WPL4BK   combinatielogo_esf.png

Dit ESF-project loopt van 1 september 2020 tot 31 december 2022 met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. 
In het ESF-project ligt de focus op werkenden en kwalificerende trajecten.

Projectdoelstelling

Werkplekleren als basis en motor van Levenslang Leren (LLL) voor elke lerende organisatie. Het onzichtbare leren op de werkvloer zichtbaar maken door het aanbieden van (kwalificerende) trajecten en valideren van wat geleerd en verworven is.

Met dit ESF-project willen we vanuit de hout- en meubelsectoren:

  • de werkgevers en werknemers sensibiliseren omtrent de mogelijkheden, meerwaarde en het belang van LLL in het heden en voor de toekomst;
  • de werkgevers stimuleren om te starten met werkplekleren en (verder) te groeien naar lerende organisaties;
  • de werknemers sterker maken om mee hun eigen opleidingstraject vorm te geven in de onderneming;
  • werkplekleren faciliteren door het erkennen en ondersteunen van bedrijven als kwalitatieve leerwerkplek, het aanbieden van opleidingsprogramma’s en –trajecten op basis van beroepskwalificaties, die een meerwaarde bieden voor zowel de werknemer als de werkgever;
  • mentoren (bedrijfsinstructeurs) opleiden, ondersteunen en begeleiden gedurende de looptijd van de trajecten;
  • (Beroeps)kwalificerend werkplekleren in de onderneming organiseren en realiseren door bedrijven te ondersteunen;
  • verworven competenties certificeren door het uitreiken van (sectorale) module-, deel- of beroepskwalificaties.

De opleiding verloopt volledig in co-creatie met de onderneming/mentor. Als sectoraal opleidingscentrum treedt Woodwize op als aanbieder en facilitator. De uitvoering van het werkplekleren zelf ligt autonoom bij de onderneming.