - Rijdt veilig, zuinig en defensief
   - Geeft, bij pannes, een eerste indicatie van de mogelijke oorzaak
Levert goederen
   - Stelt de vrachtwagen veilig en correct op
   - Brengt signalisatie aan op de openbare weg indien nodig
   - Beschermt het gebouw en de ruimtes indien nodig
   - Installeert, indien van toepassing, de verhuislift
   - Bedient, indien van toepassing, de verhuislift
   - Verwijderd bindlinten, tape en touwen
   - Lost de goederen
   - Herschikt de ladeing indien nodig
   - Zekert en beschermt de lading
Voert werkadministratie uit
   - Vult opvolgdocumenten in (vrachtbrieven, …)
   - Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn
   - Int, indien van toepassing, na afloop van de verhuizing de betaling bij de klant
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
   - Beantwoordt vragen in een duidelijk begrijpbare taal
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerdODB-1001826
Groep: (Preventief) basisonderhoud uitvoeren  
A31 BASISONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES uitvoeren (Preventief) basisonderhoud uitvoeren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Stelt beveiligingen in
Controleert veiligheidsvoorzieningen ((houtbewerkings)machines )
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Voert preventief basisonderhoud uit
   - Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
   - Merkt storingen en afwijkingen op
   - Plaatst de machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
      - Controleert instellingen
      - Controleert en reinigt onderdelen
      - Smeert indien nodig
      - …
   - Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
   - Registreert basisonderhoud (smeerbeurt, onderhoudsbeurt)
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt ODB-1001836-001
A65 BASISONDERHOUD MACHINESTRAAT/-LIJN/INSTALLATIE uitvoeren
A69 BASISONDERHOUD VOERTUIGEN (HOUT)INDUSTRIE uitvoeren
A10 (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES smeren De kwaliteit van het werk controleren
Smeren
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - Smeerpunten selecteren
   - Smeerplan uitvoeren
   - Problemen aan de technicus of de verantwoordelijke rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
Smeert machine ((houtbewerkings)machine, machinelijn, (proces)installatie)
   - Plaatst de machines/installatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor het uitvoeren van onderhoud
   - Selecteert smeerpunten
   - Voort smeerplan uit
      - Smeert
      - Past smeermethoden met vet toe
      - Past smeersysteem met olie toe
         - Controleert oliepeil
         - Vult olie aan
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
   - Registreert basisonderhoud (smeerbeurt)
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke ODB-1001836-004
A08 MECHANISCH ONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES uitvoeren algemene kennis van het productieproces
kennis van het machinepark
komt tussen bij storingen en defecten
bepaalt de oorzaken van storingen
herstelt indien mogelijk
monteert wisselstukken
bedient handgereedschap
bedient lasgereedschap
kennis van machinetekeningen
onderhoud en smering van de machines
kennis van onderhoudsschema’s
kennis van de organisatie van de onderhoudsdienst
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
   - Gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over de vaststellingen tijdens het onderhoud
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert aan zijn leidinggevende en/of de betrokken dienst
   - Gebruikt (kantoor)software
Gebruikt machines en gereedschappen
   - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
   - Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
   - Controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik
   - Signaleert defecten of gebreken
   - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
   - Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
Voert voorbereidende werkzaamheden uit rekening houdend met situationele elementen of de onderhoudshistoriek (in werking stellen, productiewijziging, …)
   - Analyseert de opdracht
   - Raadpleegt technische informatie
   - Legt een werkvolgorde vast van de eigen werkzaamheden
   - Verzamelt gereedschappen en materialen
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en de onderhoudsrichtlijnen en -procedures
   - Stelt de machine of installatie in veiligheid
   - Beveiligt de machine tegen ongecontroleerd herinschakelen
Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, …
   - Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen
   - Gebruikt meetinstrumenten om slijtage of afwijkingen te detecteren
   - Beoordeelt de slijtage of afwijking van de onderdelen aan de hand van onderhoudsdocumentatie
   - Rapporteert de vaststellingen van de schade
Vervangt mechanische onderdelen en stelt ze af
   - (De)monteert mechanische onderdelen (lagers, riemen, filters, tandwielen, remschoenen, …)
   - Reinigt onderdelen
   - Monteert of hermonteert onderdelen door krimpen, uitzetten, persen of met schroeven, pennen, .…
   - Borgt de verbinding volgens voorschriften
   - Draait proef in overleg met de gebruikers van de machine of installatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van collega's van ondersteunende diensten
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels over veiliigheid, gezondheid en milieu
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten, materialen en gereedschappen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
   - Neemt gepaste maatregelen volgens veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
