A06 | PISTOOLSPUITEN

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de installatie in-, om- en afstellen, afwerkings- en beschermingsproducten voorbereiden, oppervlakken voorbereiden, grond-, tussen- en eindlagen aanbrengen en gereedschap/installatie reinigen, teneinde bescherm- en/of afwerkingslagen pneumatisch, airless of elektrostatisch te spuiten.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aard en de staat van de ondergrond van de te behandelen oppervlakken
   - Controleert de hygrothermische omgevingscondities (binnenklimaat)
   - Berekent op plan de nodige hoeveelheden materiaal
   - Bepaalt de uitvoeringsfases
   - Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
   - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
Stelt de afwerkingsinstallatie in en om (spuitinstallatie)
   - Voorziet en controleert de producttoevoer (onderbeker, bovenbeker, drukvat)
   - Sluit de product-/luchtdruk aan (pomp , compressor)
   - Selecteert, vervangt en stelt de spuitmond (nozzle) in
   - Stelt het spuitpistool af
      - Stelt de productdruk/-debiet in
      - Stelt luchtdruk/-debiet in
      - Stelt spuitpatroon af
   - Stelt de afzuiging in
Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
      - Selecteert benodigde producten
      - Bepaalt benodigde hoeveelheid
   - Voegt eventueel pigment, oliŽn, een verharder of een verdunner toe aan het afwerkingsproduct
   - Mengt het afwerkingsproduct
      - Maakt/mengt producten
   - Controleert de viscositeit en zuiverheid van het afwerkingsproduct
   - Zet het aangemaakte afwerkingsproduct klaar
Bereidt de oppervlakken voor
   - Bereidt diverse ondergronden voor
      - Evalueert oppervlak visueel op afwijkingen en gebreken
      - Herstelt oppervlakken
   - Schuurt tussen tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Ontstoft oppervlakken
   - Plakt/dekt onderdelen af
Brengt afwerkingsproducten machinaal aan (spuitpistool)
   - Controleert de voorbereidende werkzaamheden
   - Gaat na welke behandeling de ondergrond heeft gekregen
   - Kiest het type verfpistool in functie van de uit te voeren werken
   - Stelt de spuitinstallatie en spuitcabine af
   - Brengt een grondlaag aan (primer)
   - Brengt tussenlagen aan
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
      - Gebruikt meet- en controle-instrumenten en interpreteert de resultaten (vicositeitsmeter)
   - Voert kleine herstellingen en retouches uit
   - Brengt interne codering aan
   - Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Reinigt het spuitpistool
   - Onderhoudt en reinigt beschermingsmiddelen
   - Controleert de beschermingsmiddelen en bergt deze op
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Laat de werkplek ordelijk en net achter
   - Verwijdert de bescherming van niet te behandelen delen
   - Ruimt de werkplek op


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiŽne toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Respecteert etiketten en markeringen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiŽnt
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiŽnt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

werkvolgorde
materialen


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
recyclagevoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
etikettering en productidentificatie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
staat van het oppervlak: nieuw, oud, beschadigd, aangetast
aard van de ondergrond i.f.v. afwerking
schuurmaterialen en -gereedschappen
afwerkingsproducten
toevoegmiddelen
schuurtechnologie en - technieken
afwerkingstechnieken en -middelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

beschermingsproducten
onderhoudsproducten


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.