De doelgroepvermindering voor mentors is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor één of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten.

Voorwaarden mentor:

Om als werknemer in aanmerking te komen voor mentor moet er aan volgende voorwaarden voldaan worden:

Welke jongeren komen in aanmerking?

Jongeren die een werkgever moet aangeven in Dimona

 • jongeren van minder dan 26 jaar met een IBO (VDAB)
 • jongeren van minder dan 30 jaar in een instapstage

Jongeren die de werkgever moet aangeven in Dimona en DmfA (uitgezonderd Dimona DWD)

 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met een werknemersleerovereenkomst (= ILW, inclusief JLW en ABO in de bouwsector), een SBO Type 2 (= combinatie van een deeltijdse arbeidsovereenkomst en een opleiding), een IBO of een beroepsinlevingsstage (BIS)
 • jongeren met een leerovereenkomst in het opleidingssysteem van de middenstand en de KMO’s (“leertijd” Syntra)
 • jongeren van minder dan 26 jaar met een stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding (Syntra) 
 • jongeren met een overeenkomst van alternerende opleiding (vanaf 1 september 2016)

Jongeren die de werkgever ofwel moet aangeven in Dimona met een code DWD ("Dimona Without DmfA"), ofwel niet moet aangeven (noch Dimona, noch DmfA)

 • stagiairs uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO, inclusief BuSO-TSO in OV 4)
 • stagiairs uit het voltijds beroepssecundair onderwijs (BSO, inclusief BuSO OV 2, OV 3 en BuSO-BSO OV 4 en inclusief HBO5)
 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in een voortraject of een brugproject
 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met een stage-overeenkomst alternerende opleiding
 • leerkrachten uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO), het beroepssecundair onderwijs (BSO) of het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
 • stagiairs van minder dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs
 • jongeren van minder dan 26 jaar die een (onbetaalde) stage lopen in het kader van een Syntra-opleiding
 • jongeren van minder dan 26 jaar die een bedrijfsstage lopen in het kader van een beroepsopleiding onder de verantwoordelijkheid van de VDAB.

Bedrag vermindering?

Het bedrag van de doelgroepvermindering is gelijk aan 800 euro per kwartaal en wordt toegekend gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst of voor maximaal vier kwartalen.

Formaliteiten

De uitgebreide info vindt u op: https://www.vlaanderen.be/mentorkorting

Heeft u de jongere moeten aangeven in Dimona?
JA NEEN
Geen bijzondere formaliteiten. U sluit de overeenkomst zoals afgesproken met de jongere Invullen van het formulier "overeenkomst"
Invullen van het aanvraagformulier Invullen van het aanvraagformulier
Formulier + nodige bewijzen versturen naar de dienst mentorkorting 2 formulieren + nodige bewijzen versturen naar de dienst mentorkorting
Afschrift hierna versturen naar uw sociaal secretariaat om vermindering toe te passen Afschrift hierna versturen naar uw sociaal secretariaat om vermindering toe te passen
  Na afloop van de overeenkomst moet de betrokken onderwijsinstelling een attest afleveren aan de werkgever waaruit blijkt dat deze zijn verbintenissen al dan niet is nagekomen
  Kopie van het attest zo snel mogelijk bezorgen aan de dienst mentorkorting

 

Info

Adres en contactpersoon:

Departement Werk en Sociale Economie
Mentorkorting
Koning Albert II laan 35  bus 20
1030 Brussel
T: 02 553 10 75
mentorkorting@vlaanderen.be

Aanvraagdocumenten en meer info

FAQ

Wat als mijn mentor uit dienst gaat?

Wanneer uw mentor uit dienst gaat is er voor het kwartaal waarin hij uit dienst gaat geen vermindering.
U kan een andere werknemer de opleiding laten volgen die recht geeft op de lastenverlaging. Het kwartaal dat er terug een mentor is kan er terug een vermindering zijn, op voorwaarde dat alle gegevens tijdig (is voor het einde van het kwartaal) bij de dienst mentorkorting zijn.

Attest afleveren? (voor overeenkomsten zonder dimona-aangfite)

Na afloop van de overeenkomst moet de betrokken onderwijsinstelling, opleidingsinstelling of opleidingsoperator een attest afleveren aan de werkgever waaruit blijkt dat deze zijn verbintenissen, vastgelegd in deze overeenkomst, al dan niet is nagekomen.

Hierbij een voorbeeldtekst. U mag deze kopiëren, verder aanvullen en laten ondertekenen. Er zijn geen verdere vormvereisten:

"Ondergetekende, [voornaam + naam], [functie of hoedanigheid], vertegenwoordiger van [benaming van de onderwijs-/opleidingsinstelling of opleidingsoperator zoals op blz. 1], bevestigt dat [benaming van de werkgever zoals op blz. 1] de verbintenissen, vervat in de overeenkomst die liep van [begindatum zoals in artikel 1 op blz. 2] tot [einddatum zoals in artikel 1 op blz. 2], is nagekomen [of: niet is nagekomen, naargelang het geval]." + handtekening + datum + stempel.

De werkgever moet van dit attest zo spoedig mogelijk een kopie bezorgen aan de dienst mentorkorting.

3-6-9-12?

Op de overeenkomst tussen de werkgever en de onderwijs-/opleidingsverstrekker moet u aanduiden hoelang (3, 6, 9 of 12 maanden) de overeenkomst duurt.  En moet u ook aangeven wanneer deze start en eindigt.
Maar stel dat u een overeenkomst heeft van 4 maanden? Wat duidt u dan het beste aan?
In dit geval duidt je 6 maanden aan. De dienst mentorkorting zal dan een pro rata van 800 euro berekenen.

Mijn mentor werkt nog geen 5 jaar bij mij, maar heeft wel de nodige beroepservaring, komt hij nog in aanmerking?

De werknemer moet minstens 5 jaar praktijkervaring hebben in het beroep, deze ervaring kan hij bij verschillende werkgevers opgedaan hebben. Dit kan je bewijzen aan de hand van loonbrieven, tewerkstellingsattesten, of een verklaring op eer van de werknemer met vermelding van de werkgever(s), periode(s) en functie(s).