A36 | WERKVOORBEREIDING HOUT plannen en voorbereiden

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden plannen en voorbereiden, de werkopdracht analyseren, de (productie)gegevens samentellen en voorbereiden van de productie, teneinde de werkvoorbereiding voor de werkopdracht/project hoofdzakelijk uit hout optimaal voor te bereiden.


Doelgroep

werkvoorbereiders


Opmerking

Deze opleiding is een vervolg op: WERKZAAMHEDEN HOUT voorbereiden


Competenties

Analyseert de werkopdracht
   - Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
   - Controleert de haalbaarheid
   - Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
   - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
   - Gaat na of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE, brandveiligheid, …)
   - Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
   - Respecteert de regels rond de energieprestaties van gebouwen
Stelt (productie)gegevens samen
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Stelt (productie)gegevens samen
   - Maakt (productie)gegevens (houtstaat, meetstaat, materiaalstaat, …)
   - Bepaalt de productiemethode
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt de productiemiddelen
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Archiveert en beheert de informatie
Bereidt voor
   - Raadpleegt relevante informatie en (productie)gegevens en interpreteert ze
   - Plant de doorloop van het product (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
   - Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
   - Stelt werkinstructies op
   - Optimaliseert zaagschema’s
   - Laat, indien nodig, externe keuringen uitvoeren en volgt deze op
   - Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
   - Draagt de (productie)gegevens over aan de productie
   - Ondersteunt, indien nodig, de projectleider/productieverantwoordelijke
   - Analyseert problemen en zoekt mee naar oplossingen
   - Zorgt voor afstemming tussen werkzaamheden
   - Maakt (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing
   - Stuurt bij onvoorziene omstandigheden bij indien nodig (te late levering, defect aan de machine, …)
   - Ondersteunt en informeert, indien nodig, productiemedewerkers
   - Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
   - Archiveert en beheert de informatie


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
   - Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Doet voorstellen om het ‘welzijn op het werk’ te verbeteren
   - Werkt ergonomisch
   - Stelt preventieve maatregelen voor om problemen te voorkomen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij


Grondige kennis

(productie)planning


Kennis

communicatietechnieken
Frans, Engels en/of Duits (functionele kennis)
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften en procedures
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
(veiligheids)pictogrammen
algemene principes EPB
(vak)terminologie
(werk)documenten
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
voorraadbeheer
gegevensanalyse
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
gebruik van relevante (kantoor)software
(geautomatiseerde) proces
productietechnieken
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
(mechanische) eigenschappen van hout
(mechanische) eigenschappen plaatmateriaal
producten en componenten voor constructies in hout en plaatmateriaal
opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
beslag
hang- en sluitwerk
brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
montagetechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)
randapparatuur
bewerkingsmethodes
plaatsing- en/of bevestigingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

milieuzorgsystemen
bouwfysica
sterkteleer voor hout en plaatmateriaal


e-learning

industrie 4.0
basis hout
planlezen bouw


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.