B03 | CNC BEWERKINGSCENTRUM HOUTBOUW bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je grondstoffen controleren, programma oproepen, controleren en eenvoudige aanpassingen uitvoeren, de machine instellen, opstarten en bedienen, teneinde bewerkingen zoals; zagen, frezen, boren… voor onderdelen van houtbouwconstructies met een CNC-bewerkingscentrum veilig en correct uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (hoeveelheid, afmetingen, gebreken)
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (vochtigheid, )
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
   - Sorteert op basis van sterkte (visueel)
   - Sorteert op basis van zaagwijze
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, markeringen, …)
Stelt machine en gereedschap in
   - Roept een CNC-programma op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewerkt onderdelen met CNC gestuurde houtbewerkingsmachines (zagen, frezen, boren)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Roept een CNC programma op
   - Belaadt de machine ((vacuüm) hef-/lifttoestel, rollerbaan, transportbaan, …)
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
Voert verspanende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, )
   - Zaagt op maat
   - Boort gaten
   - Boort/freest uitsparingen
   - Brengt profileringen aan (langsprofiel, kopsprofiel)
   - Maakt verbindingen
   -
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Ontlaadt de machine ((vacuum)hef- en lifttoestel)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
   - Legt de productie stil indien nodig
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Registreert afwijkingen
   - Houdt gegevens bij over het verloop (productie)
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevende


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
(werk)documenten
tekening- en planlezen
assenstelsel van de machine
CNC-sturing
gebruik van mallen
gebruik van relevante machine specifieke software
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
houtsoorten
verspaningsgereedschappen
constructie- en verbindingstechnieken
opspansystemen en -technieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)
randapparatuur
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

sterktesortering van (structuur)hout
verspaningstechnologie en -technieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.