COVID-19

COVID-19: Van geen hout pijlen weten te maken.

Op korte tijd zorgde COVID-19 voor een grote impact in ons land. Het virus beïnvloedt niet alleen onze gezondheid maar ook onze hele economie.

Het virus sloeg snel en hard toe waardoor we ons onvoldoende hebben kunnen wapenen.

Heel deze situatie zorgt voor heel wat vragen. Mag mijn bedrijf nog open blijven? Welke maatregelen zijn verplicht? Zijn er steunmaatregelen voorzien? … .

Dit artikel dient als leidraad om je door de meest prangende vragen heen te helpen.
Verder geven we graag enkele tips en interessante informatiebronnen mee.

Beter voorkomen dan genezen

Op 18 maart 2020 werd door de nationale Veiligheidsraad strengere maatregelen toegepast om de verspreiding van corona in ons land tegen te gaan.

Enkel de ondernemingen die instaan voor de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking mogen hun activiteiten verder zetten. Bepaalde categorieën moeten sluiten. We denken hierbij aan horeca, kapperszaken, niet-essentiële winkels en tuincentra. Alle andere ondernemingen wordt gevraagd om gepaste maatregelen te treffen. Indien dit niet gegarandeerd kan worden, is men verplicht te sluiten. Wie zich niet aan deze maatregelen houdt, riskeert zware sancties.

Telewerk wordt in alle ondernemingen verplicht, voor alle functies waar dit mogelijk is. Voor functies die zich niet tot telewerk lenen, moeten de nodige maatregelen genomen worden om voldoende bescherming en afstand te garanderen.

Ondertussen weten we allemaal dat afstand houden (minimaal 1,5 meter) essentieel is. Maar volgende preventiemaatregelen zijn even belangrijk:

  • Voorzie een hygiënische werkplek.
  • Stel vergaderingen uit of organiseer ze van op afstand.
  • Breid flexuren uit en sta flexibel verlof toe. Vermijd zo grote aantallen op de werkvloer.
  • Ontsmet de werkplek voldoende.
  • Kijk toe op een goede handhygiëne van alle werknemers en voorzie het nodige materiaal daarvoor.
  • Informeer de werknemers voldoende.
  • Vraag werknemers, die symptomen van COVID-19 vertonen, om onmiddellijk huiswaarts te keren. Geef hier duidelijke instructies over.
  • Pas (indien mogelijk) alternatieve werkvormen toe, want onnodige verplaatsingen zijn verboden.

Meer informatie rond preventiemaatregelen vind je op de website van het WHO. Op de website van werk.belgie.be vind je een downloadbare checklist ‘preventie COVID-19’.

Van het ene uiterste naar het andere

Terwijl de ene onderneming niet weet wat eerst gedaan, zijn er helaas vele anderen die het werk moeten stil leggen of op zoek moeten gaan naar creatieve oplossingen.

Enerzijds is er bij velen sprake van een forse daling van verkoop. Anderzijds is er de onzekerheid over het aantal werkkrachten dat kan ingezet worden. Hoe een langdurig zieke medewerker ondervangen? Wat als er meerdere werkkrachten uitvallen? Is er nog voldoende werk om alle werknemers aan de slag te houden?

Ziekte

Als een medewerker in deze periode ziek wordt, blijven de bestaande regels van kracht. Tijdens deze periode behoudt de werknemer voor een bepaalde periode zijn recht op gewaarborgd loon.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever door het coronavirus verhinderd wordt werk te verschaffen aan zijn werknemers, kan hij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Tijdens deze periode kunnen zowel arbeiders als bedienden, mits naleving van bepaalde, vereenvoudigde formaliteiten, een uitkering bij de RVA aanvragen.

Daarnaast kunnen ook werknemers, die verhinderd zijn het werk te hervatten, onder deze maatregel worden ondergebracht. We denken hierbij aan een werknemer die in quarantaine is geplaatst of vast zit in het buitenland.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Wanneer er ten gevolge van het coronavirus tijdelijk gebrek is aan werk (door bijvoorbeeld daling van verkoop), kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk geschorst worden. Ook in deze situatie kunnen zowel arbeiders als bedienden zich richten tot de RVA.

Steunmaatregelen van alle aard #samentegencorona!

Gelukkig staan we er in deze bange tijden niet alleen voor. Het is belangrijk dat ondernemingen die hinder ondervinden door het coronavirus, zich kunnen wapenen voor de toekomst.  Bij FOD Financiën en de RSZ zijn momenteel heel wat steunmaatregelen voorzien om de (tijdelijke) financiële moeilijkheden te overbruggen.

Belastingschulden

Bedrijven, die kunnen aantonen dat zij hinder hebben ondervonden door de verspreiding van het coronavirus, kunnen beroep doen op: een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling met betrekking tot de belastingschulden. De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend.

Bedrijfsvoorheffing

Momenteel wordt er een automatisch uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing voorzien van twee maanden.

RSZ bijdragen

Men kan ook rekenen op uitstel van betaling van RSZ bijdragen tot 15 december 2020.

VDAB houdt werk in beweging

Iedereen gaat op zoek naar creatieve oplossingen om de onderneming, de mens en de maatschappij boven water te houden. Sommige ondernemingen wijken dan ook tijdelijk van hun traditionele taken af om in te spelen op de huidige noden. Het doet ons deugd om heel wat mooie initiatieven te ontdekken, ook in onze houtsectoren.

Er zijn in verschillende sectoren ondernemingen waar extra jobs worden gecreëerd door de huidige pandemie. Het is niet gemakkelijk om deze jobs snel en efficiënt ingevuld te krijgen. Hoe bereik je potentieel goede werkkrachten, nu het hele land in Lock down is gegaan?

VDAB tracht hierbij hulp te bieden en de arbeidsmarkt overeind te houden tijdens en na deze coronacrisis.

Heb je, ten gevolge van de coronacrisis, een vacature die snel dient ingevuld te worden? Plaats deze vacatures dan op de website van VDAB met #COVID19.

Op die manier is het voor de medewerkers van VDAB duidelijk welke jobs prioritair moeten behandeld worden en kunnen ze hiermee zo snel als mogelijk aan de slag.

Verder kunnen werkzoekenden en burgers vanaf heden onder hun ‘mijn loopbaan’ aangeven, dat ze geïnteresseerd zijn in tijdelijke jobs ten gevolge van de coronacrisis. Dankzij deze nieuwe optie is het makkelijker om tijdelijke vacatures en geïnteresseerde burgers of werkzoekenden snel en gepast te matchen.

Wordt vervolgd…

Hebben we onze piek bereikt? Hoe lang gaan deze maatregelen nog duren? Wat als deze lock down wordt verlengd? …
Dit zijn vragen waar we momenteel geen antwoord op hebben. We moeten afwachten en ons intussen maximaal inzetten om dit virus het hoofd te bieden.

We hopen met dit artikel toch een antwoord te geven op de meest voorkomende en dringende vragen. Indien je meer informatie wenst, bekijk dan zeker de bronnen hieronder. Bezoek regelmatig deze websites voor updates en extra informatie.

Je kan ons uiteraard ook steeds telefonisch of per mail contacteren.

Veel goeie moed en succes!

Bronnen

 

 

 

 

publicatiedatum: 27-03-2020