A15 | MAGAZIJN beheren - GOEDEREN opslaan

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je plannen en organiseren, de opslag van goederen voorbereiden, opslaan, het magazijn organiseren, de voorraad opvolgen, inventariseren en beheren en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde goederen veilig te behandelen en op te slaan en het magazijn efficiŽnt te beheren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Neemt de planning door
Bedient (interne) transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Past hef- en tiltechnieken toe
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Organiseert de dagelijkse werkzaamheden (magazijn en goederen)
   - Ontvangt en begrijpt de opdracht
   - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met een logische werkvolgorde
   - Stelt een planning op
   - Leest en begrijpt de bestellingen/instructies
Organiseert het magazijn
   - Bepaalt waar en hoe de goederen opgeslagen moeten worden
   - Stippelt een efficiŽnte routing uit
   - Doet voorstellen voor de verbetering en aanpassing van de organisatie van het magazijn
   - Selecteert de transportmiddelen in functie van het geproduceerde, bewerkte of verhandelde product
   - Doet voorstellen voor de verbetering van de interne transportsystemen
   - Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen
Ontvangt en controleert de goederen en producten (massief hout, halffabrikaten, toebehoren)
   - Neemt leveringen in ontvangst en controleert ze
   - Meet de lading op indien nodig
   - Controleert indien nodig de vochtigheid van het hout
   - Controleert de goederen visueel (verkeerde zending, beschadigde verpakking, toestand van de goederen bij levering, aantallen, Ö)
   - Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, Ö)
   - Leest locatiecodes
   - Leest codes en symbolen
   - Leest en begrijpt de vervoerdocumenten
   - Lost de inkomende goederen
   - Tekent de vervoerdocumenten voor ontvangst
   - Houdt gegevens bij over de herkomst, hoeveelheid en kwaliteit
   - Onderneemt de nodige stappen om geweigerde goederen terug naar de afzender te sturen
Bereidt de opslag van de goederen voor
   - Pakt de binnengekomen goederen uit
   - Zorgt voor de verwerking van het verpakkingsmateriaal
   - Sorteert de goederen
   - Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan
Slaat de goederen op
   - Controleert de reeds opgeslagen goederen en de locatienummers
   - Plaatst de goederen op de hiertoe voorziene locatie
   - Past richtlijnen voor opslag toe (stapelen, klimatiseren, Ö)
   - Geeft instructies aan de medewerkers over de goederen
   - Geeft de nodige documenten door aan de administratie
   - Meldt onregelmatigheden aan de leidinggevende
Beheert en inventariseert de voorraad
   - Houdt de voorraden bij
   - Beheert de voorraden
   - Controleert de voorraad
   - Signaleert tekorten
   - Meldt afwijkingen
   - Doet voorstellen voor een optimalisering van het voorraadbeheer
   - Controleert periodiek de hoeveelheid aanwezige benodigde materialen en materieel
   - Gebruikt relevante software(systemen)
Vult (opvolg)documenten in
   - Leest gegevens en interpreteert ze
   - Registreert de ontvangen goederen
   - Maakt een lijst met beschadigde producten
   - Stelt de nodige documenten op
   - Gebruikt (kantoor)software
   - Beschikt over basisvaardigheden ICT
   - Wisselt informatie uit met interne en externe diensten


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
   - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiŽne toe
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBMís en CBMís volgens de specifieke voorschriften
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Respecteert etiketten en markeringen
Reinigt de werkzone en ruimt op (materieel, accesoires, Ö)
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
   - Gaat de netheid van materieel na


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
veiligheidsregels
voorschriften en procedures
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
regels m.b.t. afvalsortering
regels en de procedures om de werkplek schoon te houden
kwaliteitsnormen
(veiligheids)pictogrammen
in- en uitpakinstructies
(vak)terminologie
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
magazijnorganisatie
voorraadbeheer
organisatie van een opslaglocatie
interne communicatiesystemen
registratiesystemen
gebruik van software voor voorraadbeheer
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
arbeidsmiddelen
leestoestellen voor codes
opslagmiddelen
(interne) transportmiddelen
technieken om de goederen te lossen
sorteermethodes
opslagtechnieken
stapeltechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
stapelmethodes


Basiskennis

Frans, Engels en/of Duits (functionele kennis)
milieuvoorschriften
functionele rekenvaardigheden
ICT


e-learning

basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.