   - Gebruikt gevaarlijke stoffen veilig
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001836-005
A09 ELEKTRISCH ONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES uitvoeren algemene kennis van het productieproces
kennis van het machinepark en de elektriciteitsvoorzieningen
komt tussen bij storingen en defecten
bepaalt de oorzaken van storingen
herstelt indien mogelijk
bedient handgereedschap
raadpleegt elektrische schema’s
monteert wisselstukken
kennis van de organisatie van de onderhoudsdienst
veiligheid
   - technische veiligheid en instructies
   - instructies indienststelling
   - veiligheidsmaatregelen bij onderhoudsbeurten
   - instructie veiligheid en gezondheid niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
   - Gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over de vaststellingen tijdens het onderhoud
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert aan zijn leidinggevende en/of de betrokken dienst
   - Gebruikt (kantoor)software
Gebruikt machines en gereedschappen
   - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
   - Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
   - Controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik
   - Signaleert defecten of gebreken
   - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
   - Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
Voert voorbereidende werkzaamheden uit rekening houdend met situationele elementen of de onderhoudshistoriek (in werking stellen, productiewijziging, …)
   - Analyseert de opdracht
   - Raadpleegt technische informatie
   - Legt een werkvolgorde vast van de eigen werkzaamheden
   - Verzamelt gereedschappen en materialen
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en de onderhoudsrichtlijnen en -procedures
   - Stelt de machine of installatie in veiligheid
   - Beveiligt de machine tegen ongecontroleerd herinschakelen
Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, …
   - Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen
   - Gebruikt meetinstrumenten om slijtage of afwijkingen te detecteren
   - Beoordeelt de slijtage of afwijking van de onderdelen aan de hand van onderhoudsdocumentatie
   - Rapporteert de vaststellingen van de schade
Vervangt elektrische onderdelen en componenten en stelt ze af
   - Demonteert elektrische componenten en onderdelen (schakelaars, drukknoppen, sensoren, connectoren, …)
   - Reinigt componenten en onderdelen
   - Monteert of hermonteert componenten en onderdelen
   - Regelt onderdelen af en sluit ze aan
   - Borgt de verbinding volgens voorschriften
   - Draait proef in overleg met de gebruikers van de machine of installatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van collega's van ondersteunende diensten
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels over veiliigheid, gezondheid en milieu
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Neemt gepaste maatregelen volgens veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001836-006
A66 HYDRALISCH/PNEUMATISCH ONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES uitvoeren
A11 SNIJGEREEDSCHAP slijpen (Snij)gereedschappen herstellen en slijpen
De machine in- en omstellen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
Herstelt en slijpt snijgereedschap (zaagblad, zaaglint/ -band, (profiel)beitel/-frees, zaagketting, …)
   - Raadpleegt technische bronnen
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Controleert (snij)gereedschappen
      - Ziet lasnaden, scheuren, tanden, … na
      - Ziet vastgeklonken delen, klinknagels na
      - Ziet regeling van de vertanding na
      - Controleert de hoogte van de zaagtanden
   - Herstelt (snij)gereedschappen
      - Zet gebroken messen door soldering aaneen
      - Last zaagtanden in
      - Herstelt scheuren
   - Onderhoudt en slijpt (snij)gereedschap
      - Onderhoudt en slijpt zaaglint/ -band
         - Slijpt
         - Stellieteert
         - Egaliseert (vlakken)
         - Stuikt
         - Slijpt na
         - Zet zaagtanden
      - Onderhoudt en slijpt zaagbladen
         - regelt spanning
         - Vlakt zaagblad
         - Zet zaagtanden
         - Slijpt zaagtanden
      - Onderhoudt en slijpt zaagketting
         - Slijpt (manueel, mechanisch)
      - Onderhoudt en slijpt (profiel)beitels
         - Maakt een slijpmal
         - Monteert (profiel)beitels
         - Slijpt (profiel)beitels
         - Wet (profiel)beitels af
   - Reinigt (snij)gereedschap
   - Bergt (schuur)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Past de geschikte (slijp)techniek toe
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001833
Groep: De kwaliteit en continuïteit van het (eigen) werk controleren  
A17 KWALITEITSCONTROLES uitvoeren Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Kwaliteitszorgsystemen toepassen (ISO, …)
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
Registreren en rapporteren
   - Afwijkingen registreren
   - Gegevens bijhouden en rapporteren van de kwaliteitscontroles niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Volgt informatie op (via beeldschermen)
   - Past kwaliteitszorgsystemen toe (ISO, …)
      - Plant kwaliteitscontroles
      - Past kwaliteitscontroles toe
      - Beheert kwaliteitscontroles
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Interpreteert controlegegevens
   - Onderneemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
   - Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
   - Legt de productie stil indien nodig
   - Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Houdt gegevens bij en rapportereert de kwaliteitscontroles
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen ODB-1001838-001
A18 LABOPROEVEN uitvoeren Laboproeven uitvoeren
   - Stalen nemen en labellen
   - Proeven uitvoeren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
Registreren en rapporteren
   - Laboverslagen opmaken
   - Afwijkingen registreren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt (technische) bronnen, voorschriften en productfiches
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
   - Neemt de planning door
   - Bepaalt de werkmethode
   - Legt de benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
Voert laboproeven uit
   - Volgt informatie op
   - Voert productcontroles uit
   - Neemt en labelt representatieve stalen
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Analyseert en interpreteert controlegegevens
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Stelt de nodige documenten op (laboverslag)
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing, …)
   - Archiveert en beheert informatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Respecteert etiketten en markeringen
   - Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001838-002
A38 GELABELD HOUT beheren/controleren De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Chain of custody methode implementeren
   - Controleren of de klant over de nodige vergunningen beschikt
Het magazijn organiseren
Goederen en producten ontvangen en de levering controleren
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
De voorraad beheren
   - Merktekens aanbrengen (labels, logo, …)
   - Nodige documenten doorgeven aan de administratie
Goederen opslaan
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
Registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Commercieel begeleidend document opmaken
   - Naspeurbaarheid registreren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Implementeert de Chain of custody methode (fysieke scheidingsmethode, percentagemethode)
   - Controleert of nodige vergunningen ter beschikking zijn
   - Bepaalt waar en hoe de goederen opgeslagen moeten worden
Ontvangt en controleert de goederen en producten
   - Neemt leveringen in ontvangst en controleert ze (hoeveelheden, identificatie, gegevens leverancier, …)
   - Leest en begrijpt de vervoerdocumenten (leveringsdocument)
   - Houdt gegevens bij over de herkomst, hoeveelheid en kwaliteit
   - Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan
Slaat de goederen op
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen op een veilige en ergonomische manier
   - Plaatst de goederen op de hiertoe voorziene locatie
   - Past richtlijnen voor opslag toe
      - Fysiek gescheiden opslaan
         - Materiaal volledig gescheiden opslaan
         - Gescheiden in tijd opslaan
         - Duidelijk geïndentificeerd opslaan
      - Op basis van percentages opslaan
         - Certificatiepercentage berekenen (eenvoudige percentage, doorlopende percentage)
         - Percentage overzetten naar output producten
   - Geeft de nodige documenten door aan de administratie
Registreert en rapporteert
   - Registreert de ontvangen goederen
   - Stelt de nodige documenten op
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert naspeurigheid
   - Archiveert en beheert informatie
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Communiceert effectief en efficiënt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Respecteert etiketten en markeringen
   - Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
   - Houdt de werkplek schoon ODB-1001838-003
A21 OMSTELTIJD reduceren (SMED) Omsteltijdreductie toepassen (SMED)
   - Huidige werkmethode observeren
   - Stappen van het omstellen analyseren
   - Interne omstelactiviteiten bepalen
   - Externe omstelactiviteiten bepalen
   - Diagnose stellen
   - Oplossingen zoeken
   - Omsteltijdreductie implementeren
Registreren en rapporteren
   - Procedure registreren niveau 1 nl
niveau 1 nl
COMPETENTIES
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
Past omstelreductietijd toe (SMED (Single-Minute Exchange of Die))
   - Observeert huidige werkmethode
   - Analyseert stappen van het omstellen
      - Analyseert voorbereiden en controleren
      - Analyseert gereedschap plaatsen
      - Analyseert gereedschap instellen
      - Analyseert afwerken
   - Bepaalt interne omstelactiviteiten (actie wanneer productieproces stil ligt)
   - Bepaalt externe omstelactiviteiten (actie tijdens productieproces)
   - Stelt diagnose
   - Zoekt oplossingen
      - Zet, waar mogelijk, interne omstelactivitieten om naar externe
      - Vereenvoudigt Interne omstelactiviteiten
      - Vereenvoudigt externe omstelactiviteiten
Implementeeert omsteltijdreductie
   - Bereidt implementatie voor
   - Verwijdert en plaatst (vervangt) gereedschappen en/of onderdelen
   - Stelt gereedschappen en/of onderdelen in
   - Draait proef
   - Stelt bij of herhaalt SMED methodiek
Legt definitieve specificaties vast
   - Maakt rendementsanalyse
   - Stelt correct en overzichtelijk defintieve werkdocumenten op
   - Registreert de procedure
TRANSVERSALE COMPETENTIES/ATTITUDES
Werkt in teamverband
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Ziet toe op de naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Ziet toe op het aannemen van een ergonomische houding van alle werknemers
   - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Waarborgt veiligheid en kwaliteit
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Volgt de implementatie van deze aanpassingen op ODB-1001834