infografic_watch.png

 

In de kijker

inspiratiebrochure_cover.pngInclusief ondernemen wordt het motto!

Met onze inspiratiegids willen we je laten kennismaken met ‘inclusief ondernemen’. We reiken je tien sleutels aan om er werk van te maken. Je vindt praktische tips en instrumenten om je te ondersteunen. Via praktijkvoorbeelden hopen we je te inspireren om werk te maken van
inclusief ondernemen.

Liever een gedrukt exemplaar? Stuur een mailtje naar info@woodwize.be we sturen je er graag één op!

 

 

 

Wat?

Onder de noemer WATCH for TALENT werd door WOODWIZE, COBOT, IVOC en de Werkplekarchitecten een ESF-dossier ingediend waar de drie sectoren hun krachten willen bundelen om het inclusief ondernemen in onze sectoren op kaart te zetten. We willen werkgevers attent maken op de drempels die belemmeren om kansengroepen in onze sectoren aan de slag te laten gaan.

Wellicht laat u een groot potentieel aan werknemers links liggen:

 • Ouderen: Profiteert u van ervaring of heeft u schrik van de risico’s?
 • Laaggeschoolden: Legt u de lat waar hij moet liggen of blijft u mikken op de overgekwalificeerde middenmoot?
 • Personen met migratieachtergrond: zet u ze op gelijke voet of voedt u achterdocht?
 • Personen met een Arbeidsgehandicap: kijkt u naar gebreken of kijkt u naar competenties?


“Inclusief ondernemen” kan een oplossing bieden voor bovenstaande uitdagingen.

Kansengroepen zijn zeer divers en kampen met verschillende moeilijkheden om hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Toch komt een gedeelte van deze groep in aanmerking voor functies in onze sectoren. Het gaat over jobs die voor hen geschikt zijn of functies die eventueel aangepast kunnen worden. Dergelijke jobs zijn niet in alle ondernemingen aanwezig. Dit project richt zich dan ook tot de ondernemingen die hun rekruterings- en personeelsbeleid voor kansengroepen openstellen.

Onze aanpak in 3 stappen

 1. We bepalen hoe inclusief uw onderneming vandaag reeds is door samen een kaart te maken van de diversiteit binnen uw werknemerspopulatie
 2. We vergelijken de situatie in uw onderneming met die uit de sector en de bredere Vlaamse bedrijfswereld
 3. We werken mogelijke acties uit om inclusiviteit te bevorderen. Denk aan rekrutering, onthaal, opleiding, …

10 sleutels die we gericht kunnen inzetten

Sleutel 1. Instroomjobs voor kansengroepen identificeren

We bepalen samen met u  welke industriële jobs (nog) in het bereik liggen van mogelijke doelgroepen of welke aanpassingen of herschikkingen van bestaande jobs hiervoor noodzakelijk zijn.

Sleutel 2. Selectievereisten scherpstellen

Vastleggen van minimale jobcriteria zodat de gestelde eisen, in vacatures en bij selectie afgestemd zijn op de echt noodzakelijke criteria voor het uitoefenen van de job.

Sleutel 3. Rekruteringskanalen verbreden

Om kansengroepen te bereiken is het belangrijk de vacature via zoveel mogelijk wervingskanalen te verspreiden en eventueel ook gebruik te maken van specifieke kanalen zoals doelgroepsites.

Sleutel 4. Rekruteringsprocedures herzien

Daarom stellen we u drempelvrije procedures en documenten voor die toelaten te focussen op talenten en mogelijkheden van de potentiële werknemer.

Sleutel 5. Onthaal optimaliseren

Na de aanwerving zijn de eerste dagen en weken voor alle nieuwe werknemers en zeker voor kansengroepen cruciaal. Daarom moet ook naar het onthaal en de daadwerkelijke integratie van de nieuwe medewerker voldoende aandacht uitgaan, rekeninghoudend met de bijzonderheden van bepaalde groepen. Anticiperen is de boodschap.

