A47 | WERKVOORBEREIDING INDUSTRIE plannen en voorbereiden

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je orders analyseren, (productie)gegevens samenstellen, order koppelen aan de productie, productie- en productieplanning opmaken en het organiseren van de bevoorrading van de productie teneinde de werkzaamheden voor de productie van (half)afgewerkte producten uit hout of afgeleide producten van hout aan de machine-(straat), -lijn of installatie voor te bereiden.


Doelgroep

werkvoorbereiders


Opmerking

Deze opleiding is een vervolg op: WERKZAAMHEDEN HOUT voorbereiden


Competenties

Identificeert de kenmerken van het order
   - Controleert de haalbaarheid
   - Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
   - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
   - Stelt indien nodig aanpassingen voor
Stelt (productie)gegevens samen
   - Stelt (productie)gegevens samen
   - Maakt (productie)gegevens
   - Bepaalt de productiemethode
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt de productiemiddelen
   - Bepaalt de te gebruiken machines
Koppelt het order aan de verschillende productiefases
   - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen
   - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal, materieel)
   - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal, materieel)
   - Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
   - Draagt de (productie)gegevens over aan de productie
   - Maakt (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing
   - Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
Leidt uit aangereikte documenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Leest werkdocumenten
   - Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Leidt productiegegevens af uit de werktekening
Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op
   - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers
   - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting
   - Stelt de productie- en personeelsplanning op
   - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Organiseert de werkplek
Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren
   - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle
   - Signaleert tekorten
   - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen
Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren
   - Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
   - Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Stelt preventieve maatregelen voor om problemen te voorkomen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Grondige kennis

(productie)planning


Kennis

administratieve procedures en vormvereisten
voorschriften en procedures
(werk)documenten
tekening- en planlezen
voorraadbeheer
gegevensanalyse
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
gebruik van planningsprogramma’s
gebruik van werkvoorbereidingsprogramma's
gebruik van relevante (kantoor)software
werking productieafdeling
productietechnieken
materialen
gereedschappen
productiemiddelmanagementmethodes
onderhoudsmodaliteiten
productiemachines/-installatie (werking, opbouw)
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

personeelsadministratie
automatisering
hydraulica
pneumatica
elektromechanica


e-learning

industrie 4.0
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.