S06 | MACHINE(STRAAT), -LIJN instellen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, machine in- en omstellen, proefdraaien en de productie opstarten, teneinde een machine-(straat), -lijn klaar te stellen voor productie tot (half) afgewerkte producten uit hout of afgeleiden van hout.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Leidt uit aangereikte documenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert berekeningen uit
   - Leidt productiegegevens af uit de werktekening
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
   - Raadpleegt technische bronnen
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Stelt verspaningssets samen
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd)
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - Kalibreert meet- en controle-instrumenten
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in de gereedschapshouder en stelt af
   - Stelt parameters in
   - Beheert het gereedschapsmagazijn
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in (machine(straten), machinelijn)
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machine(onderdelen) in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Stelt agregaten en beveiligingen in/af
   - Kiest een programma
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Volgt op via beeldschermen
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
   - Meldt problemen aan de verantwoordelijke
   - Legt de werkzaamheden stil indien nodig
Start, bedient en stopt de machine
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Draait proef
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij (manueel , (semi)computergestuurd)
Stelt de machine(straat), -lijn om
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
   - Stelt parameters manueel of computergestuurd in
   - Kiest een programma uit een keuzemenu
   - Volgt informatie op (via beeldschermen)
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces
verspaningsgereedschappen
machine(straat) -lijn (werking, opbouw)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
afstelprocedures
nood- en evacuatieprocedures
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
milieuvoorschriften
functionele rekenvaardigheden
regels voor conversie van meeteenheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
gebruik van relevante machine specifieke software
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
grondstoffen en halffabrikaten/houtderivaten
mechanisch fysische bewerkingen
verspaningstechnologie en -technieken
opspannen van gereedschappen en onderdelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
randapparatuur
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

regels m.b.t. welzijn op het werk
storingsanalyse
voorraadbeheer
ICT
PLC (programmable logic controller)
informatiesystemen
meet- en regeltechnieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.