Sleutel 6. Arbeidsorganisatie aanpassen

Samen met u matchen wij functievereisten en werknemerscapaciteiten. Voor elke dismatch op fysiek of psychisch vlak en/of omgevingsfactoren gaan we na of er aanpassingen mogelijk zijn op de arbeidsplaats, mits begeleiding, opleiding, …. 

Sleutel 7. Investeren in omscholing

Heel wat jongeren studeren af in richtingen waarin ze niet aan de slag willen of stromen vroegtijdig uit door verkeerde studiekeuzes. Samen met u gaan we na welke omscholingen noodzakelijk zijn zodat u een volwaardige medewerker krijgt, kortom wij zorgen ervoor dat uw investering in omscholing loont. 

 Sleutel 8. Bestaande maatregelen en tools beter inzetten

We vinden het warm water niet uit. In onze sectoren werden reeds instrumenten uitgewerkt om aanwervingen te ondersteunen, bijvoorbeeld om het onthaal van medewerkers te professionaliseren. We willen deze instrumenten screenen op aandachtspunten en eventuele noodzakelijke aanpassingen voor kansengroepen.

Sleutel 9. Samenwerken met de juiste dienstverleners

Vanuit onze positie als sectorale opleidingscentra kunnen wij u gericht en op maat informeren, helpen stappen zetten, begeleiden, … om in contact te komen met de juiste dienstverleners.

Naar kansengroepen toe mobiliseren we de begeleidingsmogelijkheden op de werkvloer, dit samen met onze partners. We ondersteunen kansengroepen eveneens om hun persoonlijk en professioneel netwerk efficiënt in te zetten op weg naar werk in onze sectoren.

Sleutel 10. Externe communicatie

We willen u helpen een duidelijke missie en visie rond het onderwerp te formuleren en hiermee naar buiten te komen. Organisaties die hun divers personeelsbeleid naar buiten toe bekend maken, trekken meer werknemers uit de kansengroepen aan.

U leeft niet op een eiland. We zorgen voor inspirerende getuigenissen van inclusieve ondernemingen en medewerkers uit kansengroepen die de vooroordelen en drempels wisten te overwinnen.

Praktijkvoorbeelden

 

 

Ondersteuning

Woodwize helpt je graag bij het uit- of herschrijven van je vacature.

Interesse? Neem contact op met:

 • Jenny Van Damme - T 02 558 15 55 – e-mail: jenny@woodwize.be voor de regio Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (Leuven)
 • Jana De Wolf – T 02 558 15 74 – e-mail: jana@woodwize.be voor de regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde)

Job en taalcoaching

Een job- en taalcoach begeleidt uw nieuwe medewerkers (niet langer dan 1 jaar in dienst) op een gepaste manier in hun job.

Job- en taalcoaching is voor u kosteloos als uw medewerker voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • Hij/zij heeft een migratieachtergrond (niet-EU)
 • is 50 jaar of ouder
 • heeft een arbeidsbeperking
 • is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs)

De Werkplekarchitecten

De Werkplekarchitecten zijn meer dan 50 niet-winstgedreven organisaties die, verspreid over heel Vlaanderen, mensen coachen, opleiden en begeleiden op de werkplek.

Vaak gaat het om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen, allochtonen,... de Werkplekarchitecten zetten via hun ervaren mensen praktische en beproefde instrumenten in om deze groep naar die passende job te begeleiden. 

Meer info: www.dewerkplekarchitecten.be

Verschillende soorten van werkplekleren

Er bestaan heel wat verschillende soorten werkplekleren. Op de website van VDAB vind je een overzicht.

Ter info: Woodwize biedt ondersteuning bij de opmaak van het opleidingsprogramma voor IBO.

Vacatures houtsector

Op de vacaturedatabank op onze website vind je alle vacatures voor de houtsectoren die zijn doorgegeven aan VDAB.

Meer info

Neem dan contact op met Jenny Van Damme of Jana De Wolf