M14 | VERTICALE FREESMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, de machine instellen, bedienen en onderhouden, teneinde bewerkingen zoals; gebogen en langsprofileringen met de verticale freesmachine veilig en correct uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, …)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of plannen
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen ((profiel)beitel/-frees, frees)
   - Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Stelt verspaningssets samen (raamfrezen, )
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt de aanvoersnelheid en toerental in
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af (aanvoerapparaat)
      - Stelt aanvoerapparaat in
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
      - Stelt frees in (hoogte, breedte)
      - Stelt de langgeleider af
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Bevestigt mallen
   - Stelt beveiligingen in (beschermkap, linealen)
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (frezen)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Brengt profileringen aan (langsprofiel, gebogen)
   - Maakt verbindingen
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
snijgereedschappen
verspaningstechnologie en -technieken
constructie- en verbindingstechnieken
opspansystemen en -technieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
randapparatuur
afschrijfmethodes
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.