M49 | BOORSTRAAT instellen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, machine in- en omstellen en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde de boorstraat correct in- en om te stellen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (boor)
   - Raadpleegt technische bronnen (instelgegevens)
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, …)
      - Meet snijgereedschap (optisch) in
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
      - Converteert asinstelgegevens
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt de machine(straat), lijn in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Start de software op
   - Ijkt de machine
   - Voert CNC-programma in en slaat op (boorschema)
   - Controleert CNC-programma (gereedschapsbaan, verspaningscondities, )
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in (manueel, (semi)computergestuurd)
   - Simuleert en test CNC-programma uit
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Stelt de werkstukopspanning in
   - Stelt in en gebruikt randapparatuur
      - Gebruikt barcodescanner (scannen, printen)
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Controleert veiligheidsvoorzieningen
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
   - Houdt gegevens bij
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen


Grondige kennis

((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
32/37 mm systeem
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
snijgereedschappen
verspaningstechnologie en -technieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
randapparatuur
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

CNC-sturing
houtsoorten
plaatmaterialen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.