Tot voor kort waren er heel wat doelgroepverminderingen, zo veel zelfs dat we door de bomen het bos niet meer zagen. Door de 6e staatshervorming kwam hier verandering in en werden de regio’s bevoegd.

Wat is een doelgroepvermindering?

Een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, voor de tewerkstelling van een werknemer, die behoort tot een bepaalde doelgroep.

Momenteel blijven er 5 maatregelen over:

Doelgroepvermindering voor jongeren

Voor werknemers die:

 • Jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indiensttreding
 • Beschikken over een elektronisch dossier bij VDAB (www.vdab.be/mijnloopbaan)
  Tip: vraag de jongere zelf of hij/zij is ingeschreven bij VDAB
 • Laag- of middengeschoold zijn
 • De eerste 4 kwartalen geen hoger referteloon hebben dan 7.500 euro en de daarop volgende 4 kwartalen geen hoger referteloon hebben dan 8.100 euro.

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de juiste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA: verminderingscode 6301

 • Toekenning is voor 2 jaar
 • Laaggeschoold: volledige vrijstelling basisbijdrage + loonmatiging (25%)
 • Middengeschoold: 1.000 euro/kwartaal

Doelgroepvermindering voor ouderen

Nieuwe werknemers:

 • Minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal, waarin de werkgever de vermindering wil toepassen
 • Geregistreerd zijn als niet-werkende werkzoekende bij VDAB (www.vdab.be/mijnloopbaan)
 • Tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering; grosso modo gaat het om ‘gewone’ werknemers (arbeiders en bedienden) in de private sector
 • Tewerkgesteld worden in een vestiging in het Vlaams Gewest
 • Niet pensioengerechtigd zijn
 • Refertekwartaalloon mag niet hoger zijn dan 13.945 euro
 • Aanvraag via RSZ-aangifte

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA: verminderingscode 6321

Zittende werknemers:

 • Minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal, waarin de werkgever de vermindering wil toepassen;
 • Tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering; grosso modo gaat het om ‘gewone’ werknemers (arbeiders en bedienden) in de private sector
 • Tewerkgesteld zijn in een vestiging in het Vlaams Gewest.
 • Refertekwartaalloon mag niet hoger zijn dan 13.400 euro
 • Aanvraag via RSZ-aangifte

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA: verminderingscode 6320

Aanwerving van een nieuwe (oudere) medewerker: toekenning is voor 2 jaar, daarna gelden de voordelen van zittende werknemer

Zittende (oudere) werknemer: toekenning tot uitdiensttreding of pensionering

Aard

Leeftijd

Premie

Aanwerving oudere wn

55 – 59 jaar

*

vanaf 60 jaar

*

Zittende oudere wn

55 – 59 jaar

600 euro

vanaf 60 jaar

1.500 euro

* Volledige vrijstelling patronale basisbijdrage + de loonmatiging (25%)

Personen met een arbeidshandicap

Voor werknemers die:

 • een rendementsverlies van min. 20% hebben, omwille van de arbeidshandicap (recht toegekend door VDAB op basis van diverse criteria)
 • doorstromen uit maatwerkbedrijven (voorheen beschermde werkplaats) naar een nieuwe werkgever

Toekenning voor 5 jaar (verlenging mogelijk)

Jaar

% van het referteloon

Jaar 1

40%

Jaar 2

30%

Jaar 3 - 5

20%

 

 • Werknemer moet zelf aangeven dat hij/zij in aanmerking komt voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)
 • In zeer specifieke gevallen kan er een verhoging tot 60% zijn (op www.vlaanderen.be vind je hoe je een verhoging kan aanvragen)
 • Indicatie en toekenning rechten door VDAB
 • Betaling door departement sociale economie (WSE)

Personen met een arbeidshandicap: aanpassing arbeidspost

VDAB vergoedt de werkgever, als er aanpassingen moeten gebeuren aan de arbeidspost (= alles in het bedrijf dat niet verplaatst kan worden).

Tegemoetkoming in aangepast arbeidsgereedschap en/of –kledij

VDAB vergoedt de werknemer, als er aanpassingen moeten gebeuren op vlak van arbeidsgereedschap of kledij (= alles wat verplaatst kan worden); dit blijft eigendom van de werknemer.

Premie voor aanwerving langdurig werkzoekenden

Voor werkzoekende die:

 • Sinds 2 jaar ingeschreven is bij VDAB als niet-werkende werkzoekende; er zijn gelijkgestelde periodes zoals invaliditeit, IBO...
 • Tussen 25 jaar en 54 jaar is
 • Aangeworven wordt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, tenzij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur een gangbare praktijk zijn binnen de organisatie. In dat geval moet de duur van de (opeenvolgende) arbeidsovereenkomst(en) minimaal drie maanden bedragen

Uitbetaling in 2 schijven:

 • 1e schijf: 1.250 euro na 3 maanden tewerkstelling
 • 2e schijf: 3.000 euro na 1 jaar tewerkstelling
 • Bij deeltijdse arbeid: pro-rata

De premie kan online aangevraagd worden op www.vlaanderen.be

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

 • 1e werknemer: volledige vrijstelling voor onbeperkte duur (voor aanwervingen vanaf 1/01/2016 tot 31/12/2020)
 • In de 4 kwartalen voor indiensttreding geen één, twee, drie, vier of vijf werknemers in dienst gehad hebben
 • Vermeerdering van het aantal werknemers

1e aanwerving

2e aanwerving

3e tem 6e aanwerving

Premie

Geen basis werkgeversbijdragen voor aanwerving tot uit dienst

5 kwartalen

-

1.550 euro

4 volgende kwartalen

9 kwartalen

1.050 euro

4 volgende kwartalen

4 volgende kwartalen

450 euro

 • Flexibele opname van de financiële voordelen
 • Hoeft niet onmiddellijk na aanwerving, maar wel binnen 20 kwartalen na opening van het recht
 • Niet gekoppeld aan een bepaalde werknemer

Tip: Bij toepassing van de doelgroepvermindering 1e werknemer is er een tussenkomst in de administratiekosten (voor de aansluiting bij een sociaal secretariaat (€ 36,45/kwartaal)

Bronnen