M01 | AFWERKINGSSTRAAT bedienen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, machinestraat in-, om- en afstellen, proefdraaien en de productie opstarten, teneinde afwerkingshandelingen zoals: spuiten, gieten, walsen en drogen met een afwerkingsstraat volgens de werkopdracht uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aard en de staat van de ondergrond van de te behandelen oppervlakken
   - Controleert de hygrothermische omgevingscondities
   - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Houdt de voorraad bij en vult aan
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
Start, bedient en stopt de machine (afwerkingsstraat)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Belaadt de machine
   - Bedient de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiŽnt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert handelingen uit op hout en houtderivaten
   - Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan
   - Voert handelingen uit met behulp van ťťn of meerdere ergonomische machines
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, Ö)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingenÖ of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coŲrdinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, via controleschermen, Ö)
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
      - Gebruikt meet- en controle-instrumenten en interpreteert de resultaten
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Onderhoudt en reinigt beschermingsmiddelen
   - Controleert de beschermingsmiddelen en bergt deze op
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Laat de werkplek ordelijk en net achter
   - Verwijdert de bescherming van niet te behandelen delen
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
milieuvoorschriften
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
gebruik van relevante machine specifieke software
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
(productie)apparatuur
aard van de ondergrond i.f.v. afwerking
afwerkingsproducten
machine(straat) -lijn (werking, opbouw)
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.